Middeldatabasen   26. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Vendetta
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S)
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Firmaets produktside
Vendetta
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
537,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
150  g/l  azoxystrobin
375  g/l  fluazinam
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Kartofler 0,404 l/ha  2,48 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,23 l/ha 0,449 B/l
Miljøadfærd 2,10 l/ha 0,475 B/l
Miljøeffekt 6,60 l/ha 0,151 B/l
I alt 0,930 l/ha 1,08 B/l
 
Pesticidafgift: 162 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
11-58
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 26. maj 2016 31. dec. 2025 Vendetta, reg.nr. 11-58

Anvendelse  
Resistensrisiko
Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum. Producenten kan ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. resistensdannelse. Sundt sædskifte, sunde sorter samt andre integrerede planteproduktionsmetoder vil også kunne nedsætte risikoen for, at sygdommene bliver resistente overfor azoxystrobin og fluazinam. Azoxystrobin tilhører resistensklasse FRAC 11. Fluazinam tilhører resistensklasse FRAC 29. Resistens forebyggelse Azoxystrobin tilhører resistensklasse FRAC 11. Der er konstateret resistente typer af Alternariasvampen, og derfor bør der ved bekæmpelse af kartoffelbladplet veksles mellem midler med forskellig virkemekanisme (f.eks. veksle mellem strobiluroner og triazoler). Fluazinam tilhører FRAC 29. Der er ikke konstateret krydsresistens til andre svampemidler mod kartoffelskimmel. Risikoen for at kartoffelskimmelsvampen udvikler resistens overfor aktivstoffer med denne virkemekanisme, vurderes af FRAC til, at være lav. Der er dog konstateret typer af kartoffelskimmel i Holland med nedsat følsomhed overfor fluazinam. Der er i Danmark ikke konstateret resistens overfor fluazinam i de seneste år. Risikoen for at der dannes resistens er generelt stor, når der behandles med svampemidler med samme virkemåde flere gange i træk og over flere år. Skimmelpopulationen gennemlever mange generationer i løbet af en vækstsæson, og der kan derfor være en vis risiko for resistensudvikling. Når svampemidler med samme virkemåde anvendes over flere år eller flere gange i samme vækstsæson, kan der ske en udvælgelse og opformering af resistente isolater. En færdigformulering af Azoxystrobin og Fluazinam vil nedsætte risikoen for resistensudvikling hos skimmelsvampen.
Resistensklasse
11 + 29
Virkning
Midlet har både kontakt- og systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæsken: Sprøjtebeholderen skal være rengjort før Vendetta® fyldes i. Fyld 75 % af den ønskede vandmængde i beholderen, tilsæt Vendetta®, og tilsæt resten af den ønskede vandmængde. Sæt gang i returløb og omrøring. Eventuel skumdannelse ved påfyldningen kan reduceres ved at mindske omrøringen. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præperatfyldningsudstyr eller udstyr til direkte injektion. Påfyldning af marksprøjte skal ske på vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal, hvor Vendetta® skal udbringes. Vaskepladsen må ikke etableres nærmere end: - 50 m. fra almen vandforsyning til drikkevandsformål. - 25 m. fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål. - 50 m. fra overfladevand (vandløb, søer, kystvand) og § 3 -naturbeskyttelsesområder. Påfyldning på arealer hvor Vendetta® udbringes, må ikke ske nærmere end: - 300 m fra almen og ikke almen vandforsyning til drikkevandsformål og - 50 m fra overfladevand(vandløb, søer og kystvand) og drænsystemers rense- og samlebrønde samt § 3 -naturbeskyttelsesområder. Et areal der anvendes til påfyldning må kun benyttes én gang indenfor en vækstsæson.
Rengøring
Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktiver alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restsprøjtevæsken fortyndes med mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering må ikke overskrides på markniveau. 2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gemmen bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet. 3. Fyld tanken med 10-15 % af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank) og tilsæt 0,5 l ALL CLEAR Extra pr. 100 l vand. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet. 4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR EXTRA pr. 10 liter vand. Dyser, filtre og sier monteres igen. 5. Sprøjten fyldes igen med 10-15 % af tankkapaciteten. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser over et egnet areal. Vask af marksprøjter og traktor, der har været anvendt til udbringning, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor Vendetta er blevet udbragt. Et areal der anvendes til vask må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson. Uvasket sprøjteudstyr eller traktor skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.
Opbevaring
I uåbnet emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder. 2 års holdbarhed.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Zorvec Enicade
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Kartofler Kartoffelbladplet, kartoffelskimmel 0,5 lAfgrødens stadium 41-97 Maks. 3 gange per sæson i vækststadie (VS) 41-97. 1-2 behandlinger kan foretages inden vækststadie VS 59 og 1-2 behandlinger efter VS 59, med samlet maks. 3 behandlinger. Enten: 1-2 x 0,5 l/ha ved VS 41-58 og 0,5 l/ha ved VS 59-97 Eller: 0,5 l/ha ved VS 41-58 og 1-2 x 0,5 l/ha ved VS 59-97.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Restriktioner ved omsåning: Ingen. Restriktioner vedr. efterfølgende afgrøde: Ingen. Tilstødende afgrøder: Undgå drift til æbleplantager.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 1/2   1    
Andet Vendetta bør ikke anvendes når afgrøden er under stress pga. kulde, tørke og næringsstofmangel. Den bedste effekt opnås, når der sprøjtes i de tidlige stadier af sygdommenes udvikling, eller hvis varslingssystemmer har udløst forebyggende bekæmpelse eller hvis passende beslutningsstøtteværktøjer har vist behov for sprøjtning.
Virkemåde
Azoxystrobin tilhører gruppen af Qo- inhibitor-fungicider (Qol). Qol-fungiciderne virker i Quinone bindingsstedet i cyto-chrom bc1 komplexet. Herved inhiberes patogenets mitochondria ånding, hvilket hæmmer sporespiring og mycelie vækst. Azoxystrobin virker både profylaktisk og kurativ på en lang række patogerne. Azoxystrobin er et systemisk og tranlaminar aktivstof. Azoxystrobin optages igennem bladets overflade eller igennem rødderne, og translokeres igennem xylemet til stængel og blade. Fluazinam er et ikke-systemisk, multisite svampemiddel med kontaktvirkning der anvendes forebyggende til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Fluazinam hindrer skimmelsporerne i at spire på kartoffelbladene og nedsætter sporuleringen. Fluazinam har en særdeles god virkning overfor knoldskimmel. Fluazinam har forskellige virkemåder, blandt andet afkobling af oxidativ phosphorylering.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Vendetta
Sikkerhedsdatablad
Vendetta
Vejledning i Planteværn  2024
Side 261
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.