Middeldatabasen   22. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Azaka
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S)
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Firmaets produktside
Azaka
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
235,00 kr/l  (20. sep. 2022)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
250  g/l  azoxystrobin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 1,00 l/ha  1,00 BI/l
(Kartofler) 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Vinterraps 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Vintersæd 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Vårraps 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Vårsæd 1,00 l/ha  1,00 BI/l
(Ærter) 1,00 l/ha  1,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 2,40 l/ha 0,416 B/l
Miljøeffekt 19,4 l/ha 0,0515 B/l
I alt 2,14 l/ha 0,468 B/l
 
Pesticidafgift: 71 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
11-56
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, triticale, byg, rug og raps.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 35 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 1. aug. 2016 31. dec. 2024 Azaka, reg.nr. 11-56
Mindre anvendelse / Off-label godk. 29. maj 2019 31. dec. 2024 Godkendelse af Amistar (reg.nr. 1-172), ATR Azoxystrobin (826-6), LFS Azoxystrobin (318-52), Zaftra AZT 250 SC (1-244), Mirador (1-243), Mirador 250 SC (396-41) og Azaka (11-56) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i planteskolekulturer og prydplanter på friland og i væksthus
Mindre anvendelse / Off-label godk. 24. jan. 2022 31. dec. 2024 Godkendelse af Azaka (11-56) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Azoxystrobin tilhører resistensklasse FRAC 7. Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum. Producenten kan ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. resistensdannelse. Sundt sædskifte, sunde sorter samt andre integrerede planteproduktionsmetoder vil også kunne nedsætte risikoen for, at sygdommene bliver resistente overfor Azoxystrobin. Tilstrækkelig effekt på septoria, ramulariabladplet og meldug kan ikke længere forventes på grund af resistens. Effekten på hvedebladplet forventes også nedsat væsentligt pga. resistensproblemer. På trods af resistensudvikling overfor bygbladplet kan der dog stadig forventes moderat til god effekt på denne sygdom. Der forventes fuld effekt på knoldbægersvamp og alternaria ssp i vinterraps. Azaka tilhører strobilurinerne, hvis virkemåde er forskellig fra andre svampemiddelgrupper, og der er ingen kendt krydsresistens til svampesygdomme, som måtte have udviklet reduceret følsomhed overfor andre svampemidler. Resistens forebyggelse Effektiv sygdomsbekæmpelse er et kritisk parameter for at undgå opbygning af resistens. Derfor anbefales det, at Azaka anvendes i tankblanding (hvor der findes egnet blandingspartner) eller som en del af et sprøjteprogram med andre effektive midler med en anden virkningsmekanisme. For at undgå udvikling af resistens må der ikke foretages mere end 2 behandlinger med Azaka eller andre strobilurin-holdige produkter. Bemærk: For at opnå god effekt mod meldug, hvedegråplet, (Septoria tritici), hvedebladplet i hvede og bygbladplet i byg kræves at Azaka blandes med et effektivt middel. For at undgå udbredning af resistens, og for at sikre bedst mulig effekt, er det vigtigt at følge de angivne retningslinier for anvendelse af strobiluriner i korn. 1. Anvend maksimalt to sprøjtninger med strobilurinholdige produkter pr. sæson. I byg bør dog kun sprøjtes 1 gang pr. sæson. 2. Anvend Azaka forebyggende eller så tidligt som muligt i infektionsforløbet. 3. Bland Azaka med bredspektrede midler (Rubric f.eks.), der har en anden virkningsmekanisme og er effektive mod de relevante sygdomme. 4. Anvend doseringer, både af Azaka og blandingspartner, der giver en effektiv bekæmpelse.
