Middeldatabasen   8. december 2019   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Orius 200 EW
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Adama Northern Europe B.V.
Distributør
Nufarm Deutschland GmbH
Firmaets produktside
Orius 200 EW
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
171,00 kr/l  (3. sep. 2019)
Formulering
Olie i vand emulsion
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
200  g/l  tebuconazol
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 1,25 l/ha  0,800 BI/l
Vinterraps 1,88 l/ha  0,533 BI/l
Vintersæd 1,25 l/ha  0,800 BI/l
Vårraps 1,88 l/ha  0,533 BI/l
Vårsæd 1,25 l/ha  0,800 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,36 l/ha 0,425 B/l
Miljøadfærd 7,99 l/ha 0,125 B/l
Miljøeffekt 31,3 l/ha 0,0320 B/l
I alt 1,72 l/ha 0,582 B/l
 
Pesticidafgift: 73 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 12-08-2020, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
396-24
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, raps og frøgræs.
Behandlingsfrist
Må i hvede, rug, havre, triticale, byg og raps ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 69.
Forbehold
Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Halm fra frøgræs må ikke anvendes til foder. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 13. maj 2015 11. feb. 2019 Orius 200 EW, reg.nr. 396-24
Mindre anvendelse / Off-label godk. 26. jun. 2015 11. aug. 2020 Godkendelse af Orius 200 EW (reg.nr. 396-24) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i solbær, ribs og blåbær
Mindre anvendelse / Off-label godk. 15. apr. 2016 11. aug. 2020 Godkendelse af Orius 200 EW (396-24) til mindre anvendelse mod rustsygdomme i alsikekløver og kællingetand til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 2. jun. 2016 11. aug. 2020 Godkendelse af Orius 200 EW (396-24) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i hestebønner
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. dec. 2016 31. dec. 2099 Godkendelse af Orius 200 EW (reg.nr. 396-24) til mindre anvendelse mod rust i hyben.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 22. sep. 2017 11. aug. 2020 Godkendelse af Orius 200 EW (reg. nr. 396-24) til mindre anvendelse mod rust i porre og purløg
Afmeldt / registrering trukket 12. feb. 2019 11. aug. 2020 Orius 200 EW, reg.nr. 396-24, afmeldt i forbindelse med overførsel til nyt firma
Mindre anvendelse / Off-label godk. 27. nov. 2019 11. aug. 2020 Godkendelse af Orius 200 EW til mindre anvendelse mod rust i hyben. NB! Gælder kun for produkt med etikette version før juni 2015.
På forbudsliste 12. aug. 2020 31. dec. 2099 Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Tebuconazol, aktivstoffet i Orius 200 EW, tilhører FRAC-gruppe 3, som vurderes at have en medium risiko for at udvikle resistens. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. Der er observeret nedsat følsomhed hos Septoria tritici svampen over for triazoler. For at for at mindske risikoen for resistensudvikling bør den enkelte triazol kun anvendes 2 gange pr sæson, mens triazoler generelt maximalt bør anvendes tre gange pr vækstsæson under hensyntagen til at den miljøeffekterne overholdes.
Resistensklasse
3
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Fyld tanken halvt med vand, tilsæt Orius 200 EW under omrøring. Der omrøres under udsprøjtningen, som bør afsluttes inden for få timer efter opblanding.
Rengøring
Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet omsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Agil 100 EC, Alliance, Amistar, Azaka, Bumper 25 EC, CCC 750, Comet, Cuadro 25 EC, Cuadro NT, Cycocel 750, Folpan 500 SC, Hussar OD, Hussar Plus OD, Karate 2,5 WG, Korvetto, Maredo 125 SC, Mavrik Vita, Moddus M, Mustang forte, Nexide CS, Opera (BASF A/S), Pirimor G, Primus (Dow AgroSciences Danmark A/S), Rubric, Saracen Delta, Starane 333 HL, Tilt 250 EC (Syngenta Nordics A/S), Trece 750, Trimaxx, Trimaxx M, Trimmer 500 WG, Magnesiumsulfat 10% Mg, Manganchelat 8% Mn, Mangansulfat 32, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ally 20 SX, ATR Clopyralid, Bachlor 125 SC, Biscaya OD 240, Cliophar 600 SL, Cythrin 500, Evure Neo, LFS Thiacloprid, Matrigon 600 SL, Matrigon 72 SG, Optimus, Optimus Max, Saracen Delta Max, Talius, Tomahawk 200 EC, Zetrola
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Belkar
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Hvede Aksfusarium, brunrust, gulrust, hvedebrunplet, hvedegråplet, hvedemeldug 1,25 lAfgrødens stadium 30-69 Overfor meldug opnås fuld effekt bedst ved forebyggende sprøjtninger, mens effekten kun er moderat ved sprøjtning på etablerede angreb. Kun moderat effekt på hvedegråplet og aksfusarium. 1,25 l/ha. Maks. 1 sprøjtning pr. sæson fordelt på en eller en split behandling.
