Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

LFS Fosetyl
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
LFS Kemi
Distributør
LFS Kemi
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Væksthusgartneri
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
800  g/kg  fosetyl-Al
(~ 249  g/kg  fosetyl
Parallelprodukt, identisk med Aliette WG 80
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Grøntsager) 1,00 kg/ha  0,999 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 20,0 kg/ha 0,0500 B/kg
Miljøadfærd 139 kg/ha 0,0072 B/kg
Miljøeffekt 69,4 kg/ha 0,0144 B/kg
I alt 14,0 kg/ha 0,0716 B/kg
 
Pesticidafgift: 48 kr. pr. kg

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
318-177
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til svampebekæmpelse i agurk, squash, jordbær, salat, græskar, melon og asier samt planteskole- og blomsterkulturer. Må for så vidt angår salat, græskar, melon og asier kun anvendes på friland.
Behandlingsfrist
Må i agurk og squash ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i jordbær ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må i salat ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i græskar, melon og asier ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Der må ikke sås eller plantes efterfølgende afgrøder og rotationsafgrøder før 30 dage efter sidste behandling.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 20. jul. 2010 31. okt. 2013 LFS Fosetyl
På forbudsliste 1. maj 2015 31. dec. 2099 Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
Xi
Lokalirriterende
Lokalirriterende
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R36 Irriterer øjnene.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S25 Undgå kontakt med øjnene.
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Transport  
UN-nr.
ikke klassificeret
RID_ADR
ikke klassificeret
IMDG
ikke klassificeret
IATA
ikke klassificeret

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
LFS Fosetyl
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.