Middeldatabasen   20. oktober 2021   SEGES
Produktoplysningerhjælp

LFS Mancozeb
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
LFS Kemi
Distributør
LFS Kemi
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Hus og have, Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
750  g/kg  mancozeb
Parallelprodukt, identisk med Dithane NT (reg.no. 687-4)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 2,00 kg/ha  0,500 BI/kg
Grøntsager 2,00 kg/ha  0,500 BI/kg
Kartofler 2,00 kg/ha  0,500 BI/kg
Ærter 2,00 kg/ha  0,500 BI/kg
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 3,34 kg/ha 0,299 B/kg
Miljøadfærd 111 kg/ha 0,0090 B/kg
Miljøeffekt 4,73 kg/ha 0,212 B/kg
I alt 1,92 kg/ha 0,520 B/kg
 
Pesticidafgift: 99 kr. pr. kg

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-01-2022, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
318-128
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og blomsterløg.
Behandlingsfrist
Kartofler må ikke behandles senere end 7 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke udbringes nærmere end 20 meter til vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 17. okt. 2012 31. jan. 2021 LFS Mancozeb, reg.nr. 318-128
Mindre anvendelse / Off-label godk. 5. nov. 2012 31. dec. 2021 Godkendelse af LFS Mancozeb til mindre anvendelse i planteskolekulturer og prydplanter på friland
Afmeldt / registrering trukket 1. feb. 2021 31. dec. 2021 LFS Mancozeb, reg.nr. 318-128, godkendelse trukket pga. manglende fornyelse af aktivstoffet mancozeb i EU
På forbudsliste 1. jan. 2022 31. dec. 2099 LFS Mancozeb, reg.nr. 318-128, forbud mod opbevaring og anvendelse pga. manglende fornyelse af aktivstoffet mancozeb i EU

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R37 Irriterer åndedrætsorganerne.
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S22 Undgå indånding af støv.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S36 Brug særligt arbejdstøj.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9.12 (c)
IMDG
9, III
IATA
Klasse 9, III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
LFS Mancozeb
Sikkerhedsdatablad
LFS Mancozeb
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.