Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Serenade ASO
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
10 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Serenade ASO
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt, men kræver ingen gyldig autorisation.
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
105,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
1000000000000  CFU/l  Bacillus amyloliquefaciens QST 713
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøeffekt 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
I alt 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
 
Pesticidafgift: 0 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-581
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af visse svampesygdomme; i åbne og lukkede væksthuse i jordbær, tomat, peber, aubergine, melon, vandmelon, zucchini og agurk, samt på friland i salat, gulerødder, kartofler, raps, hvede, triticale, byg, rug og havre.
Behandlingsfrist
Må i jordbær, tomat, peber, aubergine, melon, vandmelon, zucchini, agurk, salat, gulerødder, kartofler, raps, hvede, triticale, byg, rug og havre ikke anvendes senere end 1 dag før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 10. jan. 2017 31. mar. 2025 Godkendelse af Serenade ASO (reg. nr. 18-581) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i agurk, drueagurk, squash og løg på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. okt. 2018 31. mar. 2025 Godkendelse af Serenade ASO (reg. nr. 18-581) til mindre anvendelse mod bakteriesygdomme i æbler, pære, kirsebær og blomme.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 4. okt. 2019 31. mar. 2025 Godkendelse af Serenade ASO (18-581) til mindre anvendelse mod gråskimmel i hovedkål (til behandling efter høst)
Mindre anvendelse / Off-label godk. 4. maj 2021 31. mar. 2025 Godkendelse af Serenade ASO (reg.nr. 18-581) til mindre anvendelse mod meldug og gråskimmel i prydplanter og planteskolekulturer på friland og i åbne og lukkede væksthuse.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 4. maj 2021 31. mar. 2025 Godkendelse af Serenade ASO (reg.nr. 18-581) til mindre anvendelse mod meldug og gråskimmel i jordbær, hindbær, brombær og solbær på friland og i åbne og lukkede væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 4. maj 2021 31. mar. 2025 Godkendelse af Serenade ASO (reg.nr. 18-581) til mindre anvendelse mod meldug (Podosphaera fusca=P. xanthii og Sphaerotheca fuliginea f. cucurbitae) i agurk, drueagurk og squash, mod meldug (Oidium lycopersici) og gråskimmel (Botryotinia fuckeliana) i tomat, peber og aubergine, og mod gråskimmel (Botryotinia fuckeliana) og knoldbægersvamp (Sclerotinia spp.) i salat i åbne og lukkede væksthuse
Godkendt 4. maj 2021 31. mar. 2025 Serenade ASO, reg.nr. 18-581, godkendelse udvidet til at omfatte melon, vandmelon, zucchini og agurk samt opdatering vedr. åbne og lukkede væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. jun. 2022 31. mar. 2025 Godkendelse af Serenade ASO (reg.nr. 18-581) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i hestebønner, ærter, quinoa, lupiner og spinat til frø på friland

