Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Agros Tebu
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Agros
Distributør
Agros
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
182,00 kr/l  (11. sep. 2014)
Formulering
Olie i vand emulsion
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
200  g/l  tebuconazol
Parallelprodukt, identisk med Orius 200 EW
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 1,25 l/ha  0,800 BI/l
(Vinterraps) 1,88 l/ha  0,533 BI/l
(Vintersæd) 1,25 l/ha  0,800 BI/l
(Vårraps) 1,88 l/ha  0,533 BI/l
(Vårsæd) 1,25 l/ha  0,800 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,86 l/ha 0,350 B/l
Miljøadfærd 7,99 l/ha 0,125 B/l
Miljøeffekt 33,1 l/ha 0,0302 B/l
I alt 1,98 l/ha 0,505 B/l
 
Pesticidafgift: 65 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
650-56
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, raps og frøgræs.
Behandlingsfrist
Må i hvede, rug og triticale ikke anvendes senere end vækststadie 69 og ikke senere end 5 uger før høst. Maksimalt 2 behandlinger om året. Må i byg og havre ikke anvendes senere end vækststadie 65 og ikke senere end 6 uger før høst. Maksimalt 2 behandlinger om året. Må i raps ikke anvendes senere end vækststadie 69. Maksimalt 2 behandlinger om året. Halmen fra frøgræs må ikke anvendes som foder.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 24. sep. 2009 7. dec. 2015 Agros Tebu
På forbudsliste 7. jun. 2017 31. dec. 2099 Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.
S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Agros Tebu
Sikkerhedsdatablad
Agros Tebu
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.