Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Juventus 90
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
BAS 555 01F
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Juventus 90
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
311,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
90  g/l  metconazol
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Vinterraps 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Vintersæd 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Vårraps 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Vårsæd 1,00 l/ha  1,00 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,36 l/ha 0,425 B/l
Miljøadfærd 14,4 l/ha 0,0697 B/l
Miljøeffekt 30,3 l/ha 0,0330 B/l
I alt 1,90 l/ha 0,527 B/l
 
Pesticidafgift: 76 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-137
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, byg, rug, triticale og raps samt til vækstregulering i vinterraps om efteråret.
Behandlingsfrist
Må i raps ikke anvendes senere end 56 dage før høst. Må i korn ikke anvendes senere end 35 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 26. nov. 2012 31. dec. 2028 Juventus 90, reg.nr. 19-137
Mindre anvendelse / Off-label godk. 13. aug. 2014 31. dec. 2028 Godkendelse af Juventus 90, reg.nr. 19-137, til mindre anvendelse i korsblomstret havefrø

Anvendelse  
Resistensrisiko
For mange fungicider er der risiko for forekomst af biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor de anvendte aktivstoffer. Juventus 90 tilhører gruppen af triazoler såkladte DMI fungicider (FRAC gruppe 3), som vurderes at have medium risiko for udvikling af resistens. I Danmark er der konstateret vigende effekter overfor hvedegråplet for visse DMI fungicider. Der er ikke konstateret nedsat effekt på markniveau ved anvendelse af Juventus 90. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen bør produktet maksimalt anvendes 2 gange per sæson. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter. Risikoen for resistens hos fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i infektionsforløbet.
Resistensklasse
3
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Påfyldning af koncentreret sprøjtemiddel bør kun ske på et bevokset areal, eller hvor opsamling af eventuel spild er mulig og altid i god afstand til brønde og boringer.Inden sprøjten fyldes, skal den være omhyggelig rengjort med et egnet rengøringsmiddel (se etiketten på det sidst anvendte middel) og efterset for evt. belægninger. Det samme gælder for dyser, sier og filtre. Tanken fyldes 3/4 op med vand. Juventus 90 dunken omrystes grundigt inden tilsættelse under omrøring, hvorefter tanken fyldes helt op. Der skal være konstant omrøring under påfyldning og kørsel. Sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.
Rengøring
Den tømte sprøjte rengøres bedst allerede i marken. Ved hjælp af skyllevand og spuledyse rengøres sprøjten, og sprøjtevæsken fortyndes. Er dette udstyr ikke til rådighed, foretages en fortynding af sprøjtevæsken. Skyllevæske og fortyndet sprøjtevæske udsprøjtes over afgrøden. Sprøjtevæsken fortyndes gerne flere gange. Den afsluttende rengøring af sprøjtebeholder, rør, slanger, filtre og dyser foretages med vand og et egnet rengøringsmiddel, på et græsbevokset areal eller et befæstet betonareal, hvor rensevandet opsamles. Sluttelig rengøres sprøjte og traktor udvendigt.
Opbevaring
Juventus 90 bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Agroxone, Amistar, Balaya, Cantus, Catch, Comet Pro, Cuadro NT, Cycocel 750, Cycocel Extra, Entargo, Flexity, Focus Ultra, Kayak, Korvetto, Lenvyor, Medax Max, Medax Top, Metaxon, Moddus M, Moddus Start, Moxa, Mustang forte, Nexide CS, Optimus Max, Stabilan Extra, Terpal, Trimaxx M, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Agil 100 EC, Himalaya Pro, LFS Ethephon + mepiquat-chlorid, LFS Metrafenon, LFS Pyraclostrobin Pro, LFS Trinexapac-ethyl, Moddevo, Sonis, Stemper, Tridus 250, Zetrola
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Belkar
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterhvede, Vårhvede Aksfusarium, brunrust, gulrust, hvedebrunplet, hvedegråplet, Septoria 1 lAfgrødens stadium 30-71 God virkning mod hvedebrunplet, hvedegråplet og brunrust. Moderat virkning mod gulrust og aksfusarium (vækststadium 61-69). Maks. 2 behandlinger pr. sæson. Sprøjtefrist 35 dage.
Vinterbyg, Vårbyg Bygmeldug, bygrust, skoldplet 1 lAfgrødens stadium 31-65 God virkning mod bygrust. Moderat virkning mod skoldplet og bygbladplet. Maks. 2 behandlinger pr. sæson. Sprøjtefrist 35 dage.
Vinterrug Brunrust, skoldplet 1 lAfgrødens stadium 31-65 God virkning mod brunrust. Moderat virkning mod skoldplet. Maks. 2 behandlinger pr. sæson. Sprøjtefrist 35 dage.
Triticale Aksfusarium, brunrust, gulrust, hvedebrunplet, skoldplet 1 lAfgrødens stadium 31-65 God virkning mod hvedebrunplet og brunrust. Moderat virkning mod skoldplet, gulrust og aksfusarium (vækststadium 61-69). Maks. 2 behandlinger pr. sæson. Sprøjtefrist 35 dage.
Vinterraps Vækstregulering 0,5-1 lEfterår på afgrødens stadium 15-19 Den bedste effekt opnås ved tidlig anvendelse, og her kan der under gode sprøjte- og vækstforhold anvendes reducerede doseringer. Maks. 2 behandlinger pr. sæson. Sprøjtefrist 56 dage.
Vinterraps, Vårraps Skulpesvamp, storknoldet knoldbægersvamp 0,5-1 lAfgrødens stadium 65 Doseringen kan tilpasses vækst- og sædskifteforhold, med laveste dosering hvor sædskiftet ikke er presset og hvor risikoen for angreb af Storknoldet knoldbægersvamp er moderat ifølge varsling. Maks. 2 behandlinger pr. sæson. Sprøjtefrist 56 dage.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 1   2    
Virkemåde
Juventus 90 er et systemisk svampemiddel, der hører til gruppen af triazoler, og er dermed en ergosterol- hæmmer. Ergosterol er en vigtig fedtsyre i svampens cellemenbran, og uden denne fedtsyre er svampen ude af stand til at udvikle sig.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Brunrust 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygbladplet 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygmeldug 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygrust 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Gulrust 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedebladplet 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedemeldug 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Knækkefodsyge 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Ramularia 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Septoria 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Skoldplet 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger: Forurenet tøj fjernes. Efter indånding: Ro, frisk luft, lægehjælp. Ved hudkontakt: Vask grundigt med vand og sæbe. Ved kontakt med øjnene: Skyl grundigt i 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontrol hos øjenlæge. Ved indtagelse: Skyl straks munden og drik derefter 200 – 300 ml vand, lægehjælp. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer: De vigtigste kendte symptomer og virkninger er beskrevet i mærkningen af produktet(se afsnit 2 i sds) og/eller i afsnit 11., Yderligere vigtige symptomer og virkninger er indtil videre ikke kendte. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift kendes.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102+P405 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Juventus 90
Sikkerhedsdatablad
Juventus 90
Vejledning i Planteværn  2024
Side 353
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.