Middeldatabasen   27. september 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Cymbal 45
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
BCP 308 F
Pakningsstørrelse
1 kg
Registreringsindehaver
Belchim Crop Protection NV/SA
Distributør
Nordisk Alkali
Firmaets produktside
Cymbal 45
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
290,00 kr/kg  (20. sep. 2023)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
450  g/kg  cymoxanil
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Kartofler 0,444 kg/ha  2,25 BI/kg
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,88 kg/ha 0,532 B/kg
Miljøadfærd 58,5 kg/ha 0,0171 B/kg
Miljøeffekt 30,0 kg/ha 0,0333 B/kg
I alt 1,72 kg/ha 0,582 B/kg
 
Pesticidafgift: 91 kr. pr. kg

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-08-2024, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
632-4
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+ P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 19. jun. 2014 31. jan. 2023 Cymbal 45, reg.nr. 632-4
Afmeldt / registrering trukket 1. feb. 2023 31. jul. 2024 Cymbal 45, reg.nr. 632-4, afmeldt i forbindelse med skift af godkendelses-indehaver til et nyt firma.
På forbudsliste 1. aug. 2024 31. dec. 2099 Cymbal 45, reg.nr. 632-4, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Resistensrisiko: Cymoxanil tilhører gruppen cyanoacetamideoxime (FRAC gruppe 27) som vurderes at have en lav - medium risiko for udvikling af resistens. Der er ikke kendskab til krydsresistens til andre aktivstoffer. Resistensstrategi: Da Cymbal 45 anvendes i blanding med andre midler mod kartoffelskimmel, er risikoen for resistens lav. Anvendelse af Cymbal 45 i blanding med andre midler vil nedsætte risikoen for resistens hos disse.
Resistensklasse
27
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Minimum 7 dage.
Opblandingsanvisninger
Tankblanding: Cymbal 45 kan blandes med f. eks. Ranman Top, Revus, Shirlan og mancozeb-produkter. Opblanding af sprøjtevæske: 1) Fyld tanken halvt med vand og start omrøring. 2) Tilsæt Cymbal 45 via præparatfyldeudstyret og lad granulatet opløse sig i tanken. 3) Fyld op med den resterende vandmængde og tilsæt blandingspartner under vejs. Udsprøjtes straks. Hold omrøringen i gang under udsprøjtningen. Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling.
Rengøring
Restsprøjtevæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde. Det er vigtigt at rengøre sprøjteudstyret grundigt efter brug. Husk vask med rengøringsmiddel ud- og indvendigt og fl ere gange skylning af alle indvendige dele. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse 1401 af 26.11.2018 eller eventuel senere udgave.
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Fibro, Mospilan SG, Narita, Revus, Teppeki, YaraVita Bortrac, YaraVita Coptrac 500, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Afinto, Fibro EC, Hinode, Zorvec Enicade
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Kartofler Kartoffelskimmel 0,25 kgAfgrødens stadium 19-91 Forebyggende behandling. Anvendes kun i blanding med andre midler mod kartoffelskimmel. Doseringen af blandingsmidlet skal være relativ høj, så der sikres en tilstrækkelig fremadrettet beskyttelse. Der anvendes 200-300 l vand pr. ha. Maksimalt 6 behandlinger pr. sæson. Minimum interval 7 dage mellem behandlinger.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 1      
Virkemåde
Cymbal 45 er et svampemiddel mod kartoffelskimmel bestående af det kontaktvirkende og lokalsystemiske aktivstof, cymoxanil. Cymbal 45 har ikke tilstrækkelig langtidsvirkning i sig selv og skal derfor anvendes i blanding med f. eks. Ranman eller et andet effektivt skimmelmiddel. Cymbal 45 forstærker virkningen mod infektioner som netop er sket (men ikke synlige endnu).

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P3
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+313) Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). INDÅNDING: Frisk luft og hvile. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. (P302+P352). Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen (P363). ØJNENE: Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i fl ere minutter. INDTAGELSE: Rens munden med vand hvis personen er ved bevidsthed. Fremkald ikke opkastning.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9,III
IMDG
9,III
IATA
9,III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Cymbal 45
Sikkerhedsdatablad
Cymbal 45
Vejledning i Planteværn  2021
Side 219 til 220
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.