Middeldatabasen   29. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

LFS Kresoxim-methyl
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
LFS Kemi
Distributør
LFS Kemi
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  kresoxim-methyl
(~ 478  g/kg  kresoxim
Parallelprodukt, identisk med Candit
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Vintersæd) 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg
(Vårsæd) 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 4,29 kg/ha 0,233 B/kg
Miljøadfærd 1,28 kg/ha 0,784 B/kg
Miljøeffekt 13,1 kg/ha 0,0765 B/kg
I alt 0,914 kg/ha 1,09 B/kg
 
Pesticidafgift: 164 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
318-143
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æble, pære, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær og tranebær, jordbær i væksthus og på friland, roser i væksthus og på friland samt krysantemum i væksthus.
Behandlingsfrist
Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må i jordbær (friland og væksthus) ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i ribs, solbær, stikkelsbær, blåbær og tranebær ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. For at beskytte grundvandet må dette produkt i jordbær og roser på friland kun anvendes i selve rækkerne (SPe1). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med behol-dere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfla-devand (SP1). Ved anvendelse i væksthus må der ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak. Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning. Ved håndtering af krysantemum dyrket i væksthuse skal der anvendes kemisk bestandige handsker. Efter tågesprøjtning skal væksthuset være afspærret mindst 16 timer. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foder-stoffer.
Afstand til vandløb
Må i æbler og pærer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Må i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær og tranebær ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Må i jordbær og roser ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 18. apr. 2017 31. dec. 2024 LFS Kresoxim-methyl, reg.nr. 318-143

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9.12 c
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
LFS Kresoxim-methyl
Sikkerhedsdatablad
LFS Kresoxim-methyl
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.