Middeldatabasen   30. maj 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Rubric
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
CHA Epoxiconazol
Pakningsstørrelse
5, 10 og 20 l
Registreringsindehaver
FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S)
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Firmaets produktside
Rubric
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
365,00 kr/l  (23. sep. 2020)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
125  g/l  epoxiconazol
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 1,00 l/ha  1,00 BI/l
(Majs) 1,00 l/ha  1,00 BI/l
(Roer) 1,00 l/ha  1,00 BI/l
(Vintersæd) 1,00 l/ha  1,00 BI/l
(Vårsæd) 1,00 l/ha  1,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,702 l/ha 1,42 B/l
Miljøadfærd 2,82 l/ha 0,354 B/l
Miljøeffekt 1,92 l/ha 0,520 B/l
I alt 0,435 l/ha 2,30 B/l
 
Pesticidafgift: 253 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
11-29
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og bederoer.
Behandlingsfrist
Må i hvede ikke anvendes senere end vækststadium 69. Må i triticale ikke anvendes senere end vækststadium 59. Må i byg, rug og havre ikke anvendes senere end vækststadium 65. Må i bederoer ikke anvendes senere end 28 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningens angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra produkternes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 21. sep. 2015 30. apr. 2020 Rubric
På forbudsliste 31. okt. 2021 31. dec. 2099 Rubric, reg.nr. 11-29, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Tilhører gruppen af triazoler FRAC gruppe: 3. Risikoen for at svampesygdomme udvikler resistens overfor produkter med denne virkemåde vurderes af FRAC at være: middel (på en lav, middel, høj skala). Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande eller skifte imellem midler med anden virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle svampesygdomme. Risikoen for resistens i en svampepopulation kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i infektionsforløbet.
Resistensklasse
3
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæsken Sprøjtebeholderen skal være rengjort før Rubric® fyldes i. Fyld 75 % af den ønskede vandmængde i beholderen, tilsæt Rubric®, og tilsæt resten af den ønskede vandmængde. Sæt gang i returløb og omrøring. Eventuel skumdannelse ved påfyldningen kan reduceres ved at mindske omrøringen. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præperat fyld nings udstyr eller udstyr til direkte injektion. Påfyldning af marksprøjte skal ske på vaskeplads med opsamling til gylle -beholder eller anden beholder, eller på det areal, hvor Rubric® skal udbringes. Vaskepladsen må ikke etableres nærmere end: 50 m. fra almen vandforsyning til drikkevandsformål. 25 m. fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål. 50 m. fra overfladevand (vandløb, søer, kystvand) og § 3 -naturbeskyttelsesområder. Påfyldning på arealer hvor Rubric® udbringes, må ikke ske nærmere end: 300 m fra almen og ikke almen vandforsyning til drikkevandsformål og 50 m fra overfladevand(vandløb, søer og kystvand) og drænsystemers rense- og samlebrønde samt § 3 -natur beskyt telses områder. Et areal der anvendes til påfyldning må kun benyttes én gang indenfor en vækstsæson.
Rengøring
Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktiver alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryks ventilen fra det selvrensende filter udløses. 1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restsprøjtevæsken fortyndes med mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering må ikke overskrides på markniveau. 2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet. 3. Fyld tanken med 10-15 % af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank) og tilsæt 0,5 l ALL CLEAR® Extra pr. 100 l vand. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet. 4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR® EXTRA pr. 10 liter vand. Dyser, filtre og sier monteres igen. 5. Sprøjten fyldes igen med 10-15 % af tankkapaciteten. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser over et egnet areal. Vask af marksprøjter og traktor, der har været anvendt til udbringning, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor Rubric® er blevet udbragt. Et areal der anvendes til vask må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson. Uvasket sprøjteudstyr eller traktor skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012.
Opbevaring
Opbevares i uåbnet original emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Agil 100 EC, Alliance, Amistar, Atlantis OD, Azaka, Broadway, Catch, CCC 750, Cuadro 25 EC, Cuadro NT, Cyperb 100, DFF, Entargo, Flexity, Flight Xtra, Focus Ultra, Foxtrot, Juventus 90, Lamdex, M-750, Metaxon, Moddus M, Moddus Start, Mustang forte, Nexide CS, NF-M 750, Optimus Max, Othello, Pixxaro EC, Primera Super, Primus, Proline EC 250, Rexade 440, Starane XL, Trimaxx M, Zypar, Magnesiumsulfat 10% Mg, Mangansulfat 32, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Accurate Max, Ally 20 SX, ATR Floclopy, Cycocel 750, Evure Neo, Mavrik, Medax Max, Medax Top, Mirador Forte EC, Moddevo, Orius Gold, Proline Xpert EC 240, Saracen Delta Max, Terpal, Tombo, Topik EC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Solubor DF
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterhvede Brunrust, gulrust, hvedebrunplet, hvedegråplet, meldug 0,5-1 lAfgrødens stadium 30-69 Der behandles ved første symptomer. Moderat effekt mod meldug. Er afgrøden også angrebet af meldug tilsættes et velegnet middel. Der må maksimalt anvendes 1,0 l/ha Rubric/vækstår (2 sprøjtninger af 0,5 l/ha), svarende til 125 g/ha epoxiconazol. Maks. 2 behandlinger pr. år.
