Middeldatabasen   24. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Baymat Ultra Klar til brug
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer Environmental Science
Anvendes indenfor
Hus og have
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Flydende middel
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
0,1  g/l  tebuconazol
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 1.667 l/ha  0,0006 BI/l
(Vinterraps) 2.500 l/ha  0,0004 BI/l
(Vintersæd) 1.667 l/ha  0,0006 BI/l
(Vårraps) 2.500 l/ha  0,0004 BI/l
(Vårsæd) 1.667 l/ha  0,0006 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 15,2 l/ha 0,0660 B/l
Miljøadfærd 11.111 l/ha 0,0001 B/l
Miljøeffekt 50.000 l/ha 0,0000 B/l
I alt 15,1 l/ha 0,0661 B/l
 
Pesticidafgift: 8 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-476
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme på roser og prydplanter.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere eller i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 4. feb. 2009 28. feb. 2014 Baymat Ultra Klar til brug
På forbudsliste 1. sep. 2015 31. dec. 2099 Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
Xi
Lokalirriterende
Lokalirriterende
 
Fx
Yderst brandfarlig
Yderst brandfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R12 Yderst brandfarlig.
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S9 Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S24 Undgå kontakt med huden.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Baymat Ultra Klar til brug
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.