Middeldatabasen   28. november 2020   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Bumper 25 EC
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Adama Northern Europe B.V.
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Bumper 25 EC
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
195,00 kr/l  (3. sep. 2019)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
250  g/l  propiconazol
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,500 l/ha  2,00 BI/l
(Roer) 0,500 l/ha  2,00 BI/l
(Vintersæd) 0,500 l/ha  2,00 BI/l
(Vårsæd) 0,500 l/ha  2,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 2,25 l/ha 0,445 B/l
Miljøeffekt 9,15 l/ha 0,109 B/l
I alt 1,81 l/ha 0,554 B/l
 
Pesticidafgift: 72 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
396-1
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer og græsplæner.
Behandlingsfrist
Må i hvede ikke anvendes senere end vækststadium 71 og i byg, rug, havre og triticale ikke anvendes senere end vækststadium 65. Må i roer ikke anvendes senere end 21 dage før høst.
Forbehold
For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningens angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (SPe1). Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Halm fra behandlet frøgræs må ikke bruges til foder. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 29. jan. 2016 31. jan. 2019 Bumper 25 EC, reg.nr. 396-1
På forbudsliste 19. mar. 2020 31. dec. 2099 Bumper 25 EC, reg.nr. 396-1, NB! Forbud mod opbevaring og anvendelse. Ifølge EU-forordning nr. 2018/1865 af 28. november 2018 skal medlemslandene forbyde anvendelse og opbevaring senest den 19. marts 2020

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
3
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Fyld tanken halvt med vand. Tilsæt midlet/midlerne hver for sig og tilsæt resten af vandet under omrøring. Under transport og sprøjtning skal sprøjtevæsken omrøres hele tiden.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Alliance, Amistar, Ariane FG S, Atlantis OD, Catch, CCC 750, Cerone, Cleave, Comet, Comet Pro, Cuadro NT, Cycocel 750, Fastac 50, Folpan 500 SC, Karate 2,5 WG, M-750, Mavrik Vita, Metaxon, Mirador 250 SC, Mirador Forte, Moddus M, Moddus Start, Mustang forte, NF-M 750, Opera, Optimus Max, Opus, Orius Max 200 EW, Pirimor G, Primus XL, Rubric, Starane XL, Stomp CS, Terpal, Trimaxx M, Trimmer 500 WG, Manganchelat 8% Mn, Pioner S Gødning 80, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Evure Neo, Mavrik, Medax Max, Medax Top, Mirror, Talius
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
ATR Floclopy, Broadway, Rexade 440, Tombo
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Hvede Brunrust, gulrust, hvedebladplet, hvedemeldug, Septoria (hvedegråplet) 0,3-0,5 lAfgrødens stadium 29-71 Ved første tegn på angreb eller efter varsling. God bekæmpelse af hvedebladplet. Lav til moderat effekt på meldug. Moderat effekt på brunrust, gulrust og Septoria (hvedegråplet). NB! Maksimalt to behandlinger pr. sæson.
Byg Bygbladplet, bygmeldug, bygrust, skoldplet 0,3-0,5 lAfgrødens stadium 29-65 Ved første tegn på angreb eller efter varsling. Moderat effekt på bygrust, bygbladplet, meldug og skoldplet. NB! Maksimalt to behandlinger pr. sæson.
Rug Brunrust, gulrust, hvedebrunplet, hvedegråplet, meldug, skoldplet 0,3-0,5 lAfgrødens stadium 29-65 Ved første tegn på angreb eller efter varsling. Moderat effekt på meldug, brunrust, gulrust og skoldplet. NB! Maksimalt to behandlinger pr. sæson.
Triticale Brunrust, gulrust, hvedebrunplet, hvedegråplet, meldug, skoldplet 0,3-0,5 lAfgrødens stadium 29-65 Ved første tegn på angreb eller efter varsling. Moderat effekt på meldug, brunrust, gulrust, skoldplet, hvedebrunplet og hvedegråplet. NB! Maksimalt to behandlinger pr. sæson.
Havre Meldug 0,3-0,5 lAfgrødens stadium 29-65 Ved første tegn på angreb eller efter varsling. Moderat effekt på meldug. NB! Maksimalt to behandlinger pr. sæson.
Roer Bederust, meldug, ramularia 0,3-0,5 lAugust-september Ved første tegn på angreb eller efter varsling. Moderat effekt på meldug, bederust, Ramularia. NB! Maksimalt to behandlinger pr. sæson.
Frøgræs Bladplet, meldug, rust 0,3-0,5 lAfgrødens stadium 31-55 Ved første tegn på angreb eller efter varsling. Moderat effekt på meldug. God effekt på rust og visse bladpletsvampe. NB! Maksimalt to behandlinger pr. sæson.
Græsplæner Bladplet, meldug, rust 0,3-0,5 lVed begyndende angreb Ved første tegn på angreb eller efter varsling. Moderat effekt på meldug. God effekt på rust og visse bladpletsvampe. NB! Maksimalt to behandlinger pr. sæson.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 6 ºC 10-15 ºC 25 ºC
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr 2   4    
Virkemåde
Propiconazol er systemisk, optages gennem blade og hæmmer svampenes ergosteroldannelse. Virkningstid: ca. 3-4 uger ved fuld dosis.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 0.5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Brunrust 0.5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygbladplet 0.5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygmeldug 0.5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygrust 0.5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Gulrust 0.5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedebladplet 0.5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedemeldug 0.5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Knækkefodsyge 0.5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Ramularia 0.5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Septoria 0.5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Skoldplet 0.5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Overtræksbukser eller forklæde
•  Beskyttelsesbriller
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning. Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og vask eksponeret hud med mild sæbe og vand fulgt af en skylning med varmt vand. Søg læge, hvis der opstår irritation. Øjenkontakt: Fortsæt med at skylle øjnene med rent vand i 10 - 15 minutter idet øjenlåg ofte trækkes tilbage. Skaf lægehjælp, hvis smerte eller rødme vedvarer. Indtagelse: FREMKALD IKKE OPKASTNING. Giv aldrig en bevidstløs person noget i munden. Skyl munden med vand. Søg lægeråd.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder propiconazol. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Bumper 25 EC
Sikkerhedsdatablad
Bumper 25 EC
Vejledning i Planteværn  2019
Side 411 til 412
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.