Middeldatabasen   25. september 2020   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Folpan 500 SC
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 og 10 l
Registreringsindehaver
Adama Northern Europe B.V.
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Folpan 500 SC
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
160,00 kr/l  (22. sep. 2020)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/l  folpet
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Vintersæd 1,50 l/ha  0,667 BI/l
Vårsæd 1,50 l/ha  0,667 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,23 l/ha 0,449 B/l
Miljøadfærd 25,6 l/ha 0,0390 B/l
Miljøeffekt 21,1 l/ha 0,0475 B/l
I alt 1,87 l/ha 0,536 B/l
 
Pesticidafgift: 83 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
396-48
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, triticale og byg.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end i vækststadium 59.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P102+P405). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 8. apr. 2015 31. jul. 2021 Folpan 500 SC, reg.nr. 396-48, godkendelse udvidet til at omfatte triticale
Under revurdering 1. aug. 2021 31. dec. 2099 Folpan 500 SC, reg.nr. 396-48, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Folpan 500 SC tilhører gruppen af phtalamider (FRAC M4), som vurderes at have en lav risiko for udvikling af resistens. Aktivstoffet i Folpan, folpet, har været registreret og anvendt siden 1954 i vindrue dyrkningen uden udvikling af resistens. Der er heller ingen tegn på udvikling af krydsresistens mellem de øvrige M-grupper i FRAC’s oversigt over aktivstoffer.
Resistensklasse
M
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tankblanding: Folpan 500 SC kan blandes med, Maredo® 125 SC, Opus®, Tern®, Orius® 200 EW, Tilt® 250 SC, Bumper®, Mirador® 250 SC, Mavrik® 2F og Tomahawk®. Som hovedregel tilsættes blandingspartneren til sidst. Det er vigtigt altid at følge vejledningen på blandingspartnerens etikette. Alle tankblandinger udsprøjtes straks. Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr påfyldes den ønskede mængde Folpan® 500 SC, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Folpan® 500 SC i fyldestationen. Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst, inden den endelige tankblanding er udført.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæske kan fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet omsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009.
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Maredo 125 SC, Mirador 250 SC, Opus, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Triticale Gulrust, hvedebrunplet 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-59 Normal dosering af Folpan 500 SC er 1,5 l/ha/behandling og der må maksimalt anvendes 2 behandlinger pr sæson. Må ikke anvendes senere end 42 dage før høst. Folpan 500 SC kan alene forventes at give moderate effekter på de angivne svampesygdomme. Derfor bør Folpan 500 SC oftest anvendes i blanding med andre svampemidler.
Vinterhvede, Vårhvede Septoria 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-59 Normal dosering af Folpan 500 SC er 1,5 l/ha/behandling og der må maksimalt anvendes 2 behandlinger pr sæson. Må ikke anvendes senere end 42 dage før høst. Folpan 500 SC kan alene forventes at give moderate effekter på de angivne svampesygdomme. Derfor bør Folpan 500 SC oftest anvendes i blanding med andre svampemidler.
Vinterbyg, Vårbyg Bygmeldug, bygrust, ramularia, skoldplet 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-59 Normal dosering af Folpan 500 SC er 1,5 l/ha/behandling og der må maksimalt anvendes 2 behandlinger pr sæson. Må ikke anvendes senere end 42 dage før høst. Folpan 500 SC kan alene forventes at give moderate effekter på de angivne svampesygdomme. Derfor bør Folpan 500 SC oftest anvendes i blanding med andre svampemidler.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 10 ºC 20 ºC  
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr 2   3    
Andet  
Virkemåde
Folpan 500 SC tilhører gruppen af kontaktmidler der har forskellige virkemekanismer i svampen. Folpan 500 SC virker ved at reducere elektrontransporten i mitokondrierne samt celledelingen og udvikling af nye svampesporer. Folpan 500 SC har en beskyttende translaminar virkning på bladene og skal benyttes med henblik på at forhindre indtrængning af svampesporer.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Brunrust 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Bygbladplet 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Bygmeldug 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Bygrust 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Gulrust 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Hvedebladplet 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Hvedemeldug 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Knækkefodsyge 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Ramularia 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Septoria 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
Skoldplet 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn  
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, helmaske. Filtertype A2P3
•  Beskyttelsesdragt uden hætte
•  Handsker og støvler
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Beskyttelsesdragt med hætte
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
FØRSTEHJÆLP Generelt Aftag forurenet beklædning. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313). Alt tilsmudet tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364) Indånding Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag. Indtagelse Fremkald ikke opkastning. Søg omgænde læge og vis etiketten eller sikkerhedsdatabladet. Hudkontakt Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Øjenkontakt Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i 15 min. Gå til kontrol hos en øjenlæge. Indtagelse Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Undgå opkastning. Søg lægehjælp og medbring etiketten. Anvisninger til lægen Behandling svarende til symptomer (dekontamination, vitale funktioner). Ingen kendt specifik modgift.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102+P405 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Folpan 500 SC
Sikkerhedsdatablad
Folpan 500 SC
Vejledning i Planteværn  2018
Side 283
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.