Vinterbyg Bygbladplet, bygmeldug, bygrust, skoldplet 1,25 lAfgrødens stadium 30-69 Overfor meldug opnås fuld effekt bedst ved forebyggende sprøjtninger, mens effekten kun er moderat ved sprøjtning på etablerede angreb. Kun moderat effekt på skoldplet og bygbladplet. 1,25 l/ha. Maks. 1 sprøjtning pr. sæson fordelt på en eller en split behandling.
Vårbyg Bygbladplet, bygmeldug, bygrust, skoldplet 1,25 lAfgrødens stadium 30-69 Overfor meldug opnås fuld effekt bedst ved forebyggende sprøjtninger, mens effekten kun er moderat ved sprøjtning på etablerede angreb. Kun moderat effekt på skoldplet og bygbladplet. 1,25 l/ha. Maks. 1 sprøjtning pr. sæson fordelt på en eller en split behandling.
Triticale Brunrust, gulrust, hvedebrunplet, meldug, skoldplet 1,25 lAfgrødens stadium 30-69 Overfor meldug opnås fuld effekt bedst ved forebyggende sprøjtninger, mens effekten kun er moderat ved sprøjtning på etablerede angreb. Kun moderat effekt på skoldplet. 1,25 l/ha. Maks. 1 sprøjtning pr. sæson fordelt på en eller en split behandling.
Rug Brunrust, meldug, skoldplet 1,25 lAfgrødens stadium 30-69 Overfor meldug opnås fuld effekt bedst ved forebyggende sprøjtninger, mens effekten kun er moderat ved sprøjtning på etablerede angreb. Kun moderat effekt på skoldplet. 1,25 l/ha. Maks. 1 sprøjtning pr. sæson fordelt på en eller en split behandling.
Havre Kronrust, meldug 1,25 lAfgrødens stadium 30-69 Overfor meldug opnås fuld effekt bedst ved forebyggende sprøjtninger, mens effekten kun er moderat ved sprøjtning på etablerede angreb. 1,25 l/ha. Maks. 1 sprøjtning pr. sæson fordelt på en eller en split behandling.
Raps Gråskimmel, skulpesvamp, storknoldet knoldbægersvamp 1,25 lAfgrødens stadium 60-69 Der kan kun sprøjtes enten efterår (phoma) eller forår. Forår maks. 1,25 l/ha.
Raps Rodhalsråd (phoma) 0,875 lEfterår på afgrødens stadium 14-20 Der kan kun sprøjtes enten efterår (phoma) eller forår. Efterår maks. 0,875 l/ha.
Frøgræs Meldug, rust 0,6 lAfgrødens stadium 31-55 Overfor meldug opnås fuld effekt bedst ved forebyggende sprøjtninger, mens effekten kun er moderat ved sprøjtning på etablerede angreb. 1,25 l/ha. Maks. 1 sprøjtning pr. sæson fordelt på en eller en split behandling. Halm fra frøgræs må ikke anvendes til foder.
Hundegræs Mastigosporium-bladplet, skoldplet 0,6 lAfgrødens stadium 31-55 Kun moderat effkt mod skoldplet og Mastigosporium bladplet. Maks. 1 sprøjtning pr. sæson fordelt på en eller en split behandling. Halm fra frøgræs må ikke anvendes til foder.
Rajgræs Bladplet 0,6 lAfgrødens stadium 31-55 Kun moderat effekt mod bladplet (Helmintosporium spp) i rajgræs. Maks. 1 sprøjtning pr. sæson fordelt på en eller en split behandling. Halm fra frøgræs må ikke anvendes til foder.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 6 ºC 20 ºC  
Luftfugtighed   >90 %  
Timers tørvejr 0,5   1    
Andet  
Virkemåde
Tebuconazol optages gennem bladene og transporteres systemisk ud i planterne. Tebuconazol forbliver forholdsvis jævnt fordelt i bladmassen. Når tebuconazol optages i svampene hæmmes disses ergosteroldannelse.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Brunrust 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygbladplet 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygmeldug 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygrust 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Gulrust 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedebladplet 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedemeldug 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Knækkefodsyge 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Ramularia 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Septoria 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Skoldplet 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, helmaske. Filtertype A2P3
•  Beskyttelsesdragt uden hætte
•  Handsker og støvler
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Beskyttelsesdragt med hætte
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313). Indånding: Søg frisk luft. Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft, hold vedkommende varm og i hvile. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge og vis etiketten eller sikkerhedsdatabladet. Hudkontakt: Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Forurenet tøj bør vaskes, før det anvendes igen. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313)
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 2-ethylhexyllactat kolophonium. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Orius 200 EW
Sikkerhedsdatablad
Orius 200 EW
Vejledning i Planteværn  2019
Side 457 til 460
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.