Middeldatabasen   20. oktober 2021   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Bell
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
EXPBO-Y03, BAS 549 F
Pakningsstørrelse
5 og 10 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Bell
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
445,00 kr/l  (28. sep. 2021)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
67  g/l  epoxiconazol
233  g/l  boscalid
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,681 l/ha  1,47 BI/l
Vintersæd 0,832 l/ha  1,20 BI/l
Vårsæd 0,832 l/ha  1,20 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,702 l/ha 1,42 B/l
Miljøadfærd 1,64 l/ha 0,609 B/l
Miljøeffekt 2,84 l/ha 0,352 B/l
I alt 0,420 l/ha 2,38 B/l
 
Pesticidafgift: 271 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 31-10-2021, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
19-173
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og frøgræs
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 35 dage før høst. Frøgræshalm må ikke bruges til foder.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må i korn ikke anvendes senere end 35 dage før høst. Frøgræshalmen må ikke bruges til foder. For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningens angivne doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer, skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier, jf. Brugsanvisningerne. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 21. okt. 2014 30. apr. 2020 Bell
Afmeldt / registrering trukket 1. maj 2020 30. okt. 2021 Bell, reg.nr. 19-173, godkendelse trukket af Miljøstyrelsen
På forbudsliste 31. okt. 2021 31. dec. 2099 Bell, reg.nr. 19-173, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
For mange fungicider er der risiko for forekomst af biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) over for de anvendte aktivstoffer. Der er 2 aktivstoffer i Bell: Boscalid tilhører gruppen af carboxamider såkaldte SDHI fungicider (FRAC gruppe 7), som vurderes at have middel til høj risiko for udvikling af resistens. Epoxiconazol tilhører gruppen af triazoler såkaldte DMI fungicider (FRAC gruppe 3), som vurderes at have middel risiko for udvikling af resistens. For visse aktivstoffer i gruppen af DMI fungicider er der konstateret vigende effekter overfor hvedegråplet. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter. Risikoen for resistens hos fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i infektionsforløbet.
Resistensklasse
3 + 7
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Bell kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandingsmuligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges. Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Præparatfyldeudstyr Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skyldes præparatfyldeudstyret, samt tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Bell i fyldestationen. Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst inden den endelige tankblanding er udført. Direkte injektion Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtetank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal. Generelt bør der være konstant omrøring under udbringning og kørsel og sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæske kan fortyndes og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejleding om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.
Opbevaring
Bell bør opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Alliance, Azaka, Broadway, Catch, Ceando, Comet, Comet Pro, Cuadro 25 EC, Cuadro NT, Cycocel 750, Cycocel Extra, Fastac 50, Flexity, Folicur EW 250, Juventus 90, Medax Max, Medax Top, Mustang forte, Opera, Opus, Othello, Primera Super, Rexade 440, Rubric, Terpal, Trimmer 500 WG, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ally 20 SX, ATR Floclopy, CCC 750, Cythrin 500, Express 50 SX, Express Gold 33 SX, Harmony Plus 50 SX, LFS Metrafenon, LFS Pyraclostrobin Pro, M-750, Metaxon, NF-M 750, Optimus Max, Saracen Delta Max, Starane 333 HL, SweDane MCPA 750, Talius, Tombo, Trimaxx M, Trimmer SG
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterhvede, Vårhvede Knækkefodsyge 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-32  
Vinterhvede, Vårhvede Brunrust, gulrust, meldug, Septoria 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-69 Der kan kun forventes moderat effekt mod meldug.
Rug Knækkefodsyge 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-32  
Rug Brunrust, meldug, skoldplet 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-65 Der kan kun forventes moderat effekt mod meldug.
Vinterbyg, Vårbyg Bygbladplet, bygmeldug, bygrust, ramularia, skoldplet 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-65 Der kan kun forventes moderat effekt mod meldug.
Havre Havrebladplet, kronrust, meldug 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-65 Der kan kun forventes moderat effekt mod meldug.
Triticale Knækkefodsyge 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-32  
Triticale Brunrust, gulrust, meldug, Septoria 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-69 Der kan kun forventes moderat effekt mod meldug.
Rajgræs til frøavl Kronrust, meldug, netnekrose, pletnekrose, sortrust 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-65 Der kan kun forventes moderat effekt mod meldug.
Strandsvingel til frøavl Bladplet, meldug 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-55 Der kan kun forventes moderat effekt mod meldug.
Engrapgræs til frøavl Meldug, rust 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-55 Der kan kun forventes moderat effekt mod meldug.
Hundegræs til frøavl Mastigosporium-bladplet, meldug, skoldplet 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-55 Der kan kun forventes moderat effekt mod meldug.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr 0,5   1    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Bell består af 2 aktive stoffer Boscalid og Epoxiconazol, der hver virker på forskellig måde. Boscalid tilhører caboxamid gruppen. Boscalid optages hurtigt i planten efter udsprøjtningen. Boscalid er systemisk og spredes translaminart igennem bladet til modsatte side og transporteres med saftstrømmen imod bladspidserne. På denne måde beskyttes også ikke behandlet bladmateriale. Boscalid virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne og påvirker dermed svampens ånding og opbygning af energi. Epoxiconazol tilhører triazol gruppen. Den primære virkemåde er at blokere dannelsen af ergosterol, der igen medfører en ophobning af ikke funktionelle steroler. Herved forstyrres celle membran dannelsen, hvorved væksten forhindres. Epoxiconazol optages i bladene og fordeles systemisk ud mod blad- og skudspidser. Den systemiske virkning sikrer en god helbredende virkning og sikrer samtidig en hvis beskyttelse af nyvækst mod svampeangreb.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Brunrust 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygbladplet 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygmeldug 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygrust 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Gulrust 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedebladplet 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedemeldug 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Knækkefodsyge 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Ramularia 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Septoria 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Skoldplet 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, helmaske. Filtertype A2P3
•  Beskyttelsesdragt uden hætte
•  Handsker og støvler
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Beskyttelsesdragt med hætte
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H360Df Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
9, III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Bell
Sikkerhedsdatablad
Bell
Vejledning i Planteværn  2021
Side 182 til 183
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.