Middeldatabasen   26. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Flexity
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
BAS 560 F
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Flexity
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
590,00 kr/l  (3. sep. 2019)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
300  g/l  metrafenon
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Vintersæd 0,500 l/ha  2,00 BI/l
Vårsæd 0,500 l/ha  2,00 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 10,1 l/ha 0,0990 B/l
Miljøadfærd 1,63 l/ha 0,613 B/l
Miljøeffekt 18,2 l/ha 0,0549 B/l
I alt 1,30 l/ha 0,767 B/l
 
Pesticidafgift: 114 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-166
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af meldug i hvede, byg, triticale, rug og havre samt til bekæmpelse af knækkefodsyge i hvede, triticale og rug
Behandlingsfrist
Må i hvede, byg, rug, havre og triticale ikke anvendes senere end 35 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 3. apr. 2009 15. dec. 2025 Flexity, reg.nr. 19-166
Mindre anvendelse / Off-label godk. 24. okt. 2011 15. dec. 2025 Godkendelse af Flexity til mindre anvendelse i prydplanter på friland og i væksthus samt planteskolekulturer
Mindre anvendelse / Off-label godk. 13. mar. 2019 15. dec. 2025 Godkendelse af Flexity (reg.nr. 19-166) til mindre anvendelse mod meldug i jordbær i væksthus
Mindre anvendelse / Off-label godk. 13. mar. 2019 15. dec. 2025 Godkendelse af Flexity (reg.nr. 19-166) til mindre anvendelse mod meldug i væksthusgrøntsager
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. mar. 2021 15. dec. 2025 Godkendelse af Flexity (reg.nr. 19-166) til mindre anvendelse mod meldug i jordbær på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. jul. 2021 15. dec. 2025 Godkendelse af Flexity (reg.nr. 19-166) til mindre anvendelse mod meldug i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. aug. 2021 15. dec. 2025 Godkendelse af Flexity (reg.nr. 19-166) til mindre anvendelse mod meldug i jordbær dyrket i render i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 4. okt. 2021 15. dec. 2025 Godkendelse af Flexity (reg.nr. 19-166) til mindre anvendelse mod meldug i agurk, squash, tomat, peberfrugt og aubergine i åbne væksthuse
Under revurdering 16. dec. 2025 31. dec. 2099 Flexity, reg.nr. 19-166, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
For mange fungicider er der risiko for forekomst af biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor de anvendte aktivstoffer. Aktivstoffet i Flexity; Metrafenon tilhører gruppen af benzophenoner (FRAC gruppe U8). Denne gruppe vurderes til at have middel risiko for opbygning af resistens. Der er fundet hvedemeldug racer med moderat nedsat følsomhed overfor metrafenon. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen anbefales det kun at anvende produktet 1 gang per sæson. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter. Risikoen for resistens hos fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i vækstforløbet/infektionsforløbet.
Resistensklasse
U8
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Påfyldning af koncentreret sprøjte væske bør kun ske på et bevokset areal, eller hvor opsamling af eventuel spild er mulig og altid med god afstand til brønde og boringer. Inden sprøjten fyldes skal den være omhyggeligt rengjort med et egnet rengøringsmiddel (se etiketten på det sidst anvendte middel) og efterset for evt. belægninger. Det samme gælder for dyser, sier og filtre. Tanken fyldes ¾ op med vand. RYST DUNKEN GRUNDIGT. Flexity tilsættes under omrøring, hvorefter tanken fyldes helt op. Der skal være konstant omrøring under påfyldning og kørsel. Sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen. Flexity kan blandes med de fleste øvrige kornfungicider såsom Bell, Comet, Opera, Opus, Juventus 90, samt Cycocel produkter, Terpal og Fastac 50.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Flexity bør opbevares frostfrist i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Balaya, Broadway, Comet Pro, Cuadro NT, Cycocel 750, Cycocel Extra, Entargo, Juventus 90, Lenvyor, Medax Max, Medax Top, Othello, Primera Super, Rexade 440, Terpal, YaraVita Bortrac, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
ATR Floclopy, Himalaya Pro, LFS Pyraclostrobin Pro, Tombo, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterhvede, Vårhvede Knækkefodsyge 0,25-0,5 lAfgrødens stadium 30-32 Moderat effekt.
Vinterhvede, Vårhvede Hvedemeldug 0,25-0,5 lAfgrødens stadium 30-59  
Vinterbyg, Vårbyg Bygmeldug 0,25-0,5 lAfgrødens stadium 30-59  
Rug, Triticale Knækkefodsyge 0,25-0,5 lAfgrødens stadium 30-32 Moderat effekt.
Rug, Triticale Meldug 0,25-0,5 lAfgrødens stadium 30-59  
Havre Meldug 0,25-0,5 lAfgrødens stadium 30-59  

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr 0,25   0,5    
Lysintensitet   moderat  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Flexity bør ikke udbringes under meget tørre og varme forhold med kraftig sol indstråling. Undgå at sprøjte på en stresset afgrøde f.eks. som følge af tørke eller en forudgående ukrudts sprøjtning.
Virkemåde
Det aktive stof i Flexity – metrafenon – tilhører den kemiske gruppe Benzophenon. Flexity forhindrer svampen i at trænge ind i planten og standser væksten af mycelium, hvor angreb allerede er etableret. Envidere hæmmes dannelsen og spredningen af nye svampesporer. Metrafenon fordeles primært i afgrøden via gasfasen, men optages også via bladene og fordeles systemisk i planten.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Brunrust 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Bygbladplet 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Bygmeldug 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Bygrust 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Gulrust 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Hvedebladplet 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Hvedemeldug 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Knækkefodsyge 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Ramularia 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Septoria 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Skoldplet 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelle anvisninger: Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Tilsmudset tøj tages straks af. Ved besvær: Gå til lægen. Emballage, label og/ eller sikkerhedsdatablad skal forevises lægen. Indånding: Ro, frisk luft, lægehjælp. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder sæbe og vand. Ved irritation – søg læge Øjenkontakt: Skyl straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontakt øjenlæge. Indtagelse: Skyl straks mund og drik rigeligt med vand, tilkald lægehjælp. Fremkald ikke opkastning uden at have fået besked derpå af giftkontrolcenter eller læge. Fremkald aldrig opkastning eller giv noget oralt, hvis den tilskadekommende er uden bevidsthed eller har krampeanfald. Anvisninger til lægen: Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift kendes.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af damp.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Flexity
Sikkerhedsdatablad
Flexity
Vejledning i Planteværn  2024
Side 357 til 358
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.