Middeldatabasen   4. oktober 2022   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Folicur Xpert
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Folicur Expert
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Folicur Xpert
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
275,00 kr/l  (20. sep. 2022)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
160  g/l  tebuconazol
80  g/l  prothioconazol
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,962 l/ha  1,04 BI/l
Vinterraps 1,13 l/ha  0,884 BI/l
Vintersæd 0,962 l/ha  1,04 BI/l
Vårsæd 0,962 l/ha  1,04 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,67 l/ha 0,599 B/l
Miljøadfærd 9,48 l/ha 0,106 B/l
Miljøeffekt 32,1 l/ha 0,0311 B/l
I alt 1,36 l/ha 0,735 B/l
 
Pesticidafgift: 96 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-01-2023, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-575
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, rug, havre, byg, triticale med og uden udlæg samt raps og frøgræs.
Behandlingsfrist
Må i hvede, rug og triticale ikke anvendes senere end vækststadium 69. Må i havre og byg ikke anvendes senere end vækststadium 61. Må i frøgræs ikke anvendes senere end vækststadium 69. Må i raps ikke anvendes senere end 56 dage før høst. Udlægget må anvendes til foder eller afgræsning tidligst året efter kornet er høstet. Frøgræs må ikke anvendes til afgræsning. Halm fra frøgræs må ikke anvendes til foder.
Forbehold
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. Vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (SPe1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må i korn, vinterraps og frøgræs ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. (SPe3) Må i vårraps ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. (SPe3)
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 28. jul. 2015 31. dec. 2022 Godkendelse til mindre anvendelse af Folicur Xpert (18-575) til bekæmpelse af svampesygdomme i havefrø, blomsterfrøkulturer, rød-, hvid-, alsikekløver, kællingetand samt olieræddike til frøproduktion
Godkendt 14. apr. 2016 31. dec. 2021 Udvidet godkendelse af Folicur Xpert, reg.nr. 18-575
Mindre anvendelse / Off-label godk. 23. nov. 2016 31. dec. 2022 Godkendelse af Folicur Xpert (18-575) til mindre anvendelse om efteråret mod sneskimmel i vintersæd BBCH 14-30 samt rust og sneskimmel i frøgræs BBCH 14-30
Mindre anvendelse / Off-label godk. 30. maj 2018 31. dec. 2022 Godkendelse af Folicur Xpert (reg.nr. 18-575) mod svampesygdomme i hestebønner
Afmeldt / registrering trukket 1. jan. 2022 31. dec. 2022 Folicur Xpert, reg.nr. 18-575, godkendelse trukket af Miljøstyrelsen. Må sælges i detailledet frem til 30. april 2022
På forbudsliste 1. jan. 2023 31. dec. 2099 Folicur Xpert, reg.nr. 18-575, forbud mod opbevaring og anvendelse som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
De to aktivstoffer i Folicur Xpert (Prothioconazol og Tebuconazol) hører til gruppen af DMI-fungicider (FRAC gruppe 3). Risikoen for resistensudvikling hos denne gruppe vurderes at være moderat. Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum. For at mindske risikoen for resistensudvikling bør produkter, der indeholder det samme DMI-produkt maximalt anvendes 2 gange pr. sæson. Det kan ikke udelukkes, at svampe udvikler nedsat følsomhed mod Folicur Xpert. Sælger kan ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. nedsat følsomhed.
Resistensklasse
3
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtvæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. Der bør anvendes et ammoniumbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.
Opbevaring
Bør opbevares køligt og frostfrit
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Azaka, Balaya, Cerone, Entargo, Folicur EW 250, Hussar OD, Hussar Plus OD, Input EC 460, Korvetto, Medax Max, Medax Top, Moddus M, Primera Super, Proline EC 250, Proline Xpert, Propulse SE 250, Prosaro EC 250, Starane XL, Terpal, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Accurate Max, ATR Clopyralid, Cliophar 600 SL, Himalaya Pro, Matrigon 600 SL, Matrigon 72 SG, Proline Xpert EC 240, PRO-Tector, Talius
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Belkar
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Hvede Brunrust, gulrust, hvedebladplet, meldug, Septoria 0,5 lAfgrødens stadium 30-69 Hvede med og uden udlæg. Effekten på meldug afhænger af, om der sprøjtes forebyggende eller kurativt. Ved sprøjtning på etablerede angreb kan kun forventes moderat effekt. Maks. dosis pr. behandling: 0,5 l/ha. Maks. dosis pr.sæson: 1,0 l/ha. Maks. 2 behandlinger pr. vækstsæson.
