Middeldatabasen   25. september 2020   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Mirador Forte
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Adama Northern Europe B.V.
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Mirador Forte
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
230,00 kr/l  (17. sep. 2018)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
100  g/l  tebuconazol
60  g/l  azoxystrobin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 1,56 l/ha  0,640 BI/l
Vinterraps 1,97 l/ha  0,507 BI/l
Vintersæd 1,56 l/ha  0,640 BI/l
Vårraps 1,97 l/ha  0,507 BI/l
Vårsæd 1,56 l/ha  0,640 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,36 l/ha 0,425 B/l
Miljøadfærd 6,15 l/ha 0,163 B/l
Miljøeffekt 35,9 l/ha 0,0278 B/l
I alt 1,63 l/ha 0,615 B/l
 
Pesticidafgift: 74 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
396-54
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og raps.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end 35 dage før høst. Må i raps ikke anvendes senere end 56 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (SPe1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 6. sep. 2016 31. aug. 2021 Mirador Forte, reg.nr. 396-54
Under revurdering 1. sep. 2021 31. dec. 2099 Mirador Forte, reg.nr. 396-54, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
3 + 11
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæske kan fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet omsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1752 af 14. december 2015.
Opbevaring
Bør opbevares frostfrit i uåbnet emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, Comet, Cycocel 750, Hussar OD, Hussar Plus OD, Karate 2,5 WG, Maredo 125 SC, Matrigon 72 SG, Moddus M, Moddus Start, Pirimor G, Primus (Dow AgroSciences Danmark A/S), Rubric, Magnesiumsulfat 10% Mg, Manganchelat 8% Mn, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Buctril EC 225, Maya, Moddevo, Starane 333 HL, Trimaxx M, Xinca
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterhvede, Vårhvede Brunrust, gulrust, hvedebrunplet, hvedegråplet, hvedemeldug 1,5 lAfgrødens stadium 30-59 God effekt på gulrust, brunrust og hvedebrunplet. Moderat effekt på meldug og hvedegråplet. Reduktion af hvedebladplet. Maks. 1,5 L/ha pr. sæson.
Vinterbyg, Vårbyg Bygbladplet, bygmeldug, bygrust, skoldplet 1,5 lAfgrødens stadium 30-59 God effekt på bygrust og bygbladplet. Moderat effekt på meldug og skoldplet. Maks. 1,5 L/ha pr. sæson.
Triticale Brunrust, gulrust, hvedebrunplet, meldug, skoldplet 1,5 lAfgrødens stadium 30-59 God effekt på gulrust, brunrust og hvedebrunplet. Moderat effekt på meldug og skoldplet. Reduktion af hvedebladplet. Maks. 1,5 L/ha pr. sæson.
Rug Brunrust, meldug, skoldplet 1,5 lAfgrødens stadium 30-59 God effekt på brunrust. Moderat effekt på meldug og skoldplet. Maks. 1,5 L/ha pr. sæson.
Havre Havrebladplet, kronrust, meldug 1,5 lAfgrødens stadium 30-69 God effekt på kronrust. Moderat effekt på meldug og havrebladplet. Maks. 1,5 L/ha pr. sæson.
Raps Gråskimmel, skulpesvamp, storknoldet knoldbægersvamp 2 lAfgrødens stadium 60-69 God effekt på storknoldet knoldbægersvamp, gråskimmel og skulpesvamp. Maks. 2 L/ha pr. sæson.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 1   1    
Virkemåde
Mirador Forte består af 2 aktive stoffer azoxystrobin og tebuconazol, der virker på forskellige måder. Azoxystrobin tilhører gruppen af strobiluriner. Azoxystrobin virker systemisk i planten og har desuden en bladgennemtrængende (translaminar) effekt. Midlet har primært en forebyggende effekt, men også en antisporulerende effekt på visse svampesygdomme. Tebuconazol tilhører triazol gruppen. Den primære virkemåde er at blokere dannelsen af ergosterol, der igen medfører en ophobning af ikke funktionelle steroler. Herved forstyrres dannelsen af cellemembran, hvorved væksten forhindres. Tebuconazol optages i bladene og fordeles systemisk ud mod blad- og skudspidser. Den systemiske virkning sikrer en god helbredende virkning og sikrer samtidig en hvis beskyttelse af nytilvækst mod svampeangreb.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Brunrust 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygbladplet 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn Mod bygbladplet kan også forventes tilfælde af nedsat effekt med Amistar/Mirador. En resistens som for tiden kun forventes at berøre de øvrige strobiluriner i begrænset omfang.
Bygmeldug 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygrust 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Gulrust 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedebladplet 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hvedebladplet og bygmeldug samt Ramularia meget begrænset
Hvedemeldug 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Knækkefodsyge 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Ramularia 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Septoria 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hvedebladplet og bygmeldug samt Ramularia meget begrænset.
Skoldplet 1,5 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, helmaske. Filtertype A2P3
•  Beskyttelsesdragt uden hætte
•  Handsker og støvler
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Beskyttelsesdragt med hætte
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308 +P313). Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337 +P313). Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Undgå opkastning. Søg lægehjælp og medbring etiketten. Anvisninger til lægen: Behandling svarende til symptomer (dekontamination, vitale funktioner). Ingen kendt specifik modgift.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder triisobutylphosphat. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Mirador Forte
Sikkerhedsdatablad
Mirador Forte
Vejledning i Planteværn  2019
Side 461
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.