Middeldatabasen   10. december 2018   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Maredo 125 SC
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Adama Northern Europe B.V.
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Maredo 125 SC
Anvendes indenfor
a Produkt må kun anvendes erhvervsmæssigt, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
380,00 kr/l  (17. sep. 2018)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
125  g/l  epoxiconazol
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 1,00 l/ha  1,00 BI/l
(Majs) 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Roer 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Vintersæd 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Vårsæd 1,00 l/ha  1,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,702 l/ha 1,42 B/l
Miljøadfærd 2,82 l/ha 0,354 B/l
Miljøeffekt 1,92 l/ha 0,520 B/l
I alt 0,435 l/ha 2,30 B/l
 
Pesticidafgift: 253 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
396-35
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og bederoer.
Behandlingsfrist
Må i hvede ikke anvendes senere end vækststadium 69. Må i triticale ikke anvendes senere end vækststadium 59. Må i byg, rug og havre ikke anvendes senere end vækststadium 65. Må i bederoer ikke anvendes senere end 28 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningens angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol, med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (SPe1). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P102+P405). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 10. feb. 2015 30. apr. 2019 Maredo 125 SC, reg.nr. 396-35
Under revurdering 1. maj 2019 31. dec. 2099 Maredo 125 SC, reg.nr. 396-35, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Maredo 125 SC indeholder aktivstoffet epoxiconazol, som tilhører DMI fungiciderne (FRAC gruppe 3), som vurderes at have middel risiko for udvikling af resistens. I Danmark er der konstateret vigende effekter over for bl.a. hvedegråplet hos visse DMI fungicider. For at mindske risikoen for udvikling af resistens, er det vigtigt ikke at gentage behandlingen mere end to gange pr vækstsæson. Midler med andre virkningsmekanismer bør desuden inddrages i bekæmpelsesstrategien for at nedbringe risikoen for udvikling af resistens.
Resistensklasse
3
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Påfyldning af koncentreret sprøjtemiddel bør kun ske på et bevokset areal, eller hvor opsamling af eventuel spild er mulig og altid i god afstand til brønde og boringer. Inden sprøjten fyldes, skal den være omhyggeligt rengjort med et egnet rengøringsmiddel (se etiketten på det sidst anvendte middel) og efterset for evt. belægninger. Det samme gælder for dyser, sier og filtre. Tanken fyldes 3/4 op med vand. Maredo-dunken omrystes grundigt inden tilsættelse under omrøring, hvorefter tanken fyldes helt op. Der skal være konstant omrøring under påfyldning og kørsel. Sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen. Blandinger: Maredo 125 SC kan blandes med Comet, Tern, Orius 200 EW, Amistar,Cycocel, Mavrik, Fastac (morpholinholdige produkter), Juventus 90, Opera, Sportak EW, Terpal, Terpal C og Tomahawk. Som hovedregel tilsættes blandingspartneren til sidst. Det er vigtigt, altid at følge vejledningen på blandingspartnerens etikette. Alle tankblandinger udsprøjtes straks.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæsken kan fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæsken skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler , jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ally SX, Amistar (Syngenta Nordics A/S), Broadway, Comet, Cycocel 750, Cycocel Extra, Fastac 50, Folicur EW 250, Folpan 500 SC, Juventus 90, Mavrik Vita, Mirador 250 SC, Mirador Forte, Opera (BASF A/S), Orius 200 EW, Pixxaro EC, Rubric, Terpal, Trimaxx, Trimmer 500 WG, Zypar, YaraVita Bortrac, YaraVita Coptrac, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ally 20 SX, ATR Floclopy, Evure Neo, Optimus
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterhvede, Vårhvede Brunrust, gulrust, hvedebrunplet, hvedegråplet 0,5-1 lAfgrødens stadium 30-69 Max. 125 g epoxiconazol svarende til 1 liter Maredo 125 SC pr. høstår. Max. 2 behandlinger pr. vækstsæson med minimum 14 dages mellemrum.
Vinterbyg, Vårbyg Bygbladplet, bygrust, ramularia, skoldplet 0,5-1 lAfgrødens stadium 30-65 Max. 125 g epoxiconazol svarende til 1 liter Maredo 125 SC pr. høstår. Max. 2 behandlinger pr. vækstsæson med minimum 14 dages mellemrum.
Rug Brunrust, skoldplet 0,5-1 lAfgrødens stadium 30-65 Max. 125 g epoxiconazol svarende til 1 liter Maredo 125 SC pr. høstår. Max. 2 behandlinger pr. vækstsæson med minimum 14 dages mellemrum.
Triticale Brunrust, gulrust, hvedebrunplet, hvedegråplet 0,5-1 lAfgrødens stadium 30-59 Max. 125 g epoxiconazol svarende til 1 liter Maredo 125 SC pr. høstår. Max. 2 behandlinger pr. vækstsæson med minimum 14 dages mellemrum.
Havre Havrebladplet, kronrust 0,5-1 lAfgrødens stadium 30-65 Max. 125 g epoxiconazol svarende til 1 liter Maredo 125 SC pr. høstår. Max. 2 behandlinger pr. vækstsæson med minimum 14 dages mellemrum.
Bederoer Bedemeldug, bederust, Cercospora-bladplet, pletskimmel 0,5-1 lAfgrødens stadium 30-39 Behandlingsfrist 28 dage. Max. 125 g epoxiconazol svarende til 1 liter Maredo 125 SC pr. høstår. Max. 2 behandlinger pr. vækstsæson med minimum 21 dages mellemrum.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur   20 ºC  
Luftfugtighed god høj  
Timers tørvejr 1   2-3    
Andet Maredo er meget skånsom overfor korn og bederoer, og giver normalt ikke anledning til svidninger af blade og bladspidser. Sprøjt dog ikke under ekstreme vejrbetingelser (varme, tørke, stærk solskin).
Virkemåde
Epoxiconazol optages meget hurtigt efter udsprøjtning ledningsvævet mod vækstpunkterne. Efter den første hurtige indtrængning og transport sker den videre fordeling i et langsommere tempo, hvilket sikrer en mere jævn fordeling i bladene og en længere virkningstid. Epoxiconazol virker ved at hæmme produktionen af ergosterol, der er en vigtig bestanddel af svampes cellemembran. Epoxiconazol har udpræget kurativ virkning, der hurtigt og effektivt stopper væksten og spredningen af svampevæv, efter at infektionen er sket.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Brunrust 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygbladplet 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygmeldug 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygrust 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Gulrust 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedebladplet 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedemeldug 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Knækkefodsyge 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Ramularia 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Septoria 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Skoldplet 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, helmaske. Filtertype A2P3
•  Beskyttelsesdragt uden hætte
•  Handsker og støvler
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Beskyttelsesdragt med hætte
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen (P304+P340). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313). I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312).Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk luft, men beskyttet mod afkøling. Det tilrådes altid at søge læge/skadestue ved vedvarende ubehag/forstyrrelser, og der medbringes etikette eller leverandørbrugsanvisning.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H332 Farlig ved indånding.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H360Df Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102+P405 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P281 Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Maredo 125 SC
Sikkerhedsdatablad
Maredo 125 SC
Vejledning i Planteværn  2018
Side 242 til 244
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.