Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Mirador 250 SC
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Adama Northern Europe B.V.
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Mirador 250 SC
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
240,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
250  g/l  azoxystrobin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Kartofler 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Vinterraps 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Vintersæd 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Vårraps 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Vårsæd 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Ærter 1,00 l/ha  1,00 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 13,3 l/ha 0,0750 B/l
Miljøadfærd 2,40 l/ha 0,416 B/l
Miljøeffekt 19,4 l/ha 0,0515 B/l
I alt 1,84 l/ha 0,543 B/l
 
Pesticidafgift: 81 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
396-41
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, gulerødder, knoldselleri, persillerod, pastinak, raps, ærter med og uden bælg, kartofler, kålroer, majroer og græsfrø, samt i jordbær i væksthuse.
Behandlingsfrist
Må i hvede, rug, triticale og byg ikke anvendes senere end 35 dage før høst. Må i havre ikke anvendes senere end 35 dage før høst. Må i ærter med og uden bælg ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i gulerødder, knoldselleri, persillerødder, pastinak, kålroer og majroer ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i raps ikke anvendes senere end 21 dage før høst. Må i kartofler ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i jordbær i væksthuse ikke anvendes senere 3 dage før høst. Behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Ved anvendelse i væksthus må der ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak. Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 4. maj 2018 31. dec. 2024 Mirador 250 SC, reg.nr. 396-41
Mindre anvendelse / Off-label godk. 29. maj 2019 31. dec. 2024 Godkendelse af Amistar (reg.nr. 1-172), ATR Azoxystrobin (826-6), LFS Azoxystrobin (318-52), Zaftra AZT 250 SC (1-244), Mirador (1-243), Mirador 250 SC (396-41) og Azaka (11-56) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i planteskolekulturer og prydplanter på friland og i væksthus
Mindre anvendelse / Off-label godk. 24. jan. 2022 31. dec. 2024 Godkendelse af Mirador 250 SC (396-41) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 28. mar. 2022 31. dec. 2024 Godkendelse af Mirador 250 SC (396-41) til mindre anvendelse mod meldug og jordbærsortråd i jordbær dyrket på tætte borde eller i render i åbne væksthuse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Mirador 250 SC tilhører strobilurinerne (FRAC gruppe 11), hvis virkemåde er forskellig fra andre svampemiddelgrupper, og der er ingen kendt krydsresistens til fungicider med anden virkemekanisme. Der er i korn konstateret udbredt resistens af strobiluriner overfor følgende svampesygdomme: Meldug, hvedegråplet (Septoria tritici) og hvedebrunplet (Septoria nodorum) i hvede, samt spredt resistens overfor hvedebladplet i hvede samt meldug og bygbladpet i byg. Resistens forbyggelse: Effektiv sygdomsbekæmpelse er et kritisk parameter for at undgå opbygning af resistens. Derfor anbefales det, at Mirador 250 SC anvendes i tankblanding (hvor der findes egnet blandingspartner) eller som en del af et sprøjteprogram med andre effektive midler med en anden virkningsmekanisme. For at undgå udvikling af resistens må der ikke foretages mere end 2 behandlinger med Mirador 250 SC eller andre strobilurin-holdige produkter. Bemærk: For at opnå god effekt mod meldug, hvedegråplet (Septoria tritici), hvedebladplet i hvede og bygbladplet i byg kræves at Mirador 250 SC blandes med et effektivt middel. For at undgå udbredning af resistens, og for at sikre bedst mulig effekt, er det vigtigt at følge de angivne retningslinier for anvendelse af strobiluriner i korn.
Resistensklasse
11
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Med vores nuværende viden er Mirador® 250 SC fysisk blandbar med de vigtigste svampe-, insekt-, unkrudts- og vækstreguleringsmidler samt mikronæringsstoffer af god kvalitet. Fysisk blandbar indebærer at ingen udfælding sker. Forskellige faktorer såsom vandkvalitet, temperatur, vandets hårdhed mm kan indvirke på blandingen. Læs altid respektive præparaters etiket før brug.
Rengøring
Rengør sprøjten grundigt udvendigt og indvendigt umiddelbart efter brug. HUSK, at skyllevandet ikke må komme i kontakt med brønde, dræn eller kloakker. Findes der ikke en egnet vaskeplads med fast underlag, opsamling og afledning (til gyllebeholder) rengøres sprøjten bedst i marken. Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til ind-vendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæske kan fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet omsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler , jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016. Tankspuledyse monteret: Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktivér alle haner/ ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1) Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. 2) Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet. 3) Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 L/1000 L tank), tilsæt 0,5 L All Clear™ Extra pr. 100 L vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom/dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/ dyser. Vaskevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet. HUSK: Det er altid bedre at skylle flere gange med en mindre mængde skyllevand, end få gange med en større mængde skyllevand. 4) Dyser og sier afmonteres og renses med samme vaskeblanding. 5) Skyl tanken grundigt i 5 min. med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom/dyser. Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank klares punkt 2) også ude i marken. Hvis man har tilstrækkeligt rent vand, kan punkt 3) også startes i marken og omrøringen fortsættes, mens man kører hjem. Ingen tankspuledyse monteret: I stedet for at anvende 10-15% af tankkapaciteten under punkt 3) (vaskningen), skal tanken fyldes helt.
Opbevaring
Beholderen bør opbevares tillukket, tørt, køligt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Balaya, Folpan 500 SC, Lenvyor, Trimmer 500 WG, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Evure Neo, Himalaya Pro, Mavrik, Medax Max, Medax Top, Metaxon, Mirror, Optimus Max, Stemper, Topik EC, Trimaxx M, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterhvede, Vårhvede Brunrust, gulrust, hvedebladplet, hvedebrunplet 0,4-1 lAfgrødens stadium 31-69 0,4 L/ha i BBCH 31-33 1,0 L/ha i BBCH 37-69 Maks. dosis pr. sæson: 1,0 L/ha. Maks. to behandlinger pr. sæson og mindst 14 dages interval.
