Middeldatabasen   29. maj 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Previcur Energy
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
541,75 kr/l  (12. jul. 2013)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
530  g/l  propamocarb
310  g/l  fosetyl-Al
(~ 96,3  g/l  fosetyl
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Grøntsager 1,06 l/ha  0,939 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,23 l/ha 0,449 B/l
Miljøadfærd 4,50 l/ha 0,222 B/l
Miljøeffekt 19,1 l/ha 0,0522 B/l
I alt 1,38 l/ha 0,723 B/l
 
Pesticidafgift: 119 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-544
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i salat på friland og i væksthus, småplanter af hovedkål, blomsterkål og rosenkål samt tomat og agurk dyrket i stenuld eller i jord.
Behandlingsfrist
Må i tomater og agurker ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i salat ikke anvendes senere end 21 dage før høst. Der er ikke sat behandlingsfrist for hovedkål, blomsterkål og rosenkål.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må i salat på friland efter vækststadie (BBCH) 40 ikke udbringes i en vandmængde under 1000 L/Ha for at beskytte fugle. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet, vandløb, søer m.v. for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 19. jul. 2012 30. apr. 2024 Previcur Energy, reg.nr. 18-544
Mindre anvendelse / Off-label godk. 14. aug. 2014 30. apr. 2024 Godkendelse af Previcur Energy, reg. nr. 18-544, til mindre anvendelse mod svampesygdomme i planteskolekulturer og prydplanter på friland og i væksthus.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 17. aug. 2021 30. apr. 2024 Godkendelse af Previcur Energy (reg. nr. 18-544) til mindre anvendelse mod Pythium spp. i tomat, agurk og salat i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 3. sep. 2021 30. apr. 2024 Godkendelse af Previcur Energy (reg. nr. 18-544) til mindre anvendelse til udsprøjtning mod Pythium og Peronospora i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 3. sep. 2021 30. apr. 2024 Godkendelse af Previcur Energy (reg. nr. 18-544) til mindre anvendelse til udvanding mod Pythium i prydplanter dyrket i potter i åbne væksthuse
Under revurdering 1. maj 2024 31. dec. 2099 Previcur Energy, reg.nr. 18-544, under revurdering

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102+P405 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P281 Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Previcur Energy
Sikkerhedsdatablad
Previcur Energy
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.