Middeldatabasen   25. september 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Curzate M68 WG
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Curzate M 68 WG, Curzate M
Pakningsstørrelse
10 kg
Registreringsindehaver
Du Pont Danmark ApS
Distributør
Corteva Agriscience
Firmaets produktside
Curzate M68 WG
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
151,00 kr/kg  (17. sep. 2015)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
45,2  g/kg  cymoxanil
680  g/kg  mancozeb
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Kartofler) 1,47 kg/ha  0,679 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 3,34 kg/ha 0,299 B/kg
Miljøadfærd 101 kg/ha 0,0099 B/kg
Miljøeffekt 5,13 kg/ha 0,195 B/kg
I alt 1,98 kg/ha 0,504 B/kg
 
Pesticidafgift: 96 kr. pr. kg

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
3-165
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
Behandlingsfrist
Må ikke senere end 14 dage før høst
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+ P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 27. mar. 2015 31. jan. 2021 Curzate M68 WG, reg.nr. 3-165
På forbudsliste 1. jan. 2022 31. dec. 2099 Curzate M68 WG, reg.nr. 3-165, forbud mod opbevaring og anvendelse pga. manglende fornyelse af aktivstoffet mancozeb i EU

Anvendelse  
Resistensrisiko
Når svampemidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af evt. naturligt forekommende resistente stammer af svampen. Disse kan overleve, opformere sig og derved blive dominerende. En svamp anses for at være resistent mod et svampemiddel hvis det overlever en korrekt udført behandling mht. anbefalet dosering, tidspunkt for udført behandling og under normale vejrforhold. Udvikling af resistens mod en svamp kan undgås eller forsinkes ved at variere eller blande svampemidler med forskellige virkemekanismer. Curzate M68 WG yder med sine to aktivstoffer god beskyttelse. For yderligere at forebygge resistens bør Curzate M68 WG udbringes i et sprøjteprogram hvor Curzate M68 WG alterneres med produkter med en anden virkemekanisme. Det anbefales at der anvendes et program, hvor de enkelte produkter udsprøjtes i "blokke" med tre sprøjtninger per produkt. Optimalt startes der med Curzate M68 WG.
Resistensklasse
27 + M
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Fremstilling af sprøjtevæsken Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Fyld tanken 3/4 med vand. Tilsæt den beregnede mængde CURZATE®M68 WG direkte i tanken under omrøring. Fyld efter med vand. Fortsæt omrøringen, indtil udsprøjtningen er afsluttet. Vær opmærksom på at området hvor sprøjtetanken fyldes ikke forurenes under påfyldningen.
Rengøring
Rengøring af sprøjter med monteret tankspuledyse BEMÆRK! Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask. Aktiver alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1. Sprøjten pumpes tom for sprøjtevæske i marken så godt som muligt. 2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom og dyser. Skyllevandet kan evt. sprøjtes over den afgrøde, der lige er sprøjtet. 3. Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter ALL CLEAR EXTRA pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal. 4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR EXTRA pr. 10 liter vand. 5. Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal. Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank kan punkt 2 med fordel startes i marken. Er der ligeledes tilstrækkeligt med vand i rentvandstanken, kan punkt 3 også startes. Tankspuledysen og omrøringen skal holdes i gang mens der køres hjem. Vaske- og skyllevandet udledes på arealer, hvor det ikke kan skade træer eller afgrøder, og hvorfra det ikke kan løbe ud i vandløb, brønde eller kloakker. Rengøring af sprøjter uden monteret tankspuledyse: I stedet for at anvende 10-15% af tankkapaciteten under punkt 3 (vaskning), skal tanken fyldes helt med vand. Sørg for, at skyllevandet under punkterne 2 og 5 kommer i god kontakt med alle indvendige flader i tanken.
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt i tæt lukket original forpakning.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Mantrac 500, YaraVita Bortrac, YaraVita Coptrac 500, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Kartofler Kartoffelskimmel 2-2,2 kgAfgrødens stadium 31-65 Vandmængde 150-500 l/ha. Maks. 6 behandlinger (maksimal dosis 1050 g/ha) med interval på minimum 3 dage, dog maksimalt 3 sammenhængende behandlinger (dvs. maks. 2 x 3 behandlinger adskilt af et andet produkt). Perioden mellem 3 sammenhængende behandlinger skal være mindst 14 dage.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 1   2    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Virker optimalt under gode vækst forhold, som også er optimale for udvikling af kartoffelskimmel. Er regnfast så snart sprøjtevæsken er tørret ind på planten, normalt 1 - 2 timer efter udbringningen.
Virkemåde
Curzate M68 WG består af to aktive stoffer, cymoxanil og mancozeb, der supplerer hinandens virkemåde. Cymoxanil er et lokalsystemiskt svampemiddel, det virker translaminært, hvilket vil sige at produktet transporteres gennem bladet og derved også beskytter bladets underside. Cymoxanil hindre skimmelens mycelie i at vokse og trænge ind i planten. Cymoxanil har en forebyggende virkning på 7-14 dage, samt en kortvarig kurativ virknng på 1-2 dage afhængigt af smittetrykket. Mancozeb er et kontaktmiddel med en forebyggende virkning i 7 – 12 dage. Kombinationen af to aktive substanser holder desuden selektionstrykket af kartoffelskimmel nede og reducerer risikoen for udvikling af resistens. Ved alvorlige angreb af kartoffelskimmel og bladplet, samt når der behandles sent kan sygdommene være vanskelig at kontrollere. Det er derfor vigtigt at produktet udbringes ved forventet infektion og ikke først nå symptomerne er udviklet.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P3
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes den tilskadekommende ud i frisk luft og holdes i ro. Giv om ilt eller kunstigt åndedræt hvis dette er nødvendigt. Søg læge ved betydelig påvirkning. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol. Drik 1 eller 2 glas vand. Søg læge i alvorlige tilfælde. Ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Hudkontakt: Fjern strak forurenet tøj og vask huden med sæbe og rigeligt vand. Dette er vigtigt for at minimere kontakten med huden da produktet er lokalirriterede. Ved vedvarende hudirritation, søg læge. Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene. Søg læge, hvis symptomerne vedvarer. Nødtelefon: 0046 8 454 2222
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Curzate M68 WG
Sikkerhedsdatablad
Curzate M68 WG
Vejledning i Planteværn  2019
Side 344
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.