Middeldatabasen   5. december 2022   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Prosaro EC 250
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Prosaro, Prosaro 250 EC
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Prosaro EC 250
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
320,00 kr/l  (20. sep. 2022)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
125  g/l  tebuconazol
125  g/l  prothioconazol
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,889 l/ha  1,13 BI/l
Vinterraps 0,955 l/ha  1,05 BI/l
Vintersæd 0,889 l/ha  1,13 BI/l
Vårsæd 0,889 l/ha  1,13 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,36 l/ha 0,425 B/l
Miljøadfærd 11,5 l/ha 0,0870 B/l
Miljøeffekt 32,8 l/ha 0,0305 B/l
I alt 1,85 l/ha 0,542 B/l
 
Pesticidafgift: 75 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-01-2023, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-527
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, rug, havre, byg, triticale og raps.
Behandlingsfrist
Må i hvede, rug og triticale ikke anvendes senere end vækststadium 69. Må i havre og byg ikke anvendes senere end vækststadium 61. Må i raps ikke anvendes senere end 56 dage før høst.
Forbehold
Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyt-telsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). For at beskytte grundvandet må der højst anvendes de i brugsanvisningens angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (SPe1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Må i vårraps ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 13. feb. 2015 31. dec. 2021 Prosaro EC 250, reg.nr. 18-527
Afmeldt / registrering trukket 1. jan. 2022 31. dec. 2022 Prosaro EC 250, reg.nr. 18-527, godkendelse trukket af Miljøstyrelsen. Må sælges i detailledet frem til 30. april 2022
På forbudsliste 1. jan. 2023 31. dec. 2099 Prosaro EC 250, reg.nr. 18-527, forbud mod opbevaring og anvendelse som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Prosaro hører til gruppen af DMI-fungicider (begge aktivstoffer tilhører FRAC gruppe 3). Risikoen for resistensudvikling hos denne gruppe vur-deres at være moderat. Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virke-mekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden vir-kemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum. For at mindske risikoen for resistensudvikling bør produkter, der inde-holder det samme DMI-produkt maximalt anvendes 2 gange pr. sæson
Resistensklasse
3
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være mon-teret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at rest-sprøjtvæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øv-rigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slan-ger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaske-vandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. Der bør anvendes et ammoniumbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012.
Opbevaring
Opbevares køligt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Balaya, Cerone, Entargo, Folicur EW 250, Folicur Xpert, Hussar OD, Hussar Plus OD, Input EC 460, Korvetto, Moddus M, Moddus Start, Primera Super, Proline Xpert, Propulse SE 250, Starane XL, Terpal, Mangansulfat 32, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
ATR Floclopy, Broadway, Evure Neo, Express Gold 33 SX, Folicur Xpert EC 240, Himalaya Pro, Mavrik, Medax Max, Medax Top, Moddevo, Proline Xpert EC 240, PRO-Tector, Rexade 440, Tombo
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Belkar
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Hvede Aksfusarium, brunrust, gulrust, hvedebladplet, hvedebrunplet, hvedegråplet, hvedemeldug, knækkefodsyge 1 lAfgrødens stadium 30-69 Moderat effekt på knækkefodsyge. Maks. 1 l/ha. pr. beh. Maks. 2 behandlinger pr. sæson. Min. 14 dage mellem behandlinger.
Byg Bygbladplet, bygmeldug, bygrust, ramularia, skoldplet 1 lAfgrødens stadium 30-61 Maks. 1 l/ha pr. beh. Maks. 2 behandlinger pr. sæson. Min. 14 dage mellem behandlinger.
Havre Havrebladplet, kronrust, meldug 1 lAfgrødens stadium 30-61 Maks. 1 l/ha pr. beh. Maks. 2 behandlinger pr. sæson. Min. 14 dage mellem behandlinger.
Triticale Aksfusarium, brunrust, gulrust, hvedebrunplet, hvedegråplet, knækkefodsyge, meldug, skoldplet 1 lAfgrødens stadium 30-69 Moderat effekt på knækkefodsyge. Min. 14 dage mellem behandlinger. Maks. 1 l/ha pr. beh. Maks. 2 behandlinger pr. sæson.
Rug Aksfusarium, brunrust, knækkefodsyge, meldug, skoldplet 1 lAfgrødens stadium 30-69 Moderat effekt mod knækkefodsyge. Maks. 1 l/ha pr. beh. Maks. 2 behandlinger pr. sæson. Min. 14 dage mellem behandlinger.
Raps Rodhalsråd 1 lEfterår på afgrødens stadium 14-20 Maks. 1 behandling i efteråret. Maks. 2 behandlinger pr. sæson. Hvis behandlet i efteråret: Anvend højst 1,4 l/ha fordelt på efterår og forår.
Vinterraps Gråskimmel, skulpesvamp, storknoldet knoldbægersvamp 1 lAfgrødens stadium 31-69 Maks. 2 behandlinger pr. sæson. Min. 14 dage mellem behandlinger. Maks. 2 l/ha pr. sæson. Hvis behandlet i efteråret: Anvend højst 1,4 l/ha fordelt på efterår og forår.
Vårraps Gråskimmel, skulpesvamp, storknoldet knoldbægersvamp 1 lAfgrødens stadium 13-69 Maks. 1 l/ha pr. beh. Maks. 2 behandlinger pr. sæson. Min. 14 dage mellem behandlinger.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 6 ºC 15-18 ºC  
Luftfugtighed   over 70%  
Timers tørvejr 1   2    
Generelle vækstbetingelser Vækst God vækst  
Andet Prosaro kan anbefales udsprøjtet når afgrøden er i vækst og temperaturen er mindst 6°C. Sørg for mindst 1 times tørvejr efter behandlingen. Der er også virkning, selv om de optimale virkningsbetingelser ikke er tilstede, men det begrænser muligheden for at anvende nedsatte doseringer. Prosaro anvendes ved begyndende sygdomsangreb eller på baggrund af en risikovurdering. Virkningstiden for Prosaro afhænger af behandlingstidspunkt, dosering, afgrødens udviklingsstadie og væksthastighed samt de klimatiske forhold. Behandling på saftspændte planter giver den hurtigste optagelse og den bedste fordeling i planterne. Undgå sprøjtning under ekstreme vejrforhold, f.eks. tørke med stærkt solskin og temperatur over 25°C.
Virkemåde
Prosaro er et systemisk svampemiddel til bekæmpelse af en lang række svampesygdomme i korn med og uden udlæg samt raps. Prosaro optages hurtigt i planten og fordeles ensartet i bladene med saft-strømmen. Produktet virker såvel forebyggende som helbredende og har en virkningstid på 2-4 uger

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 1,0 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Brunrust 1,0 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygbladplet 1,0 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygmeldug 1,0 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygrust 1,0 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Gulrust 1,0 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedebladplet 1,0 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedemeldug 1,0 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Knækkefodsyge 1,0 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Ramularia 1,0 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Septoria 1,0 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Skoldplet 1,0 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring personen i frisk luft. Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. (P302+P352). Øjne: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313). Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Prosaro EC 250
Sikkerhedsdatablad
Prosaro EC 250
Vejledning i Planteværn  2021
Side 414 til 417
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.