Middeldatabasen   22. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Option
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1,5 kg
Registreringsindehaver
Du Pont Danmark ApS
Distributør
Corteva Agriscience
Firmaets produktside
Option
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
600  g/kg  cymoxanil
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Kartofler) 0,333 kg/ha  3,00 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,77 kg/ha 0,565 B/kg
Miljøadfærd 43,9 kg/ha 0,0228 B/kg
Miljøeffekt 22,5 kg/ha 0,0444 B/kg
I alt 1,58 kg/ha 0,632 B/kg
 
Pesticidafgift: 101 kr. pr. kg

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
3-187
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
Behandlingsfrist
Må i kartofler ikke anvendes senere end i vækststadium 93. Må ikke anvendes senere end 1 dag før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405 + P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 1. jan. 2016 30. sep. 2022 Option, reg.nr. 3-187
På forbudsliste 1. apr. 2024 31. dec. 2099 Option, reg.nr. 3-187, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Cymoxanil hører til FRAC virkemådegruppe 27 som vurderes at have lav til medium risiko for udvikling af resistens. Der er ikke kendskab til krydsresistens med andre aktivstoffer. Når svampemidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af evt. naturligt forekommende resistente stammer af svampen. Disse kan overleve, opformere sig og derved blive dominerende. En svamp kan være resistent mod et svampemiddel hvis det overlever en korrekt udført behandling mht. anbefalet dosering, tidspunkt for udført behandling og under normale vejrforhold. Hvis der er konstateret resistens genbehandles marken hurtigst muligt med et middel af anden virkemåde med effekt på sygdommen. For at undgå opbyggelse af resistente svampepopulationer er det vigtigt, at anvende midler med forskellige virkemekanismer. Option anvendes maximalt 8 gang pr. sæson/kultur.
Resistensklasse
27
Virkning
Midlet har kontakt- og lokalsystemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Blandinger med andre midler Produktet skal anvendes i tankblanding med et andet svampemiddel med en anden virkningsmekanisme. Option kan fysiskt blandes med følgende midler: Amistar, Dithane DG, Karate, Mancozeb, Mospilan SG, Ranman, Revus, Shirlan, Signum WG, Teppeki og Tridex DG, samt følgende mangan-gødninger: Mangansulfate 32, EPSO Top og EPSO microtop, For yderligere oplysninger om blandinger og praktisk brug, se produkternes respektive etiketter, eller kontakt DuPont.
Rengøring
Sprøjteudstyret - Rengøring Straks efter endt udsprøjtning med Option skal sprøjtemateriellet rengøres grundigt, også selv om sprøjtningen fortsættes den næste dag. Dette for at hindre, at 'fedthinder' og belægninger af sprøjtemidler ophobes på indersiden af beholder, i filtre, i slanger, i dyser og udvendig på sprøjten. Alle sprøjter skal have tankspuledyse, og rentvandstank svarende til 10 - 15 % af tankens kapacitet, som sikrer, at tilstrækkelig rengøringen kan ske i den behandlede mark. Sprøjten skal skylles/vaskes i et sådant omfang, at restkoncentrationen i tanken ikke overskrider en koncentration på 2 % af den oprindelige sprøjtevæske. Dette kan gøres ved at dele det rene vand i 3 skylninger/vaske, hvor tanken tømmes helt imellem hver skylning/vask. Indvendig rengøring af sprøjten. BEMÆRK! Husk Aktiver alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske. 2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten med ca. 1/3 af det rene vand. Skyllevandet sprøjtes udover den afgrøde, der lige er sprøjtet. 3. Fyld næste 1/3 rene vand i tanken og tilsæt 0,5 liter All Clear Extra. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Udsprøjt skylle/vaskevandet over den afgrøde der lige er behandlet. 4. Skyl tanken grundigt med sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllevandet udover den afgrøde der lige er behandlet. Evt. Åbnes bundproppen og tanken tømmes helt i marken. 5. Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken (der vælges et nyt sted hver gang og pas på afstand til dræn, åbent vand og brønde til drikkevand). Rengøringen kan også ske hjemme på en plads med opsamling af vaskevand enten i gyllebeholder eller separat beholder. En uvasket sprøjte skal opbevares under tag, eller i marken på det areal der lige er behandlet. 6. Dyser, filtre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand. Vaske- og skyllevandet udledes på arealer, hvor det ikke kan skade træer eller afgrøder, og hvorfra det ikke kan løbe ud i vandløb, brønde eller kloakker. Option er giftigt overfor vandlevende organismer.
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt i tæt lukket original forpakning.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, Lamdex, Mospilan SG, Revus, Signum, Teppeki, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Zorvec Enicade
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Kartofler Kartoffelskimmel 0,2 kgAfgrødens stadium 15-93 Option anvendes forebyggende. Behandling foretages inden smitten er etableret i marken. Behandlingen skal gentages med intervaller på 5-10 dage afhængigt af sygdomstryk og vejrforhold. Korte intervaller kan være nødvendigt ved særligt gunstige forhold for skimmeludvikling, mens længere intervaller mellem behandlingerne er muligt, når det er tørt og meget varmt (>30°C), se skema nedenfor. Senest 1 dag før høst. Maksimalt 8 behandlinger pr. sæson.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr   1-2    
Virkemåde
Indeholder aktivstoffet cymoxanil. Cymoxanil er et lokalsystemiskt svampemiddel, det virker translaminært, hvilket vil sige at produktet transporteres gennem bladet og derved også beskytter bladets underside. Cymoxanil hindrer skimlens mycelie i at vokse og trænge ind i planten. Cymoxanil har kurativ virkning på 1-2 dage afhængigt af smittetrykket, samt en vis forebyggende virkning, som dog ikke er tilstrækkelig til at beskytte et helt sprøjteinterval på eksempelvis 7 dage.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P3
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P301 + P312). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302 + 352). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308 + 313). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333 + P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362 + P364).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P260 Indånd ikke spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Option
Sikkerhedsdatablad
Option
Vejledning i Planteværn  2021
Side 219 til 220
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.