Middeldatabasen   24. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Zenit 575 EC
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
125  g/l  propiconazol
450  g/l  fenpropidin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,625 l/ha  1,60 BI/l
(Vintersæd) 0,625 l/ha  1,60 BI/l
(Vårsæd) 0,625 l/ha  1,60 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 3,10 l/ha 0,323 B/l
Miljøadfærd 1,77 l/ha 0,564 B/l
Miljøeffekt 5,20 l/ha 0,192 B/l
I alt 0,927 l/ha 1,08 B/l
 
Pesticidafgift: 145 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
1-155
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i vår- og vinterhvede, vår- og vinterbyg, rug, triticale, havre og frøgræs.
Behandlingsfrist
Må i vår- og vinterhvede ikke anvendes senere end vækststadium 71 og ikke senere end 6 uger før høst. Må i rug, triticale, vår- og vinterbyg ikke anvendes senere end vækststadium 65 og ikke senere end 6 uger før høst. Må i havre ikke anvendes senere end vækststadium 55 og ikke senere end 6 uger før høst. Frøgræshalm må ikke anvendes til foder.
Forbehold
Må ikke blandes med bekæmpelsesmidler indeholdende prochloraz. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Emballagen må ikke genanvendes.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 26. maj 2009 31. dec. 2012 Zenit 575 EC - anvendelse udvidet til at omfatte rust og meldug generelt i frøgræs
På forbudsliste 24. jan. 2015 31. dec. 2099 Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R22 Farlig ved indtagelse.
R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Miljøfarlig væske n.o.s. 9, PG III
IMDG
9, Packing Group III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Zenit 575 EC
Sikkerhedsdatablad
Zenit 575 EC
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.