Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

LFS Tebuconazol
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
LFS Kemi
Distributør
LFS Kemi
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
210,00 kr/l  (11. sep. 2014)
Formulering
Olie i vand emulsion
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
250  g/l  tebuconazol
Parallelprodukt, identisk med Riza
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 1,00 l/ha  1,00 BI/l
(Vinterraps) 1,50 l/ha  0,667 BI/l
(Vintersæd) 1,00 l/ha  1,00 BI/l
(Vårraps) 1,50 l/ha  0,667 BI/l
(Vårsæd) 1,00 l/ha  1,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,60 l/ha 0,624 B/l
Miljøadfærd 6,39 l/ha 0,157 B/l
Miljøeffekt 26,5 l/ha 0,0378 B/l
I alt 1,22 l/ha 0,818 B/l
 
Pesticidafgift: 101 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
318-149
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og raps.
Behandlingsfrist
Må i hvede, rug og triticale ikke anvendes senere end vækststadie 69 og ikke senere end 5 uger før høst. Maksimalt 2 behandlinger om året. Må i byg og havre ikke anvendes senere end vækststadie 65 og ikke senere end 6 uger før høst. Maksimalt 2 behandlinger om året. Må i raps ikke anvendes senere end vækststadie 69. Maksimalt 2 behandlinger om året.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. [Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje] Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 22. jan. 2009 23. nov. 2015 LFS Tebuconazol
På forbudsliste 24. maj 2017 31. dec. 2099 Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
T
Giftig
Giftig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R36/38 Irriterer øjnene og huden.
R51/53 Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet.
R61 Kan skade barnet under graviditeten.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.
S60 Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.
S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Klasse 9, III
IMDG
3082, klasse 9, pakkegruppe III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
LFS Tebuconazol
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.