Middeldatabasen   13. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Cantus
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
BAS 510, BAS 510 01F
Pakningsstørrelse
1 og 2,5 kg
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Cantus
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
1.130,00 kr/kg  (20. sep. 2023)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  boscalid
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,500 kg/ha  2,00 BI/kg
Grøntsager 0,500 kg/ha  2,00 BI/kg
(Kartofler) 0,500 kg/ha  2,00 BI/kg
Vinterraps 0,500 kg/ha  2,00 BI/kg
(Vintersæd) 0,700 kg/ha  1,43 BI/kg
Vårraps 0,500 kg/ha  2,00 BI/kg
(Vårsæd) 0,700 kg/ha  1,43 BI/kg
(Ærter) 0,500 kg/ha  2,00 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 1,11 kg/ha 0,899 B/kg
Miljøeffekt 6,37 kg/ha 0,157 B/kg
I alt 0,947 kg/ha 1,06 B/kg
 
Pesticidafgift: 158 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-161
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i raps.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 60 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 20. aug. 2010 15. apr. 2027 Cantus, reg.nr. 19-161
Mindre anvendelse / Off-label godk. 22. mar. 2013 15. apr. 2027 Godkendelse af Cantus til mindre anvendelse i oliehør
Mindre anvendelse / Off-label godk. 27. jun. 2014 15. apr. 2027 Godkendelse af Cantus til mindre anvendelse mod svampesygdomme i havefrø
Under revurdering 16. apr. 2027 31. dec. 2099 Cantus, reg.nr. 19-161, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
For mange svampemidler er der almindelig risiko for forekomst af svampetyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor det aktive stof. Under særligt dårlige betingelser kan en ændring i midlets virkning derfor ikke udelukkes. Da det generelt ikke er muligt at forudsige den konkrete risiko for resistensdannelse på grund af de mange kultur- og anvendelsesbetingelser og påvirkningsmuligheder, fraskriver vi os ansvaret for eventuelle skader som følge af resistensdannelser. Den af BASF anbefalede dosering skal ubetinget overholdes for at undgå virkningsstab. Ved hjælp af omhyggelige undersøgelser er det bevist, at produktet – ved iagttagelse af vores brugsanvisning – er egnet til de anbefalede formål. Oplagring bør ske efter de givne retningslinier. Vi påtager os intet ansvar for skader som følge af forkert lagring. Da de forhold, hvorunder produktet kan komme til anvendelse, er vidt forskellige, påtager vi os intet ansvar for produktionsresultater foranlediget af unormale kulturbetingelser eller afvigelser fra brugsanvisningen, men vi garanterer med sædvanlig latitude for produktets indhold efter givne analyse og gældende retsregler.
Resistensklasse
7
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske Påfyldning af koncentreret sprøjtemiddel bør kun ske på et bevokset areal, eller hvor opsamling af eventuel spild er mulig og altid i god afstand til brønde og boringer. Inden sprøjten fyldes, skal den være omhyggeligt rengjort med et egnet rengøringsmiddel (se etiketten på det sidst anvendte middel) og efterset for evt. belægninger. Det samme gælder for dyser, sier og filtre. Tanken fyldes 3/4 op med vand. Cantus tilsættes under omrøring, hvorefter tanken fyldes helt op. Der skal være konstant omrøring under påfyldning og kørsel. Sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen. Blandinger: Cantus kan blandes med kornfungicider, Fastac, Juventus, Cycocel produkter. Som hovedregel tilsættes blandingspartneren til sidst. Det er vigtigt altid at følge vejledningen på blandingspartnerens etikette. Alle tankblandinger udsprøjtes straks.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Cantus bør opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, Caryx, Cycocel 750, Cycocel Extra, Juventus 90, Nexide CS, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Artina EC, LFS Metconazol/Mepiquat-Chlorid, Plexeo 90, Remocco 90, Turret 90
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterraps, Vårraps Rodhalsråd, skulpesvamp, storknoldet knoldbægersvamp 0,5 kgVed behov Mod stængel og bladsygdomme som storknoldet knoldbægersvamp, skulpesvamp og rodhalsråd. Behandling mod storknoldet knoldbægersvamp og skulpesvamp foretages når rapsen står i fuld blomst med 0,5 kg/ha Cantus. Bekæmpelse foretages primært efter varsel og i pressede sædskifter. Tidlige angreb af rodhalsråd i vinterraps starter allerede om efteråret, hvor sygdommen ses som bladpletter. Rapsen er mest følsom fra kimblads- til 2-3 bladstadiet. Høj fugtighed fremmer infektionen. Kraftige angreb af rodhalsråd bekæmpes om efteråret med 0,5 kg/ha Cantus. Kraftige angreb af rodhalsråd om foråret kan bekæmpes med 0,5 kg/ha Cantus, indtil st. 59 lige før blomstring. Den maksimale dosering pr. sæson er 0,5 kg/ha.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr   2    
Virkemåde
Midlet har systemisk virkning og spredes igennem bladet (translaminært) til den modsatte side og med saftstrømmen imod bladspidserne. Boscalid påvirker svampens ånding.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelle anvisninger: Aftag forurenet beklædning. Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag. Hudkontakt: Vask med rigeligt vand og sæbe. Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 min. Gå til kontrol hos en øjenlæge. Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Undgå opkastning. Søg lægehjælp og medbring etiketten. Anvisninger til lægen: Behandling svarende til symptomer (dekontamination, vitale funktioner) Ingen kendt specifik modgift.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P309+P311 VED eksponering eller ubehag: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P391 Udslip opsamles.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Cantus
Sikkerhedsdatablad
Cantus
Vejledning i Planteværn  2021
Side 181
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.