Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Delan WG
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Delan 70 WG, BAS 216 03F
Pakningsstørrelse
1 kg
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Delan WG
Anvendes indenfor
Frugtavl
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
560,00 kr/kg  (11. sep. 2017)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
700  g/kg  dithianon
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 3,76 kg/ha 0,266 B/kg
Miljøadfærd 14,1 kg/ha 0,0707 B/kg
Miljøeffekt 3,25 kg/ha 0,308 B/kg
I alt 1,55 kg/ha 0,645 B/kg
 
Pesticidafgift: 105 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-149
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af visse svampesygdomme i æbler, pærer, kirsebær og blommer.
Behandlingsfrist
Må tidligst anvendes ved blomstring. Må ikke anvendes senere end 21 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Tom emballage må ikke genanvendes.
Afstand til vandløb
Må i frugttræer ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 16. jan. 2003 31. dec. 2024 Delan WG, reg.nr. 19-149
Mindre anvendelse / Off-label godk. 9. maj 2012 31. dec. 2024 Godkendelse af Delan WG, reg.nr. 19-149, til mindre anvendelse i æbler og pærer før blomstring
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. jan. 2025 31. dec. 2099 Godkendelse af Delan WG, reg.nr. 19-149, til mindre anvendelse i æbler og pærer før blomstring - forlænget mens Delan WG er under revurdering
Under revurdering 1. jan. 2025 31. dec. 2099 Delan WG, reg.nr. 19-149, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Meget lav risiko (multi-site produkt).
Resistensklasse
M
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Sprøjteintervallet mellem 2 sprøjtninger skal minimum være 10 dage.
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Bør opbevares tørt og frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder. Ved korrekt opbevaring er midlet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Candit, Regalis Plus, Scala, Signum, YaraVita Bortrac, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
LFS Pyraclostrobin+Boscalid
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Pærer, Æbler Gloeosporium, pæreskurv, æbleskurv 1 kgFra blomstring til høst Fra blomstring med min. 10 dages mellemrum imellem 2 sprøjtninger. Følg varslingssystemerne og situationen i marken meget nøje. Sprøjtefrist: 21 dage.
Blommer, Kirsebær Kirsebærbladplet, skurv, tørresyge 1 kgFra blomstring til høst Fra blomstring med min. 10 dages mellemrum imellem 2 sprøjtninger. Sprøjtefrist: 21 dage.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Kontaktmiddel med både kurativ og præventiv virkning. Dithianon påvirker flere forskellige enzymer og hæmmer derved svampecellernes ånding.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P305+P351+P338+P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Delan WG
Sikkerhedsdatablad
Delan WG
Vejledning i Planteværn  2024
Side 235
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.