Vårhvede Brunrust, gulrust, hvedebrunplet, hvedegråplet, meldug 0,5-1 lAfgrødens stadium 30-69 Der behandles ved første symptomer. Moderat effekt mod meldug. Er afgrøden også angrebet af meldug tilsættes et velegnet middel. Der må maksimalt anvendes 1,0 l/ha Rubric/vækstår (2 sprøjtninger af 0,5 l/ha), svarende til 125 g/ha epoxiconazol. Maks. 2 behandlinger pr. år.
Vinterbyg, Vårbyg Bygbladplet, bygrust, meldug, ramularia, skoldplet 0,5-1 lAfgrødens stadium 29-65 Der behandles ved første symptomer. Moderat effekt mod ramularia, meldug og bygbladplet. Der må maksimalt anvendes 1,0 l/ha Rubric/vækstår (2 sprøjtninger af 0,5 l/ha), svarende til 125 g/ha epoxiconazol. Maks. 2 behandlinger pr. år.
Rug Brunrust, skoldplet 0,5-1 lAfgrødens stadium 30-65 Der behandles ved første symptomer. Der må maksimalt anvendes 1,0 l/ha Rubric/vækstår (2 sprøjtninger af 0,5 l/ha), svarende til 125 g/ha epoxiconazol. Maks. 2 behandlinger pr. år.
Triticale Brunrust, gulrust, hvedebrunplet, hvedegråplet 0,5-1 lAfgrødens stadium 30-59 Der behandles ved første symptomer. Der må maksimalt anvendes 1,0 l/ha Rubric/vækstår (2 sprøjtninger af 0,5 l/ha), svarende til 125 g/ha epoxiconazol. Maks. 2 behandlinger pr. år.
Havre Havrebladplet, kronrust, meldug, meldug 0,5-1 lAfgrødens stadium 29-65 Der behandles ved første symptomer. Der må maksimalt anvendes 1,0 l/ha Rubric/vækstår (2 sprøjtninger af 0,5 l/ha), svarende til 125 g/ha epoxiconazol. Maks. 2 behandlinger pr. år.
Bederoer Bedemeldug, bederust, ramularia 0,5-1 lSe bemærkninger Der behandles ved første symptomer. Der må maksimalt anvendes 1,0 l/ha Rubric/vækstår (2 sprøjtninger af 0,5 l/ha), svarende til 125 g/ha epoxiconazol. Behandlingsfrist 28 dage før høst. Maks. 2 behandlinger pr. år.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur   20 ºC  
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr 1   2-3    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Giver normalt ikke anledning til svidninger af blade og bladspidser i korn og bederoer, dog frarådes det at sprøjte under ekstreme vejrforhold (varme, tørke, stærk solskin mv.).
Virkemåde
Indeholder aktivstoffet epoxiconazol. Epoxiconazol er det stærkeste triazol mod betydende hvedesygdomme. Epoxiconazol er en såkaldt ergosterol-hæmmer. Ergosterol er en vigtig fedtsyre i svampen cellemembran, og uden ergosterol, vil svampens cellevægge blive slappe og kollapse. Epoxiconazol er systemisk og optages hurtigt i bladene efter udsprøjtning. Epoxiconazol transporteres i vedvævet (xylemet) nedefra og ud/op mod blad og skudspidser. Den systemiske virkning sikrer en god helbredende (kurativ) og i nogen grad helbredende effekt. Ved brug af midlet på allerede inficerede planter, stoppes svampens vækst og svampevævets spredning effektivt.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Brunrust 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygbladplet 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygmeldug 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygrust 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Gulrust 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedebladplet 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedemeldug 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Knækkefodsyge 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Ramularia 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Septoria 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Skoldplet 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Sørg for frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag og medbring brugsanvisning. Indtagelse: Skyld munden grundigt og drik mælk eller vand. Undgå opkastning. Søg læge og medbring brugsanvisning. Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og vask huden med rigelige mængder vand og sæbe. Søg læge ved ubehag og sygdomstegn. Øjenkontakt: Skyld straks med vand, gerne fra en øjenskyller. Spil øjet godt op og fortsæt behandlingen i min 20 minutter/indtil kemikaliet er skyllet væk. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat ubehag. Medbring brugsanvisning.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H332 Farlig ved indånding.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H360Df Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse.
P281 Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Rubric
Sikkerhedsdatablad
Rubric
Vejledning i Planteværn  2019
Side 244 til 245
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.