Byg Bygbladplet, bygrust, meldug, ramularia, skoldplet 0,5 lAfgrødens stadium 30-61 Byg med og uden udlæg. Kun moderat effekt på skoldplet, bygbladplet og Ramularia. Effekten på meldug afhænger af, om der sprøjtes forebyggende eller kurativt. Ved sprøjtning på etablerede angreb kan kun forventes moderat effekt. Maks. dosis pr. behandling: 0,5 l/ha. Maks. dosis pr. sæson: 1,0 l/ha Maks. 2 behandlinger pr.sæson.
Havre Kronrust, meldug 0,5 lAfgrødens stadium 30-61 Havre med og uden udlæg. Effekten på meldug afhænger af, om der sprøjtes forebyggende eller kurativt. Ved sprøjtning på etablerede angreb kan kun forventes moderat effekt. Maks. dosis pr.behandling: 0,5 l/ha. Maks. dosis pr.sæson: 1,0 l/ha Maks. 2 behandlinger pr.sæson.
Rug Brunrust, meldug, skoldplet 0,5 lAfgrødens stadium 30-69 Rug med og uden udlæg. Kun moderat effekt på skoldplet. Effekten på meldug afhænger af, om der sprøjtes forebyggende eller kurativt. Ved sprøjtning på etablerede angreb kan kun forventes moderat effekt. Maks. dosis pr. behandling: 0,5 l/ha. Maks. dosis pr. sæson: 1,0 l/ha. Maks. 2 behandlinger pr.sæson.
Triticale Brunrust, gulrust, hvedebrunplet, meldug, skoldplet 0,5 lAfgrødens stadium 30-69 Triticale med og uden udlæg. Kun moderat effekt på skoldplet og hvedebrunplet. Effekten på meldug afhænger af, om der sprøjtes forebyggende eller kurativt. Ved sprøjtning på etablerede angreb kan kun forventes moderat effekt. Maks. dosis pr. behandling: 0,5 l/ha. Maks. dosis pr.sæson: 1,0 l/ha. Maks. 2 behandlinger pr.sæson.
Vinterraps Lys bladplet, Phoma 0,78 lEfterår på afgrødens stadium 14-20 Efterårsbekæmpelse Bekæmpelse af Phoma og lys bladplet. Moderat effekt på Phoma og lys bladplet (Pyrenopeziza brassicae). Efterår vækststadie 14-20 maks. 0,78 l/ha. Der kan følges op om foråret fra vækststadie 31-32 for at opnå effektiv bekæmpelse. Anvend højst 1,1 l/ha fordelt på efterår og forår. Vær opmærksom på, at behandling om efteråret kan medføre lavere plantehøjde. Dette har ingen negativ indflydelse på overvintringsevnen eller væksten i foråret.
Vinterraps Lys bladplet, Phoma 0,32 lAfgrødens stadium 31-32 Tidlig opfølgning på efterårsbekæmpelse Bekæmpelse af Phoma og lys bladplet. Kun moderat effekt på Phoma og lys bladplet. I vinterraps anvendes Folicur Xpert mod rodhalsråd (Phoma) og lys bladplet om efteråret i vækststadie 14-20. Der kan følges op om foråret fra vækststadie 31-32 for at opnå effektiv bekæmpelse. Anvend højst 1,1 l/ha fordelt på efterår og forår. Vær opmærksom på, at behandling om efteråret kan medføre lavere plantehøjde. Dette har ingen negativ indflydelse på overvintringsevnen eller væksten i foråret. Efterår vækststadie 14-20 maks. 0,78 l/ha. Forår vækststadie 31-32 maks. 0,32 l/ha. Maks. 1,1 l/ha hvis der startes efterår.
