Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

ND Tolylfluanid
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
NEDAB ApS
Distributør
NEDAB ApS
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Væksthusgartneri
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Pulver
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  tolylfluanid
Parallelprodukt, identisk med Euparen Multi
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
242-67
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler, pærer, ribs, solbær, brombær, hindbær, jordbær, tomater og prydplanter.
Behandlingsfrist
Må i æbler, pærer, hindbær, brombær, solbær og ribs ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i jordbær ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i tomater ikke anvendes senere end 3 dage før høst.
Forbehold
Der må ikke sprøjtes mod andre skadevoldere end de i brugsanvisningen nævnte og brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må i æbler og pærer (tidligt stadium) ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.). Må i æbler og pærer (sent stadium) ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.). Må i frugtbuske ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.). Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 18. mar. 2005 1. apr. 2006 ND Tolylfluanid
På forbudsliste 1. jun. 2011 31. dec. 2099 ND Tolylfluanid - anvendelsesforbud, da aktivstoffet tolylfluanid er fjernet fra EU's positivliste (Annex 1)

Sikkerhed  
Fareklasse
Xi
Lokalirriterende
Lokalirriterende
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R36 Irriterer øjnene.
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S24 Undgå kontakt med huden.
S28 Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
kl. 9 pkt. 12(c)
IMDG
kl. 9
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.