Middeldatabasen   27. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Merpan 80 WG (ædelgrankulturer)
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Nordisk Alkali
Distributør
Nordisk Alkali
Anvendes indenfor
Skovbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
230,00 kr/kg  (17. sep. 2015)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
800  g/kg  captan
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,87 kg/ha 0,349 B/kg
Miljøadfærd 7,62 kg/ha 0,131 B/kg
Miljøeffekt 12,3 kg/ha 0,0816 B/kg
I alt 1,78 kg/ha 0,562 B/kg
 
Pesticidafgift: 101 kr. pr. kg

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
604-23
Miljøstyrelsens godkendelse
Dispensation 15. marts - 15. juni 2017 og 5. juli - 1. november 2017: Må kun anvendes med bomsprøjte mod ædelgrankræft i ædelgrankulturer. Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for plantebeskyttelsesmidler. Dispensation til anvendelse gælder i perioderne: 15. marts - 15. juni 2017 og 5. juli - 1. november 2017. Tilladelse til opbevaring bortfalder den 1. november 2017.
Behandlingsfrist
Ingen oplysninger
Forbehold
Må kun anvendes med bomsprøjte mod ædelgrankræft i ædelgrankulturer. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere dosering end de i brugsanvisningen nævnte. Træerne må højst behandles 4 gange inden for samme vækstsæson. Salgbare juletræer må ikke sprøjtes de sidste tre måneder inden fældning. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405 + P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (Spe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
På forbudsliste 30. okt. 2013 14. mar. 2014 Merpan 80 WG (ædelgrankulturer) på forbudsliste efter udløb af dispensation
På forbudsliste 13. jul. 2014 31. jul. 2014 Merpan 80 WG (ædelgrankulturer) på forbudsliste efter udløb af dispensation
På forbudsliste 16. nov. 2014 14. mar. 2015 Merpan 80 WG (ædelgrankulturer) på forbudsliste efter udløb af dispensation
På forbudsliste 2. nov. 2015 14. mar. 2016 Merpan 80 WG (ædelgrankulturer) på forbudsliste efter udløb af dispensation
På forbudsliste 2. nov. 2016 31. dec. 2099 Merpan 80 WG (ædelgrankulturer) på forbudsliste efter udløb af dispensation
På forbudsliste 2. nov. 2017 31. dec. 2099 Merpan 80 WG (ædelgrankulturer) på forbudsliste efter udløb af dispensation

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
Klasse 9, III
IMDG
Klasse 9, Marine Pollutant
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Merpan 80 WG (ædelgrankulturer)
Sikkerhedsdatablad
Merpan 80 WG (ædelgrankulturer)
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.