Vinterbyg, Vårbyg Bygbladplet, bygrust, skoldplet 0,4-1 lAfgrødens stadium 30-69 0,4 L/ha i BBCH 30-45 0,8 L/ha i BBCH 37-45 1,0 L/ha i BBCH 45-69 Maks. dosis pr. sæson: 1,0 L/ha. Maks. to behandlinger pr. sæson og mindst 14 dages interval.
Rug, Triticale Brunrust, gulrust, hvedebladplet, hvedebrunplet 0,4-1 lAfgrødens stadium 30-69 0,4 L/ha i BBCH 30-45 0,8 L/ha i BBCH 37-45 1,0 L/ha i BBCH 45-69 Maks. dosis pr. sæson: 1,0 L/ha. Maks. to behandlinger pr. sæson og mindst 14 dages interval.
Havre Havrebladplet, kronrust 0,4-1 lAfgrødens stadium 30-69 0,4 L/ha i BBCH 30-45 0,8 L/ha i BBCH 37-45 1,0 L/ha i BBCH 45-69 Maks. dosis pr. sæson: 1,0 L/ha.
Frøgræs Bladplet, rust, skoldplet 0,5 lAfgrødens stadium 30-69 0,5 L/ha i BBCH 30-69 Maks. dosis pr. sæson: 0,5 L/ha.
Vinterraps, Vårraps Knoldbægersvamp, skulpesvamp 0,5-1 lAfgrødens stadium 60-69 0,5 - 1,0 L/ha i BBCH 60-69 Maks. to behandlinger pr. sæson og mindst 14 dages interval. Maks. 1,0 L pr. sæson.
Kålroer, Majroe Skulpesvamp 0,8 lAfgrødens stadium 40-49 0,8 L/ha i BBCH 40-49 Maks. 1 behandling pr. sæson.
Kartofler Kartoffelbladplet 0,5-1 lAfgrødens stadium 51-85 0,5 L/ha i BBCH 51-85 Maks. to behandlinger og anden behandling efter afgrødestadie 59. Mindst 7 dages interval. Maks. 1,0 L pr. sæson.
Gulerødder, Knoldselleri, Pastinak, Rodpersille Cercospora-bladplet, gulerodbladplet, meldug 0,8 lAfgrødens stadium 40-49 0,8 L/ha i BBCH 40-49 Maks. 1 behandling.
Ærter Meldug, ærterust, ærteskimmel, ærtesyge 0,6 lAfgrødens stadium 51-69 0,6 L/ha i BBCH 51-69 Maks. 1 behandling.
Jordbær i væksthus Jordbærsortråd, meldug 1 lSe bemærkninger 1,0 L/ha Maks. 2 behandlinger pr. sæson Med 14-28 dages interval.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Der må sås/plantes efterfølgende afgrøder og rotationsafgrøder efter et rotationsinterval på 30 dage.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 8-10 ºC    
Timers tørvejr 1   2    
Virkemåde
Azoxystrobin virker systemisk i planten og har desuden en bladgennemtrængende (translaminar) effekt. Midlet har primært en forebyggende effekt, men også en antisporulerende effekt på visse svampesygdomme.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Brunrust 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygbladplet 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn Mod bygbladplet kan også forventes tilfælde af nedsat effekt med Amistar/Mirador. En resistens, som for tiden kun forventes at berøre de øvrige strobiluriner i begrænset omfang.
Bygmeldug 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hvedebladplet og bygmeldug samt Ramularia meget begrænset.
Bygrust 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Gulrust 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedebladplet 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hvedebladplet og bygmeldug samt Ramularia meget begrænset.
Hvedemeldug 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hvedebladplet og bygmeldug samt Ramularia meget begrænset.
Knækkefodsyge 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Ramularia 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hvedebladplet og bygmeldug samt Ramularia meget begrænset.
Septoria 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hvedebladplet og bygmeldug samt Ramularia meget begrænset.
Skoldplet 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312). Generelt: Det er vigtigt at have etiketten eller dunken ved hånden når man kontakter Giftlinjen, eller når man kontakter lægen. Hudkontakt: Fjern straks forurenet tøj, og vask umiddelbart herefter huden med rigeligt vand, efterfulgt af sæbe og vand. Dette er vigtigt for at minimere kontakten med huden. Forurenet tøj bør vaskes, før det anvendes igen. Øjenkontakt: Skyl straks med øjenskyller eller rent vand i mindst 15 minutter med adskilte øjenlåg. Fjern kontaktlinser. Søg straks lægehjælp. Indtagelse: Skyl munden med vand, hvis personen er ved bevidsthed. Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge og vis etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Modgift: Der kendes ingen specifik modgift. Giv symptomatisk behandling. Yderligere lægebehandling: Symptomatisk behandling og støttende pleje, hvis mængden af indtaget produkt skønnes at være mindre end en dødelig dosis. Hvis ventrikelskylning skønnes nødvendig, må det sikres at aspirering af maveindhold undgås. Overvej indtagelse af aktivt kul (absorberende) og afføringsmiddel. Ved forgiftningstilfælde: Alarm 112. Ellers kontakt læge. Yderligere oplysninger ved henvendelse til Giftlinjen (Bispebjerg Hospital), tel. 82 12 12 12.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H332 Farlig ved indånding.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Mirador 250 SC
Sikkerhedsdatablad
Mirador 250 SC
Vejledning i Planteværn  2024
Side 155 til 158
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.