Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin+Boscalid
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
LFS Kemi
Distributør
LFS Kemi
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
OD-formulering
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
50  g/l  epoxiconazol
60  g/l  pyraclostrobin
140  g/l  boscalid
Parallelprodukt, identisk med Viverda
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,833 l/ha  1,20 BI/l
(Vintersæd) 0,962 l/ha  1,04 BI/l
(Vårsæd) 0,962 l/ha  1,04 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,636 l/ha 1,57 B/l
Miljøadfærd 2,34 l/ha 0,428 B/l
Miljøeffekt 2,71 l/ha 0,369 B/l
I alt 0,422 l/ha 2,37 B/l
 
Pesticidafgift: 267 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
318-189
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn.
Behandlingsfrist
Må i hvede, rug og triticale ikke anvendes senere end i vækststadie 71. Må i byg og havre ikke anvendes senere end i vækststadie 65.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 3. feb. 2014 30. apr. 2020 LFS Epoxiconazol + Pyraclostrobin + Boscalid, reg.nr. 318-189
På forbudsliste 31. okt. 2021 31. dec. 2099 LFS Epoxiconazol + Pyraclostrobin + Boscalid, reg.nr. 318-189, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R20 Farlig ved indånding.
R38 Irriterer huden.
R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S20/21 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.
S29 Må ikke kommes i kloakafløb.
S35 Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.
S36 Brug særligt arbejdstøj.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis beholder eller etiket.
S57 Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
9, III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin+Boscalid
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.