Middeldatabasen   18. oktober 2021   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Opera
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
BAS 512 04F, BAS 02F, BAS 512
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Opera
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
540,00 kr/l  (23. sep. 2020)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
50  g/l  epoxiconazol
133  g/l  pyraclostrobin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 1,07 l/ha  0,932 BI/l
Majs 1,07 l/ha  0,932 BI/l
Roer 1,07 l/ha  0,932 BI/l
Vintersæd 1,07 l/ha  0,932 BI/l
Vårsæd 1,07 l/ha  0,932 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,657 l/ha 1,52 B/l
Miljøadfærd 4,57 l/ha 0,219 B/l
Miljøeffekt 2,13 l/ha 0,469 B/l
I alt 0,452 l/ha 2,21 B/l
 
Pesticidafgift: 246 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 31-10-2021, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
19-144
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, bederoer og majs.
Behandlingsfrist
Må i hvede ikke anvendes senere end vækststadium 69. Må i byg, rug, havre og majs ikke anvendes senere end vækststadium 65. Må i triticale ikke anvendes senere end vækststadium 59. Må i bederoer ikke anvendes senere end 28 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Der må først gås ind i marken, når midlet er fuldstændig indtørret og ikke længere end én time per dag. For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra produkternes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 30. jun. 2014 30. apr. 2020 Opera, reg.nr. 19-144
Mindre anvendelse / Off-label godk. 19. sep. 2014 31. okt. 2021 Godkendelse af Opera (19-144) til mindre anvendelse i spinat til frøavl
Afmeldt / registrering trukket 1. maj 2020 30. okt. 2021 Opera, reg.nr. 19-144, godkendelse trukket af Miljøstyrelsen
På forbudsliste 31. okt. 2021 31. dec. 2099 Opera, reg.nr. 19-144, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
For mange fungicider er der risiko for forekomst af biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor de anvendte aktivstoffer. Der er 2 aktivstoffer i Opera; Epoxiconazol der tilhører gruppen af triazoler såkaldte DMI fungicider (FRAC gruppe 3), som vurderes at have middel risiko for udvikling af resistens. Pyraclostrobin der tilhører gruppen af strobiluriner såkaldte QoI fungicider (FRAC gruppe 11), som vurderes at have høj risiko for udvikling af resistens. For visse aktivstoffer i gruppen af DMI fungicider er der konstateret vigende effekter overfor hvedegråplet (septoria). Der er udbredt resistens overfor strobilurinerne hos visse plantesygdomme såsom hvedegråplet (septoria), hvedebladplet og ramularia. I produkter som Opera, der er formuleret med aktivstoffer med forskellige virkemekanismer, er risikoen for resistens udvikling mindre. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen bør produktet maksimalt anvendes 2 gange per sæson i byg kun 1 gang. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter. Risikoen for resistens hos fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i infektionsforløbet.
Resistensklasse
3 + 11
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Opera kan blandes med Comet, Flexity, Juventus 90, Cycocel produkter, Terpal, Medax Top og Fastac 50. Blandes Opera med produkter der indeholder epoxiconazol, tebuconazol, propiconazol eller difenoconazol, skal der tages højde for den totale mængde aktivstof, der må udbringes (se advarselstekst).
Rengøring
Rengøring Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæske kan fortyndes og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejleding om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012.
Opbevaring
Opera bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder og ikke over 35 gr. C. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Alliance, Atlantis OD, Bell, Catch, Ceando, Cleave, Comet, Comet Pro, Cossack OD, Cycocel 750, Cycocel Extra, Entargo, Fastac 50, Flexity, Hussar OD, Hussar Plus OD, Juventus 90, Kayak, Maredo 125 SC, Medax Max, Medax Top, Moddus M, Moddus Start, Moxa, Mustang forte, Optimus Max, Opus, Othello, Primus XL, Proline EC 250, Proline Xpert, Rubric, Starane XL, Terpal, Trimaxx M, Viverda, Pioner S Gødning 80, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ally 20 SX, Cerone, Curbatur, Flurostar XL, Hormotex 750, LFS Metrafenon, LFS Prothioconazol, LFS Pyraclostrobin Pro, LFS Trinexapac-ethyl, M-750, Metaxon, Mixin, Moddevo, NF-M 750, Orius Max 200 EW, Primus, Primus 250 WG, Saracen Delta Max, Saracen M, Sonis, Tridus 250, Viverda ezi
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Hvede Brunrust, gulrust, Septoria 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-69 Ved første tegn på sygdom. Moderat effekt på meldug og hvedebladplet. Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split. Må ikke anvendes senere end vækststadium 69.
