Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Ridomil Gold MZ Pepite
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
218,50 kr/kg  (12. jul. 2013)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
38,8  g/kg  metalaxyl-M
640  g/kg  mancozeb
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Kartofler) 1,23 kg/ha  0,815 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 3,34 kg/ha 0,299 B/kg
Miljøadfærd 24,6 kg/ha 0,0406 B/kg
Miljøeffekt 5,39 kg/ha 0,185 B/kg
I alt 1,90 kg/ha 0,525 B/kg
 
Pesticidafgift: 91 kr. pr. kg

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
1-191
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
Behandlingsfrist
Må i kartofler ikke anvendes inden vækststadie BBCH 60. Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må kun anvendes en gang om året.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
På forbudsliste 2. aug. 2005 15. aug. 2005 Dispensation til Ridomil Gold MZ Pepite i kartofler udløbet, evt. restlagre må ikke anvendes
På forbudsliste 1. sep. 2005 11. jun. 2006 Dispensation til Ridomil Gold MZ Pepite i kartofler udløbet, evt. restlagre må ikke anvendes
Godkendt 25. nov. 2010 27. jun. 2013 Ridomil Gold MZ Pepite
På forbudsliste 1. dec. 2013 31. dec. 2099 Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S20/21 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S24 Undgå kontakt med huden.
S28 Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.
S35 Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.
S36 Brug særligt arbejdstøj.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
Class 9, pack group III
IMDG
Class 9, pack group III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ridomil Gold MZ Pepite
Sikkerhedsdatablad
Ridomil Gold MZ Pepite
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.