Middeldatabasen   13. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

LFS Pyraclostrobin+Boscalid
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
LFS Kemi
Distributør
LFS Kemi
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Frugtavl, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
627,00 kr/kg  (11. sep. 2014)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
67  g/kg  pyraclostrobin
267  g/kg  boscalid
Parallelprodukt, identisk med Signum
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,749 kg/ha  1,34 BI/kg
Grøntsager 0,749 kg/ha  1,34 BI/kg
Kartofler 0,749 kg/ha  1,34 BI/kg
(Vintersæd) 0,970 kg/ha  1,03 BI/kg
(Vårsæd) 0,970 kg/ha  1,03 BI/kg
Ærter 0,749 kg/ha  1,34 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 30,3 kg/ha 0,0330 B/kg
Miljøadfærd 1,93 kg/ha 0,519 B/kg
Miljøeffekt 4,64 kg/ha 0,215 B/kg
I alt 1,30 kg/ha 0,767 B/kg
 
Pesticidafgift: 115 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
318-116
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i gulerødder, persillerod, pastinak, hvid-, rød-, savoy-, rosen- og blomkål, broccoli, ærter, bønner, løg, kirsebær og blommer, jordbær, porrer, salat, spinat, rucola, solbær, ribs, hindbær, brombær og kartofler.
Behandlingsfrist
Må i kartofler, kirsebær, blommer, jordbær, solbær, ribs, hindbær og brombær ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i løg, salat, rucola og spinat ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i grønne ærter (uden bælg), gulerod, persillerod, pastinak, porrer, hoved-, rosen- og blomsterkål ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i ærter (til modenhed) og bønner ikke anvendes senere end 21 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter i landbrugsafgrøder, 10 meter i buskfrugt og 20 meter i frugtavl fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 6. jun. 2013 15. sep. 2026 LFS Pyraclostrobin+Boscalid, reg.nr. 318-116
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. jun. 2019 15. sep. 2026 Godkendelse af LFS Pyraclostrobin + Boscalid (reg.nr. 318-116) til mindre anvendelse mod lagersygdommene Gloesporium sp., Penicillium sp. og Botrytis cinerea i æbler og pærer på friland

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
9, III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
LFS Pyraclostrobin+Boscalid
Sikkerhedsdatablad
LFS Pyraclostrobin+Boscalid
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.