Middeldatabasen   29. september 2020   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Armure
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
A9100D, Armure 300 EC
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Firmaets produktside
Armure
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
370,00 kr/l  (3. sep. 2019)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
150  g/l  difenoconazol
150  g/l  propiconazol
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Vintersæd) 0,417 l/ha  2,40 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 5,75 l/ha 0,174 B/l
Miljøadfærd 2,29 l/ha 0,436 B/l
Miljøeffekt 11,9 l/ha 0,0840 B/l
I alt 1,44 l/ha 0,694 B/l
 
Pesticidafgift: 90 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
1-198
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i vinterhvede, vinterbyg og sukkerroer.
Behandlingsfrist
Må i vinterhvede ikke anvendes senere end vækststadie 69. Må i vinterbyg ikke anvendes senere end vækststadie 51. Må i sukkerroer ikke anvendes senere end 28 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningens angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 29. apr. 2015 31. jan. 2019 Armure 300 EC, reg.nr. 1-198
På forbudsliste 19. mar. 2020 31. dec. 2099 Armure 300 EC, reg.nr. 1-198, NB! Forbud mod opbevaring og anvendelse. Ifølge EU-forordning nr. 2018/1865 af 28. november 2018 skal medlemslandene forbyde anvendelse og opbevaring senest den 19. marts 2020

Anvendelse  
Resistensrisiko
Armure tilhører gruppen af triazoler (DMI fungicider) (FRAC gruppe 3), som vurderes at have en medium risiko for udvikling af resistens. DMI fungicider har ingen krydsresi-stens til andre fungicider som stobiluriner eller SDHI’er.
Resistensklasse
3
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tankblanding: Med vore nuværende kundskaber er Armure fysisk blandbar med de vigtigste svampe-, insekt-, ukrudts- og vækstreguleringsmidler samt mikronæringsstoffer af god kvalitet. Armure må dog ikke blandes med midler der indeholder fluoxypyr (Starane m.fl.) og ikke anvendes tidligere end 14 dage efter en behandling med fluoxypyr-holdige midler. Fysisk blandbar indebærer at ingen udfældning sker. Forskellige faktorer såsom vand-kvalitet, temperatur, vandets hårdhed mm kan indvirke på blandingen. Lav derfor altid en prøveblanding først. Læs altid respektive præparaters etiket før brug.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Frostfrit. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, Bell, Comet, Flexity, Karate 2,5 WG, Opus, Pirimor G, Proline EC 250, Proline Xpert, Manganchelat 8% Mn, Yaravita Gramitrel
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Cyperb 100, Fastac 50
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ariane FG S, Flurostar 180, Rexade 440, Starane XL, Tomahawk 200 EC
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterhvede Brunrust, gulrust, hvedebladplet, hvedemeldug, Septoria 0,4-0,8 lAfgrødens stadium 45-69 Maks. 1 behandling. Kun moderat effekt mod meldug. Vandmængde: 150-300 l/ha.
Vinterbyg Bygbladplet, meldug 0,4-0,8 lAfgrødens stadium 40-51 Maks. 1 behandling. Kun moderat effekt mod bygbladplet. Vandmængde 125-300 l/ha.
Sukkerroer Bederust, meldug, ramularia 0,6 lAfgrødens stadium 40-49 Maks. 2 behandlinger (2 x 0,6 l/ha). Kun moderat effekt mod Ramularia og bederust. Vandmængde: 100-300 l/ha.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen restriktioner.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 6 ºC 10-20 ºC 25 ºC
Timers tørvejr ½ 1    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
De to systemiske virkstoffer i Armure optages hurtigt i planterne og fordeles med den op- og udadgående saftstrøm. Aktivstofferne virker forbyggende og helbredende mod hvedegråplet, hvedebrunplet, hvedebladplet, meldug, gulrust og brunrust i vinterhvede. I vinterbyg mod bygmeldug og bygbladplet. I sukkerroer mod meldug, Ramularia og rust. Den bedste virkning opnås, når der sprøjtes ved begyndende angreb. Armure er i særlig grad effektiv mod hvedegråplet, hvedebrunplet, gulrust og brunrust.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 0,8 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Brunrust 0,8 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Bygbladplet 0,8 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Bygmeldug 0,8 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Bygrust 0,8 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Gulrust 0,8 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Hvedebladplet 0,8 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Hvedemeldug 0,8 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Knækkefodsyge 0,8 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Ramularia 0,8 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Septoria 0,8 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Skoldplet 0,8 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Overtræksbukser eller forklæde
•  Beskyttelsesbriller
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Fremkald IKKE opkastning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102+P405 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P310+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Armure
Sikkerhedsdatablad
Armure
Vejledning i Planteværn  2019
Side 413
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.