Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Proplant
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Arysta LifeScience Benelux SPRL (tidl.: Agriphar S.A.)
Distributør
UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.)
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
529,60 kr/l  (12. jul. 2013)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
605  g/l  propamocarb
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Grøntsager 1,59 l/ha  0,630 BI/l
(Kartofler) 1,64 l/ha  0,610 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,23 l/ha 0,449 B/l
Miljøadfærd 3,99 l/ha 0,250 B/l
Miljøeffekt 18,8 l/ha 0,0532 B/l
I alt 1,33 l/ha 0,752 B/l
 
Pesticidafgift: 118 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
361-1
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i produktion af prydplanter, tomat, aubergine, peberfrugt, agurk, courgette, melon, græskar, asie, krydderurter, hovedkål, blomsterkål, rosenkål, salat, drueagurker samt til dypning af blomsterløg.
Behandlingsfrist
Må i tomater, auberginer, agurker, courgetter, drueagurker, meloner, græskar og asier ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i salat i væksthus ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i salat på friland ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i krydderurter, hovedkål, blomsterkål og rosenkål kun anvendes før udplantning (i vækststadie BBCH 0-10).
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Der må ikke sås eller plantes efterfølgende afgrøder før 120 dage efter sidste behandling med propamocarb. Må i salat på friland ikke udbringes i en vandmængde under 550 L/Ha for at beskytte fugle. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn P405+P102 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 20. aug. 2015 15. jun. 2026 Proplant, reg.nr. 361-1, udvidet godkendelse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 29. okt. 2021 15. jun. 2026 Godkendelse af Proplant (reg.nr. 361-1) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i agurk, courgette, tomat, peberfrugt, aubergine, melon, græskar, blomsterkål, hovedkål, rosenkål, salat og krydderurter i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 22. mar. 2022 15. jun. 2026 Godkendelse af Proplant (reg.nr. 361-1) til mindre anvendelse mod Phytophtora og Pythium i prydplanter, planteskolekulturer og blomsterløg i åbne væksthuse
Under revurdering 16. jun. 2026 31. dec. 2099 Proplant, reg.nr. 361-1, under revurdering

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ikke klassificeret
RID_ADR
Ikke klassificeret
IMDG
Ikke klassificeret
IATA
Ikke klassificeret

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Proplant
Sikkerhedsdatablad
Proplant
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.