Middeldatabasen   22. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Efilor
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
BAS 664 00 F, BAS 664F, BAS 664 F
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Efilor
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
395,00 kr/l  (20. sep. 2022)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
60  g/l  metconazol
133  g/l  boscalid
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Vinterraps 0,834 l/ha  1,20 BI/l
(Vintersæd) 0,955 l/ha  1,05 BI/l
Vårraps 0,834 l/ha  1,20 BI/l
(Vårsæd) 0,955 l/ha  1,05 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,86 l/ha 0,350 B/l
Miljøadfærd 3,50 l/ha 0,285 B/l
Miljøeffekt 15,7 l/ha 0,0638 B/l
I alt 1,43 l/ha 0,699 B/l
 
Pesticidafgift: 102 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-203
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i raps.
Behandlingsfrist
Må i raps ikke anvendes senere end 42 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 9. apr. 2015 31. dec. 2028 Efilor, reg.nr. 19-203

Anvendelse  
Resistensrisiko
For mange fungicider er der risiko for forekomst af biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor de anvendte aktivstoffer. Efilor består af 2 aktivstoffer metconazol og boscalid. Metconazol tilhører gruppen af DMI fungicider (FRAC gruppe 3), som vurderes at have medium risiko for udvikling af resistens. Boscalid tilhører gruppen af SDHI fungicider (FRAC gruppe 7) som vurderes at have medium til høj risiko for udvikling af resistens. Der er ikke konstateret vigende effekter af aktivstofferne overfor rapssygdommene i Danmark, dog er der fundet tilfælde med nedsat effekt af boscalid mod gråskimmel i visse lande. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. Da Efilor består af 2 aktivstoffer med forskellige virkemekanismer er risikoen for opbygning af resistens mindsket. Skift mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter, vil dog altid være at anbefale. Risikoen for resistens hos fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i infektionsforløbet.
Resistensklasse
3 + 7
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Bør opbevares frostfrist i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Magtrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterraps, Vårraps Knoldbægersvamp, skulpesvamp 0,7-1 lAfgrødens stadium 61-65 Ad 1 gang eller i split. Sprøjtefrist 42 dage.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr ½ 1    
Virkemåde
Virknings mekanisme: Midlet indeholder 2 aktivstoffer Boscalid og Metconazol. Boscalid tilhører caboxamid gruppen. Boscalid optages hurtigt i planten efter udsprøjtningen. Boscalid er systemisk og spredes translaminært igennem bladet til modsatte side og transporteres med saftstrømmen imod bladspidserne. På denne måde beskyttes også ikke behandlet bladmateriale Boscalid virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne. Blokering af elektrontransporten hæmmer svampens ånding og demed opbygning af energi. Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne spirer i bladet. Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet. Metconazole tilhører triazol gruppen. Den primære virkemåde er at blokere dannelsen af ergosterol, der igen medfører en ophobning af ikke funktionelle steroler. Herved forstyrres celle membran dannelsen, hvorved væksten forhindres. Metconazol optages i bladene og fordeles systemisk ud mod bladog skudspidser. Den systemiske virkning sikrer en god helbredende virkning og sikrer samtidig en hvis beskyttelse af nyvækst mod svampeangreb.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Førstehjælpsforanstaltninger Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Forurenet tøj fjernes. Efter indånding: Ro, frisk luft, lægehjælp. Ved hudkontakt: Vask grundigt med vand og sæbe. Ved kontakt med øjnene: Skyl grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne. Ved indtagelse: Skyl straks munden og drik derefter 200-300 ml vand, lægehjælp.
Bortskaffelse af emballage
Ingen oplysninger
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102+P405 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P280 Bær beskyttelsestøj.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ikke klassificeret
RID_ADR
Ikke klassificeret
IMDG
Ikke klassificeret
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Efilor
Sikkerhedsdatablad
Efilor
Vejledning i Planteværn  2021
Side 184
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.