Middeldatabasen   7. oktober 2022   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Riza 200 EC
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
CHA 1640
Pakningsstørrelse
1, 5, 10 og 20 l
Registreringsindehaver
FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S)
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Firmaets produktside
Riza 200 EC
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
200  g/l  tebuconazol
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 1,25 l/ha  0,800 BI/l
Vinterraps 1,88 l/ha  0,533 BI/l
Vintersæd 1,25 l/ha  0,800 BI/l
Vårraps 1,88 l/ha  0,533 BI/l
Vårsæd 1,25 l/ha  0,800 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,91 l/ha 0,524 B/l
Miljøadfærd 7,99 l/ha 0,125 B/l
Miljøeffekt 33,1 l/ha 0,0302 B/l
I alt 1,47 l/ha 0,679 B/l
 
Pesticidafgift: 88 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-01-2023, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
11-47
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og raps.
Behandlingsfrist
Må i vinter- og vårhvede ikke anvendes senere end vækststadium 71. Må i vinter-, vårbyg og havre ikke anvendes senere end vækststadium 65. Må i triticale og rug ikke anvendes senere end vækststadium 69. Må i raps ikke anvendes senere end vækststadium 69.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne . Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 27. apr. 2015 31. dec. 2021 Riza 200 EC, reg.nr. 11-47
Afmeldt / registrering trukket 1. jan. 2022 31. dec. 2022 Riza 200 EC, reg.nr. 11-47, godkendelse trukket af Miljøstyrelsen. Må sælges i detailledet frem til 30. april 2022
På forbudsliste 1. jan. 2023 31. dec. 2099 Riza 200 EC, reg.nr. 11-47, forbud mod opbevaring og anvendelse som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Riza 200 EC tilhører gruppen af triazoler FRAC gruppe: 3. Risikoen for at svampesygdomme udvikler resistens overfor produkter med denne virkemåde vurderes af FRAC at være: middel (på en lav, middel, høj skala) Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at mindskerisikoen for udvikling af resistens anbefales det at skifte mellem midler eller blande med effektive midler med forskellige virkemekanismer, og at sikre at den samme triazol max. anvendes 2 gange per sæson. Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse. Det gælder også ved anvendelse under unormale kulturbetingelser. Ligeledes kan sælger ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. resistensdannelse.
Resistensklasse
3
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Riza 200 EC er kemisk kompatibelt med gode formuleringer af svampe-, og ukrudtsmidler. Desuden er Riza 200 EC blandbart med gode formuleringer af bladgødskningsprodukter. Det anbefales at der ikke blandes med produkter der indeholder epoxiconazol (Bell, Viverda, Ceando, Maredo 125 SC, Opus, Opera, Osiris), propiconazol (Zenit 575 EC, Bumper P, Tilt 250 EC, Bumper 25 EC, Stereo 312,5 EC) Tebuconazol (Prosaro 250 EC, Folicur EC 250, Orius 200 EW) eller difenoconazol.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares i uåbnet emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder. 2 års holdbarhed.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Azaka
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Belkar
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Hvede Aksfusarium, brunrust, gulrust, hvedebladplet, hvedebrunplet, hvedegråplet, meldug 1,25 lAfgrødens stadium 30-71 Ved første symptomer eller efter risikovurdering. Max 1,25 l/ha Riza 200 EC per sæson udbragt af 1 eller 2 gange ( 2 sprøjtninger af 0,63 l/ha), svarende til 250 g tebuconazol. God bekæmpelse mod meldug kan forventes hvis behandlingen udføres forebyggende. Kun moderate effekter kan forventes, hvis behandlingen er kurativ. Kun moderat effekt på hvedegråplet, hvedebladplet og aksfusarium.
Byg Bygbladplet, bygrust, meldug, skoldplet 1,25 lAfgrødens stadium 30-65 Ved første symptomer eller efter risikovurdering. Max 1,25 l/ha Riza 200 EC per sæson udbragt af 1 eller 2 gange ( 2 sprøjtninger af 0,63 l/ha), svarende til 250 g tebuconazol. Kun moderat effekt på skoldplet og bygbladplet.
Rug Brunrust, meldug, skoldplet 1,25 lAfgrødens stadium 30-69 Ved første symptomer eller efter risikovurdering. Max 1,25 l/ha Riza 200 EC per sæson udbragt af 1 eller 2 gange ( 2 sprøjtninger af 0,63 l/ha), svarende til 250 g tebuconazol. Kun moderat effekt på skoldplet.
Triticale Brunrust, gulrust, hvedebrunplet, meldug 1,25 lAfgrødens stadium 30-69 Ved første symptomer eller efter risikovurdering. Max 1,25 l/ha Riza 200 EC per sæson udbragt af 1 eller 2 gange ( 2 sprøjtninger af 0,63 l/ha), svarende til 250 g tebuconazol. Kun moderat effekt på hvedebrunplet.
Havre Kronrust, meldug 1,25 lAfgrødens stadium 30-65 Ved første symptomer eller efter risikovurdering. Max 1,25 l/ha Riza 200 EC per sæson udbragt af 1 eller 2 gange ( 2 sprøjtninger af 0,63 l/ha), svarende til 250 g tebuconazol.
Raps Gråskimmel, skulpesvamp, storknoldet knoldbægersvamp 1,25 lAfgrødens stadium 60-69 Ved første symptomer eller efter risikovurdering. Max 1,25 l/ha Riza 200 EC per sæson udbragt af 1 eller 2 gange ( 2 sprøjtninger af 0,63 l/ha), svarende til 250 g tebuconazol. Kun moderat effekt på gråskimmel.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen restriktioner mht. efterfølgende afgrøder, ej heller ved omsåning.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur   20 ºC  
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr 0,5   1    
Virkemåde
Riza 200 EC indeholder aktivstoffet tebuconazol. Tebuconazol er et stærkt triazol mod betydende sygdomme. Tebuconazol er en såkaldt ergosterol-hæmmer. Ergosterol er en vigtig fedtsyre i svampen cellemembran, og uden ergosterol, vil svampens cellevægge blive slappe og kollapse. Tebuconazol er systemisk og optages hurtigt i bladene efter udsprøjtning. Tebuconazol transporteres i vedvævet (xylemet) nedefra og ud/op mod blad og skudspidser. Den systemiske virkning sikrer en god forebyggende - og i nogen grad helbredende - effekt.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Brunrust 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygbladplet 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygmeldug 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygrust 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Gulrust 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedebladplet 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedemeldug 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Knækkefodsyge 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Ramularia 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Septoria 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Skoldplet 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Sneskimmel 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Trådkølle 1,25 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED HUDEN: vask med rigeligt vand (P302+P352). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). VED eksponering eller mistanke om eksponering, søg lægehjælp (P308+P313). VED hudirritation eller udslæt: søg lægehjælp. (P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364). VED vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338+P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Riza 200 EC
Sikkerhedsdatablad
Riza 200 EC
Vejledning i Planteværn  2019
Side 457 til 460
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.