Vinterraps Lys bladplet, Phoma 0,78 lAfgrødens stadium 33-69 Senere opfølgning på efterårsbekæmpelse Bekæmpelse af Phoma og lys bladplet. Kun moderat effekt på Phoma og lys bladplet. I vinterraps anvendes Folicur Xpert mod rodhalsråd (Phoma) og lys bladplet om efteråret i vækststadie 14-20. Der kan følges op om foråret fra vækststadie 31-32 for at opnå effektiv bekæmpelse. Anvend højst 1,1 l/ha fordelt på efterår og forår. Vær opmærksom på, at behandling om efteråret kan medføre lavere plantehøjde. Dette har ingen negativ indflydelse på overvintringsevnen eller væksten i foråret. Efterår vækststadie 14-20 maks. 0,78 l/ha. Forår vækststadie 33-69 maks. 0,78 l/ha. Maks. 1,1 l/ha hvis der startes efterår.
Vinterraps Gråskimmel, lys bladplet, skulpesvamp, storknoldet knoldbægersvamp 0,78 lAfgrødens stadium 31-69 Ren forårsbekæmpelse Kun moderat effekt på gråskimmel, skulpesvamp. Gråskimmel kan forekomme gennem hele foråret. Mod storknoldet knoldbægersvamp sprøjtes bedst på stadium 65 (fuld blomstring). Skulpesvamp bekæmpes ved sprøjtning på stadium 69 (afsluttet blomstring). Ved tidligere behandlingstidspunkt opnås en sideeffekt mod skulpesvamp. Behandles raps flere gange om foråret, må maksimalt anvendes 1,56 l/ha fordelt over to behandlinger. Maks. 2 x 0,78 l/ha. Maks. 1,56 l/ha forår/sommer. Maks. 2 behandlinger pr.sæson.
Vårraps Gråskimmel, skulpesvamp, storknoldet knoldbægersvamp 0,78 lAfgrødens stadium 13-69 Kun moderat effekt på gråskimmel, skulpesvamp. Gråskimmel kan forekomme gennem hele foråret. Mod storknoldet knoldbægersvamp sprøjtes bedst på stadium 65 (fuld blomstring). Skulpesvamp bekæmpes ved sprøjtning på stadium 69 (afsluttet blomstring). Ved tidligere behandlingstidspunkt opnås en sideeffekt mod skulpesvamp. Behandles raps flere gange om foråret, må maksimalt anvendes 1,56 l/ha fordelt over to behandlinger. Maks. 2 x 0,78 l/ha. Maks. 2 behandlinger pr.sæson.
Frøgræs Bladplet, gulrust, kronrust, mastigosporium-bladplet, meldug, sortrust 0,5 lAfgrødens stadium 30-69 Maks. dosis pr. behandling: 0,5 l/ha. Maks. dosis pr.sæson: 1,0 l/ha Maks. 2 behandlinger pr.sæson. Mod meldug, rust, Mastigosporium og bladpletsygdomme.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 1   2    
Virkemåde
Folicur Xpert består af to aktivstoffer, begge fra gruppen af triazoler:Prothioconazol og Tebuconazol.Kombinationen af de to virkstoffer betyder, at Folicur Xpert virker både forebyggende og kurativt mod en række svampesygdomme. Begge stoffer virker systemisk og fordeles i bladene med saftstrømmen. Den bedste effekt opnås ved at foretage behandling på et tidligt tidspunkt i svampens udviklingsstadium. Folicur Xpert bør anvendes ved begyndende angreb eller efter udslag fra prognosemodeller baseret på risikovurdering. Virkningsperioden for Folicur Xpert afhænger af forhold som behandlingstidpunkt, dosering, afgrødens udviklingsstadium og væksthastighed, infektionstryk samt klima. Regn 1-2 timer efter behandlingen påvirker ikke den biologiske virkning.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
Brunrust 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
Bygbladplet 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
Bygmeldug 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
Bygrust 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
Gulrust 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
Hvedebladplet 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
Hvedemeldug 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
Knækkefodsyge 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
Ramularia 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
Septoria 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
Skoldplet 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312). Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313)
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H360D Kan skade det ufødte barn.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Folicur Xpert
Sikkerhedsdatablad
Folicur Xpert
Vejledning i Planteværn  2021
Side 450 til 452
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.