Byg Bygbladplet, bygrust, skoldplet 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-65 Ved første tegn på sygdom. Moderat effekt på ramularia -bladplet og meldug. Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split. Må ikke anvendes senere end vækststadium 65.
Rug Brunrust, skoldplet 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-65 Ved første tegn på sygdom. Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split. Må ikke anvendes senere end vækststadium 65.
Triticale Brunrust, gulrust, hvedebrunplet, skoldplet 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-59 Ved første tegn på sygdom. Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split. Må ikke anvendes senere end vækststadium 59.
Havre Havrebladplet, kronrust, meldug 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-65 Ved første tegn på sygdom. Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split. Må ikke anvendes senere end vækststadium 65.
Bederoer Bedemeldug, bederust, ramularia 0,5-1 lAfgrødens stadium 39-49 Behandles ved første symptomer på bladsygdomme i august-september. Maks. 1,0 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split. Må ikke anvendes senere end 28 dage før høst.
Majs Majsbladplet, øjeplet i majs 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 32-65 Bekæmpelse af svampesygdomme i majs foretages ved første tegn på sygdom fra vækststadium 32 (2. internodie (stængelstykke)) og indtil vækststadium 65 (fuld blomstring). Majsbladplet (Helmintosporium spp.) og majsøjeplet (Kabatiella zeae). Maks. 1,5 L pr. ha pr. sæson ad én gang eller i split. Må ikke anvendes senere end vækststadium 65.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr ½ 1    
Virkemåde
Opera består af to aktivstoffer, pyraclostrobin (133 g/l) og epoxiconazol (50 g/l). Pyraclostrobin hører til gruppen af strobiluriner, der virker ved at blokere svampens ånding og energiopbygning, og hæmmer derved også andre vitale funktioner. Epoxiconazol hører til gruppen af azoler og virker ved at hæmme ergosteroldannelsen i svampen, der er den vigtigste fedtsyre i opbygningen af svampens cellemembran. Uden denne fedtsyre kan svampen ikke udvikle sig.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 1.5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bedemeldug 1,0 l/ha  
Brunrust 1.5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygbladplet 1.5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn Mod bygbladplet kan også forventes tilfælde af nedsat effekt med Amistar/Mirador. En resistens, som for tiden kun forventes at berøre de øvrige strobiluriner i begrænset omfang.
Bygmeldug 1.5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hve-debladplet og bygbladplet samt Ramularia meget begrænset.
Bygrust 1.5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Gulrust 1.5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedebladplet 1.5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedemeldug 1.5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hve-debladplet og bygbladplet samt Ramularia meget begrænset.
Knækkefodsyge 1.5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Ramularia 1.5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hve-debladplet og bygbladplet samt Ramularia meget begrænset.
Septoria 1.5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hve-debladplet og bygbladplet samt Ramularia meget begrænset.
Skoldplet 1.5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, helmaske. Filtertype A2P3
•  Beskyttelsesdragt uden hætte
•  Handsker og støvler
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Beskyttelsesdragt med hætte
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
De vigtigste kendte symptomer og virkninger er beskrevet i mærkningen af produktet (se afsnit 2 i sds) og/eller i afsnit 11., Yderligere vigtige symptomer og virkninger er indtil videre ikke kendte.
Førstehjælp
Førstehjælperen skal tage hensyn til egen sikkerhed. Ved risiko for bevidstløshed placeres og transporteres patienten i aflåst sideleje. Forurenet tøj fjernes straks. Efter indånding: Ro, frisk luft, lægehjælp. Ved hudkontakt: Vask straks grundigt med meget vand og sæbe, lægehjælp. Ved kontakt med øjnene: Skyl grundigt i 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontrol hos øjenlæge. Ved indtagelse: Skyl straks munden og drik derefter 200-300 ml vand, lægehjælp. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift kendes.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H360Df Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
2902
RID_ADR
6.1, III
IMDG
6.1, III
IATA
6.1, III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Opera
Sikkerhedsdatablad
Opera
Vejledning i Planteværn  2021
Side 421 til 422
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.