Resistensklasse
11
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæsken Sprøjtebeholderen skal være rengjort før Azaka fyldes i. Fyld 75 % af den ønskede vandmængde i beholderen, tilsæt Azaka, og tilsæt resten af den ønskede vandmængde. Sæt gang i returløb og omrøring. Eventuel skumdannelse ved påfyldningen kan reduceres ved at mindske omrøringen. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præperatfyldningsudstyr eller udstyr til direkte injektion. Påfyldning af marksprøjte skal ske på vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal, hvor Azaka skal udbringes. Vaskepladsen må ikke etableres nærmere end: - 50 m. fra almen vandforsyning til drikkevandsformål. - 25 m. fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål. - 50 m. fra overfladevand (vandløb, søer, kystvand) og § 3 -naturbeskyttelsesområder. Påfyldning på arealer hvor Azaka udbringes, må ikke ske nærmere end: - 300 m fra almen og ikke almen vandforsyning til drikkevandsformål og - 50 m fra overfladevand(vandløb, søer og kystvand) og drænsystemers rense- og samlebrønde samt § 3 - naturbeskyttelsesområder. Et areal der anvendes til påfyldning må kun benyttes én gang indenfor en vækstsæson.
Rengøring
Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktiver alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restsprøjtevæsken fortyndes med mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering må ikke overskrides på markniveau. 2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet. 3. Fyld tanken med 10-15 % af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank) og tilsæt 0,5 l ALL CLEAR Extra pr. 100 l vand. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet. 4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR EXTRA pr. 10 liter vand. Dyser, filtre og sier monteres igen. 5. Sprøjten fyldes igen med 10-15 % af tankkapaciteten. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser over et egnet areal. Vask af marksprøjter og traktor, der har været anvendt til udbringning, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor Azaka er blevet udbragt. Et areal der anvendes til vask må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson. Uvasket sprøjteudstyr eller traktor skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1752 af 14. december 2015.
Opbevaring
I uåbnet original emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Cuadro NT, Lamdex, Nexide CS, Proline EC 250, Zignal 500 SC
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Metaxon, Proline Xpert EC 240, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Rug, Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede Brunrust, bygbladplet, bygrust, gulrust, skoldplet 0,4-1 lAfgrødens stadium 31-69 Moderat til fuld effekt mod de nævnte skadevoldere. Sideeffekt mod skoldplet. I de tidlige vækststadier kan Azaka kun anvendes med reduceret dosering. BBCH 31-33: 0,4 l/ha, BBCH 37-69: 1,0 l/ha. Der kan maksimalt anvendes 1,0 l/ha per sæson.
Vårbyg, Vårhvede Brunrust, bygbladplet, bygrust, gulrust, skoldplet 0,4-1 lAfgrødens stadium 30-69 Moderat til fuld effekt mod de nævnte skadevoldere. Sideeffekt mod skoldplet. I de tidlige vækststadier kan Azaka kun anvendes med reduceret dosering. BBCH 30-35: 0,4 l/ha, BBCH 37-45: 0,8 l/ha, BBCH 45-69: 1,0 l/ha. Der kan maksimalt anvendes 1,0 l/ha per sæson.
Raps Alternaria spp., knoldbægersvamp 0,5-1 lAfgrødens stadium 60-69 Moderat til fuld effekt mod de nævnte skadevoldere. Der kan maksimalt anvendes 1,0 l/ha per sæson fordelt på 1 eller 2 sprøjtninger.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Der er ingen restriktioner efter Azaka i forhold til efterfølgende afgrøde. Visse æble sorter er ekstremt følsomme overfor azoxystrobin. Undgå at sprøjte med Azaka i marker der ligger op til æbleplantager, hvis der er risiko for afdrift. Sprøjteudstyr der har været anvendt til at udsprøjte Azaka, bør ikke anvendes i æbleplantager.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 8-10 ºC    
Timers tørvejr 1   2    
Andet Azaka bør ikke anvendes når afgrøden er under stress pga. kulde, tørke eller næringsstofmangel.
Virkemåde
Azoxystrobin tilhører gruppen af Qo- inhibitor-fungicider (Qol). Qol-fungiciderne virker i Quinone bindingsstedet i cytochrom bc1 komplexet. Herved inhiberes patogenets mitochondria ånding, hvilket fører til sporespiring og mycelie vækst. Azoxystrobin virker både profylaktisk og kurativ på en lang række patogerne. Azoxystrobin er et systemisk fungicid. Azoxystrobin optages igennem bladets overflade eller igennem rødderne, og translokeres igennem xylemmet til stængel og blade.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P391 Udslip opsamles.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Azaka
Sikkerhedsdatablad
Azaka
Vejledning i Planteværn  2019
Side 146 til 151
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.