Anvendelse  
Resistensrisiko
Serenade ASO består af aktivstoffet Bacillus amyloliquefaciens QST 713, der tilhører FRAC gruppe 44, risikoen for at der udvikles resistens mod Bacillus amyloliquefaciens er ukendt, men resistens er aldrig blevet rapporteret. Gentaget brug af samme præparat eller af præparat med samme virkemåde kan resultere i en udvikling af resistens. For at undgå dette anbefales at man med jævne intervaller bruger et præparat med anden virkemåde.
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
5 dage (for jordbær og væksthusanvendelse)
Opblandingsanvisninger
Blandbarhed: Det anbefales ikke at blande Serenade ASO med andre produkter. Tilberedning af sprøjtevæske Det er vigtigt at Serenade ASO omrystes godt før brug. Brug en rengjort sprøjte og kontroller at der ikke findes rester eller belægninger i tanken. Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr, påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Serenade ASO i fyldestationen. Ved anvendelse i væksthus anvendes dertil egnet fyldeudstyr. Sprøjtevæsken omrøres kontinuerligt under både transport og sprøjtning. Ved tilberedning af sprøjtevæsken følges gældende beskyttelses- og sikkerhedsforskrifter.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Serenade ASO er et biologisk produkt og bør behandles med omhyggelighed. Opbevares mørkt, køligt og frostfrit i lukket mærket original emballage. Opbevares utilgængeligt for børn og husdyr samt adskilt fra fødevarer. Holdbarheden er mindst 2 år.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterraps, Vårraps Knoldbægersvamp, skulpesvamp 2 lAfgrødens stadium 60-69 Lav til moderat effekt på: Knoldbægersvamp (Sclerotinia) og Skulpesvamp (Alternaria). Maks. 2 behandlinger med 5-10 dages interval. Behandlingsfrist 1 dag.
Vinterhvede, Vårhvede Gulrust, hvedegråplet, hvedemeldug 4 lAfgrødens stadium 20-69 Lav til moderat effekt på: Meldug. Sideeffekt på: Hvedegråplet (Septoria) og Gulrust. Maks. 4 behandlinger med 5-10 dages interval. Behandlingsfrist 1 dag.
Vinterbyg, Vårbyg Bygbladplet, bygmeldug, bygrust, skoldplet 4 lAfgrødens stadium 20-69 Lav til moderat effekt på: Meldug og Bygrust. Mindre sideeffekter på: Skoldplet og Bygbladplet. Maks. 4 behandlinger med 5-10 dages interval. Behandlingsfrist 1 dag.
Triticale Gulrust, hvedegråplet, meldug, skoldplet 4 lAfgrødens stadium 20-69 Lav til moderat effekt på: Meldug. Mindre sideeffekter på: Hvedegråplet (Septoria), Skoldplet og Gulrust. Maks. 4 behandlinger med 5-10 dages interval. Behandlingsfrist 1 dag.
Rug Meldug, skoldplet 4 lAfgrødens stadium 20-69 Lav til moderat effekt på: Meldug. Sideeffekt på: Skoldplet. Maks. 4 behandlinger med 5-10 dages interval. Behandlingsfrist 1 dag.
Havre Meldug 4 lAfgrødens stadium 20-69 Lav til moderat effekt på: Meldug. Maks. 4 behandlinger med 5-10 dages interval. Behandlingsfrist 1 dag.
Kartofler Rodfiltsvamp 5 lVed lægningen Der anvendes Hardi-teknik. Lav til moderat beskyttelse mod udbyttetab forårsaget af knoldbåren rodfiltsvamp. Maks. 1 behandling.
Jordbær i lukket væksthus, Jordbær i åbne væksthuse Gråskimmel 4-8 lAfgrødens stadium 60-89 Serenade ASO er et kontaktmiddel som skal anvendes forebyggende mod gråskimmel. Serenade ASO skal indgå i et program vekslende med svampemidler med anden virkemekanisme og som har tilstrækkelig effekt mod gråskimmel. Programmet starter ved begyndende blomstring og Serenade ASO anvendes frem til fuld modning af bær (BBCH 60-89). Maks. 6 behandlinger med 5-14 dages interval. Dosering: 4-8 l/ha i 300-1000 liter vand. Behandlingsfrist 1 dag.
Gulerødder på friland Alternaria spp., meldug 4-8 lAfgrødens stadium 41-49 Forebyggende behandling mod meldug (Erysiphe heraclei) og bladplet som forårsaget af Alternaria (Alternaria dauci) i gulerødder på friland. Maks. 6 behandlinger med 5-14 dages interval. Anvendes i udviklingsstadierne når rod udvikles (BBCH 41-49). Dosering: 4-8 l/ha i 200-500 liter vand. Behandlingsfrist 1 dag.
Salat på friland Gråskimmel 4-8 lAfgrødens stadium 13-49 Forebyggende behandling mod gråskimmel (Botrytis cinerea). Maks. 6 behandlinger med 5-14 dages interval. Dosering: 4-8 l/ha i 250-500 liter vand. Behandlingsfrist 1 dag.
Aubergine i lukket væksthus, Aubergine i åbne væksthuse, Peberfrugt i lukket væksthus, Peberfrugt i åbne væksthuse, Tomater i lukket væksthus, Tomater i åbne væksthuse Gråskimmel 4-8 lAfgrødens stadium 21-89 Forebyggende behandling mod gråskimmel (Botrytis cinerea). Maks. 6 behandlinger med 5-14 dages interval. Dosering: 4-8 l/ha i 250-500 liter vand. Behandlingsfrist 1 dag.
Agurk i lukket væksthus, Agurk i åbne væksthuse, Melon i lukket væksthus, Melon i åbne væksthuse, Vandmelon i lukket væksthus, Vandmelon i åbne væksthuse, Zucchini (squash) i lukket væksthus, Zucchini (squash) i åbne væksthuse Gråskimmel 4-8 lAfgrødens stadium 13-89 Forebyggende behandling mod gråskimmel (Botrytis cinerea). Maks. 6 behandlinger med 5-14 dages interval. Dosering: 4-8 l/ha i 250-500 liter vand. Behandlingsfrist 1 dag.
Agurk i lukket væksthus, Agurk i åbne væksthuse, Melon i lukket væksthus, Melon i åbne væksthuse, Vandmelon i lukket væksthus, Vandmelon i åbne væksthuse, Zucchini (squash) i lukket væksthus, Zucchini (squash) i åbne væksthuse Visnesyge 10 lAfgrødens stadium 00-13 Lav til moderat effekt mod visnesyge. 1 behandling i forbindelse med etableringen.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Serenade ASO er et biologisk fungicid, og skal bruges forebyggende. Produktet er baseret på den naturligt forekommende mikroorganismeBacillus amyloliquefaciens QST 713. Serenade ASO virker ved, at bakterien konkurrerer med svampesygdommen om plads og næring på planternes overflader. Serenade ASO har derudover en direkte effekt ved at producere aktive stoffer (lipopeptider) der direkte hæmmer vækst af skadevolderens cellemembran. Derudover forbedrer bakterien plantens modstandskraft mod skadevoldere.

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet piktogram
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring personen i frisk luft. Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302+ P352). Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
ikke farligt gods
RID_ADR
ikke farligt gods
IMDG
ikke farligt gods
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Serenade ASO
Sikkerhedsdatablad
Serenade ASO
Vejledning i Planteværn  2024
Side 162 til 164
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.