Middeldatabasen   24. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Zignal 500 SC
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Zignal
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S)
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Firmaets produktside
Zignal 500 SC
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
515,00 kr/l  (3. sep. 2019)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/l  fluazinam
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Kartofler 0,400 l/ha  2,50 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,23 l/ha 0,449 B/l
Miljøadfærd 3,34 l/ha 0,300 B/l
Miljøeffekt 6,27 l/ha 0,160 B/l
I alt 1,10 l/ha 0,908 B/l
 
Pesticidafgift: 138 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
11-35
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 27. maj 2013 15. apr. 2027 Zignal, reg.nr. 11-35

Anvendelse  
Resistensrisiko
Zignal 500 SC tilhører resistensgruppe FRAC 29. Der er ikke konstateret krydsresistens til andre svampemidler mod kartoffelskimmel. Risikoen for at kartoffelskimmelsvampen udvikler resistens overfor aktivstoffer med denne virkemekanisme, vurderes af FRAC til, at være lav. Der er dog konstateret typer af kartoffelskimmel i Holland med nedsat følsomhed overfor fluazinam. Der er i Danmark ikke konstateret resistens overfor fluazinam i de seneste år. Risikoen for at der dannes resistens er generelt stor, når der behandles med svampemidler med samme virkemåde flere gange i træk og over flere år. Skimmel po pulationen gennemlever mange generationer i løbet af en vækstsæson, og der kan derfor være en vis risiko for resistensudvikling. Når svampemidler med samme virkemåde anvendes over flere år eller flere gange i samme vækstsæson, kan der ske en udvælgelse og opformering af resistente isolater. Brug midler med forskellig virkemåde som f.eks. Ranman (FRAC 21) og Revus (FRAC 40) i programmer med Zignal 500 SC. Det mindsker risikoen for resistensudvikling. Følg anvisninger om dosering og interval mellem sprøjtningerne, på de enkelte produkter. Zignal 500 SC er godkendt til maksimalt 10 sprøjtninger pr. vækstsæson, men for at nedbringe risikoen for resistens, anbefaler Cheminova, at Zignal 500 SC maksimalt anvendes 4 gange i en vækstsæson.
Resistensklasse
29
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Blandinger: Zignal 500 SC kan blandes med insektmidler. Ved blanding med mangan produkter, skal Zignal 500 SC tilsættes først. Zignal 500 SC må ikke blandes med spredemidler eller olier. Tilberedning af sprøjtevæsken Sprøjtebeholderen bør være rengjort, før Zignal 500 SC fyldes i. Fyld 3/4 af den ønskede vandmængde i beholderen, tilsæt Zignal 500 SC og tilsæt resten af vandet. Derefter sættes returløbet eller omrøring i gang. Eventuel skumdannelse ved påfyldningen kan reduceres ved at mindske omrøringen. Da der er risiko for overfølsomhed skal der anvendes handsker, støvler og overtræksbukser for at undgå kontakt med huden.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares frostfrist. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Azaka, Lamdex, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Zorvec Enicade
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Kartofler Kartoffelskimmel 0,3-0,4 lAfgrødens stadium 32-91 Zignal 500 SC skal anvendes forebyggende og i korte perioder på maksimum 7 dage. Zignal 500 SC bør ikke anvendes forud for perioder med højt infektionstryk eller stor plantetilvækst. Første behandling udføres inden udsigt til skimmelfavorabelt vejr. For at nedsætte risikoen for resistens bør Zignal 500 SC maksimalt benyttes 4 gange i en sprøjtestrategi. Dosis på 0,3 l/ha kan anvendes under forhold med lav infektionsrisiko. Max. 10 behandlinger pr. vækstår.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen restriktioner.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr ½ 1    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Afgrøden skal være i god vækst og ikke hæmmet af tørke eller af tidligere sprøjtninger. Zignal 500 SC er regnfast, så snart sprøjtevæsken er tørret ind på bladene. Det betyder, at regn 1-2 timer efter ud sprøjtning ikke vil påvirke resultatet.
Virkemåde
Zignal 500 SC er et ikke-systemisk svampemiddel med kontaktvirkning og skal anvendes forebyggende til be kæmp else af kartoffelskimmel. Zignal 500 SC hindrer skimmelsporerne i at spire på kartoffelbladene og nedsætter sporuleringen. Zignal 500 SC har en særdeles god virkning overfor knoldskimmel. Første sprøjtning skal udføres når skimmelvarsel udsendes, eller inden betingelserne for skimmelangreb er tilstede.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Førstehjælp Indånding: Ved ubehag, sørg for frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag. Indtagelse: Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand eller mælk. Søg straks læge. Medbring brugsanvisning. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Søg læge, hvis der opstår hudirritation. Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Medbring brugsanvisning.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102+P405 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Zignal 500 SC
Sikkerhedsdatablad
Zignal 500 SC
Vejledning i Planteværn  2021
Side 265 til 266
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.