Middeldatabasen   24. oktober 2021   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Ceando
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Opus Duo, BAS 562 F
Pakningsstørrelse
10 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Ceando
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
315,00 kr/l  (28. sep. 2021)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
83  g/l  epoxiconazol
100  g/l  metrafenon
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Vintersæd 0,752 l/ha  1,33 BI/l
Vårsæd 0,752 l/ha  1,33 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,742 l/ha 1,35 B/l
Miljøadfærd 2,27 l/ha 0,440 B/l
Miljøeffekt 2,75 l/ha 0,363 B/l
I alt 0,465 l/ha 2,15 B/l
 
Pesticidafgift: 240 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 31-10-2021, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
19-177
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse svampesygdomme i korn og frøgræs.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end 35 dage før høst. Frøgræshalm må ikke anvendes til foder.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Frøgræshalm må ikke anvendes til foder. For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningens angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes fl ere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 21. nov. 2014 30. apr. 2020 Ceando, reg,nr. 19-177
Afmeldt / registrering trukket 1. maj 2020 30. okt. 2021 Ceando, reg.nr. 19-177, godkendelse trukket af Miljøstyrelsen
På forbudsliste 31. okt. 2021 31. dec. 2099 Ceando, reg,nr. 19-177, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
For mange svampemidler er der almindelig risiko for forekomst af svampetyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor det aktive stof. Der er 2 aktivstoffer i Ceando; Metrafenon som tilhører gruppen af benzophenoner (FRAC gruppe U8) og Epoxiconazol som tilhører gruppen triazoler såkaldte DMI fungicider (FRAC gruppe 3), begge aktivstoffer vurderes at have middel risiko for udvikling af resistens. For gruppen af DMI fungicider er der konstateret vigende effekter overfor hvedegråplet og ligeledes er der fundet hvedemeldug racer med moderat nedsat følsomhed. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen bør produktet maksimalt anvendes 1 gang per sæson. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter. Risikoen for resistens hos fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i infektionsforløbet.
Resistensklasse
3 + U8
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: Påfyldning af koncentreret sprøjte væske bør kun ske på et bevokset areal, eller hvor opsamling af eventuel spild er mulig og altid med god afstand til brønde og boringer. Inden sprøjten fyldes, skal den være omhyggeligt rengjort med et egnet rengøringsmiddel (se etiketten på det sidst anvendte middel) og efterset for evt. belægninger. Det samme gælder for dyser, sier og filtre. Tanken fyldes ¾ op med vand. RYST DUNKEN GRUNDIGT, og Ceando tilsættes under omrøring, hvorefter tanken fyldes helt op. Der skal være konstant omrøring under påfyldning og kørsel. Sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæske kan fortyndes og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejleding om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012.
Opbevaring
Ceando bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder og ikke over 40 °C.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Alliance, Bell, Broadway, Comet, Comet Pro, Cycocel 750, Cycocel Extra, Entargo, Fastac 50, Juventus 90, Medax Max, Medax Top, Moddus M, Moddus Start, Mustang forte, Opera, Opus, Othello, Rexade 440, Rubric, Starane XL, Terpal, Viverda, Yaravita Gramitrel, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
ATR Floclopy, Cossack OD, Cythrin 500, LFS Pyraclostrobin Pro, Moddevo, Tombo, Viverda ezi
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterhvede, Vårhvede Knækkefodsyge 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-32 Moderat effekt. Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling, Ikke senere end 35 dage før høst.
Vinterhvede, Vårhvede Brunrust, gulrust, hvedebrunplet, hvedegråplet, hvedemeldug 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-69 Der behandles ved begyndende angreb. Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling, Ikke senere end 35 dage før høst.
Vinterbyg, Vårbyg Bygbladplet, bygmeldug, bygrust, ramularia, skoldplet 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-65 Der behandles ved begyndende angreb. Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling, Ikke senere end 35 dage før høst.
Havre Kronrust, meldug 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-65 Der behandles ved begyndende angreb. Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling, Ikke senere end 35 dage før høst.
Vinterrug Knækkefodsyge 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-32 Moderat effekt. Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling, Ikke senere end 35 dage før høst.
Vinterrug Brunrust, rugmeldug, skoldplet 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-65 Der behandles ved begyndende angreb. Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling, Ikke senere end 35 dage før høst.
Triticale Knækkefodsyge 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-32 Moderat effekt. Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling, Ikke senere end 35 dage før høst.
Triticale Brunrust, gulrust, hvedebrunplet, hvedegråplet, meldug 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-69 Der behandles ved begyndende angreb. Maks.1,5 l/ha pr. sæson solo eller i splitbehandling, Ikke senere end 35 dage før høst.
Rajgræs Kronrust, meldug, netnekrose, pletnekrose, sortrust 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-65 Maks.1,5 l/ha pr. sæson. Frøgræs-halmen må ikke opfodres.
Strandsvingel Bladplet, meldug 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-55 Maks.1,5 l/ha pr. sæson. Frøgræs-halmen må ikke opfodres.
Engrapgræs Meldug, rust 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-55 Maks.1,5 l/ha pr. sæson. Frøgræs-halmen må ikke opfodres.
Hundegræs Mastigosporium-bladplet, meldug, skoldplet 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-55 Maks.1,5 l/ha pr. sæson. Frøgræs-halmen må ikke opfodres.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr 0,5   1    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet  
Virkemåde
Midlet består af 2 aktive stoffer metrafenon og epoxiconazol, der hver virker på forskellig måde. Metrafenon tilhører den kemiske gruppe Benzophenon, og metrafenon forhindrer svampen i at trænge ind i planten og standser væksten af mycelium, hvor angreb allerede er etableret. Envidere hæmmes dannelsen og spredningen af nye svampesporer. Metrafenon fordeles primært i afgrøden via gasfasen, men optages også via bladene og fordeles systemisk i planten. Virkemåden adskiller sig fra andre fungicider med effekt på meldug og der er ikke krydsresistens til andre kendte. Epoxiconazol tilhører triazol gruppen. Den primære virkemåde er at blokere dannelsen af ergosterol, der igen medfører en ophobning af ikke funktionelle steroler. Herved forstyrres cellemembran-dannelsen, hvorved væksten forhindres. Epoxiconazol optages i bladene og fordeles systemisk ud mod blad- og skudspidser. Den systemiske virkning sikrer en god helbredende virkning og sikrer samtidig en hvis beskyttelse af nyvækst mod svampeangreb.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Brunrust 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Bygbladplet 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Bygmeldug 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Bygrust 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Gulrust 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Hvedebladplet 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Hvedemeldug 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Knækkefodsyge 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Ramularia 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Septoria 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Skoldplet 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, helmaske. Filtertype A2P3
•  Beskyttelsesdragt uden hætte
•  Handsker og støvler
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Beskyttelsesdragt med hætte
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer: De vigtigste kendte symptomer og virkninger er beskrevet i mærkningen af produktet(se afsnit 2 i sds) og/eller i afsnit 11. Yderligere vigtige symptomer og virkninger er indtil videre ikke kendte. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift kendes
Førstehjælp
Førstehjælpsforanstaltninger Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Forurenet tøj fjernes. Efter indånding: Ro, frisk luft, lægehjælp. Ved hudkontakt: Vask grundigt med vand og sæbe. Ved kontakt med øjnene: skyl grundigt i 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontrol hos øjenlæge. Ved indtagelse: Skyl straks munden og drik derefter 200 – 300 ml vand, lægehjælp.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H360Df Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P391 Udslip opsamles.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ceando
Sikkerhedsdatablad
Ceando
Vejledning i Planteværn  2018
Side 380 til 381
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.