Middeldatabasen   24. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

DLA Agro Pyrabos WG
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
DLA Agro A.m.b.A.
Distributør
DLA Agro A.m.b.A.
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Frugtavl, Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
67  g/kg  pyraclostrobin
267  g/kg  boscalid
Parallelprodukt, identisk med Signum
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,749 kg/ha  1,34 BI/kg
(Grøntsager) 0,749 kg/ha  1,34 BI/kg
(Kartofler) 0,749 kg/ha  1,34 BI/kg
(Vintersæd) 0,970 kg/ha  1,03 BI/kg
(Vårsæd) 0,970 kg/ha  1,03 BI/kg
(Ærter) 0,749 kg/ha  1,34 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
21-145
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kål (hvid-, rød-, savoj- og rosenkål og blomkål), gulerødder, persillerod, pastinak, ærter, bønner, løg, porrer, salat, spinat, rucola, stenfrugt (blommer og kirsebær) og jordbær.
Behandlingsfrist
Må i tørre ærter og bønner ikke anvendes senere end 21 dage før høst. Må i gulerod, persillerod, pastinak, hvidkål, rødkål, savojkål, rosenkål, blomkål, porrer og grønne ærter uden bælg ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i salat, rucola og spinat ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i blommer, kirsebær og jordbær ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Halm og bælge fra tørre ærter og bønner samt grønne ærteplanter og bælge efter høst af grønne ærter må ikke opfodres.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må i jordbær, salat, porrer, løg, gulerødder og ærter ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må i kål ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må i frugtavl ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 31. jul. 2006 1. jun. 2009 DLA Agro Pyrabos WG
På forbudsliste 1. okt. 2013 31. dec. 2099 Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R22 Farlig ved indtagelse.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S20/21 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S35 Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.
S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.
S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis beholder eller etiket.
S57 Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
9, III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
DLA Agro Pyrabos WG
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.