Middeldatabasen   5. december 2022   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Armicarb 85 SP
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 kg
Registreringsindehaver
Garta
Distributør
Garta
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Frugtavl
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt pulver
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
850  g/kg  kaliumhydrogencarbonat
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøeffekt 12,8 kg/ha 0,0782 B/kg
I alt 12,8 kg/ha 0,0782 B/kg
 
Pesticidafgift: 54 kr. pr. kg

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
682-2
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbletræer inklusiv planteskolekulturer af æbletræer.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 1 dag før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 16. okt. 2014 31. maj 2021 Armicarb 85 SP, reg.nr. 682-2
På forbudsliste 1. dec. 2022 31. dec. 2099 Armicarb 85 SP, reg.nr. 682-2, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Æbleplanter, Æbler Æbleskurv 5 kgSe bemærkninger Første sprøjtning ved starten af blomstring BBCH 60-61. Anden sprøjtning efter blomsterudvikling og hastighed, minimum 7 dages efter den første behandling. Midlet anvendes præventivt eller umiddelbart (indenfor 8 timer) efter infektionen har fundet sted eller når de klimatiske betingelser for sygdomsudvikling er til stede. Bedste effekt opnås ved anvendelse i sporespiringsfasen. Maks. 8 behandlinger med minimum 7 dages interval. Må ikke anvendes senere end 1 dag før høst.
Æbleplanter, Æbler Æbleskurv 5 kgSe bemærkninger Første sprøjtning ved starten af blomstring BBCH 60-61. Anden sprøjtning efter blomsterudvikling og hastighed, minimum 7 dages efter den første behandling. Midlet anvendes præventivt eller umiddelbart (indenfor 8 timer) efter infektionen har fundet sted eller når de klimatiske betingelser for sygdomsudvikling er til stede. Bedste effekt opnås ved anvendelse i sporespiringsfasen. Maks. 8 behandlinger med minimum 7 dages interval. Må ikke anvendes senere end 1 dag før høst.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Armicarb 85 SP er et kontaktmiddel med kurativ virkning.

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet
 
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype P2
Overtræksbukser
Beskyttelsesbriller
Handsker og støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen oplysninger
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Ingen oplysninger
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Tom emballage og rester kan bortskaffes sammen med dagrenovationen.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Armicarb 85 SP
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
Vejledning i Planteværn  2021
Side 325 til 326
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.