Middeldatabasen   11. december 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Contans
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Contans WG
Pakningsstørrelse
400 g, 4, 10 og 20 kg
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Contans
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
1000000000000  CFU/kg  Coniothyrium minitans
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 5,88 kg/ha 0,170 B/kg
Miljøadfærd 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøeffekt 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
I alt 5,88 kg/ha 0,170 B/kg
 
Pesticidafgift: 0 kr. pr. kg

Godkendelse  Godkendelsen er udløbet. Midlet er under revurdering og må sælges og anvendes som nedenfor angivet.
Registreringsnummer
18-586
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af knoldbægersvamp i åbne og lukkede væksthuse og frilandsafgrøder, jf. brugsanvisningen
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 23. mar. 2020 31. jul. 2033 Godkendelse af Contans (reg. nr. 18-586) til mindre anvendelse mod knoldbægersvamp, Sclerotinia spp. i gulerødder (NB! Gælder kun Contans med etiketteversion før marts 2020)
Godkendt 19. maj 2021 31. maj 2022 Contans, reg.nr. 18-586, opdatering vedr. åbne og lukkede væksthuse
På forbudsliste 1. dec. 2023 31. dec. 2099 Contans, reg.nr. 18-586, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Contans er et biologisk svampemiddel. Resistensrisiko vurderes til at være lav.
Resistensklasse
Uklass.
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Dosering i salat 4 kg Contans pr. ha. Dosering i raps 2 kg Contans pr. ha. Bedste resultat opnås hvis Contans-granulatet opløses i en mindre mængde vand i 20-30 min. der omrøres regelmæssigt. Hæld derefter indholdet over i det rengjorte sprøjtekar med den resterende vandmængde (sprøjtekarret må ikke indeholde fungicidrester). Der bruges 200-1000 liter vand til sprøjtning pr. hektar (jo større mængde vand jo bedre). Contans sprøjtes/vandes ved lavt tryk ud på jorden. Contans er UV-lysfølsomt og bør derfor udbringes eftermiddag/aften og nedharves snarest, f.eks. næste morgen med rotorharve eller lignende. Contans nedharves og fordeles grundigt i det øverste jordlag (3-5 cm.). Harves der i større dybde bør dosis hæves. Pløjes der på et senere tidspunkt i jorden, vil sklerotier fra dybereliggende jordlag blotlægges, hvorfor det er nødvendigt at genbehandle med Contans. Undgå brug af kemiske svampemidler.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Contans opbevares uåbnet på et tørt, rent og aflukket sted, adskilt fra andre kemikalier eller fødevarer. Opbevares bedst ved en temperatur mellem 4 og 6 grader C. Opbevaret under disse forhold, har Contans en holdbarhed på mindst 6 måneder fra produktionsdato.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Agurk, Artiskok, Asparges, Aubergine, Bladselleri, Blomkål, Broccoli, Bønner, Dild, Endivie, Gulerødder, Hvidløg, Jordskok, Julesalat, Kartofler, Knoldfennikel, Knoldselleri, Kommen, Koriander, Kål, Lucerne, Løg, Pastinak, Persille, Planteskolekulturer, Porrer, Prydplanter, Purløg, Radis, Raps, Rodpersille, Salat, Sennep, Solsikke, Tomater, Ærter Knoldbægersvamp 2-4 kgSe bemærkninger Før høst (både friland og væksthus): Inkorporering i jorden op til 10 cm. Før, ved, eller lige efter såning/plantning. Maks. 1 gang pr. sæson. Obs. Hvis muligt anbefales en inkorporering i 3-5 cm dybde.
Agurk, Artiskok, Asparges, Aubergine, Bladselleri, Blomkål, Broccoli, Bønner, Dild, Endivie, Gulerødder, Hvidløg, Jordskok, Julesalat, Kartofler, Knoldfennikel, Knoldselleri, Kommen, Koriander, Kål, Lucerne, Løg, Pastinak, Persille, Planteskolekulturer, Porrer, Prydplanter, Purløg, Radis, Raps, Rodpersille, Salat, Sennep, Solsikke, Tomater, Ærter Knoldbægersvamp 2-4 kgSe bemærkninger Efter høst (kun friland): Inkorporering i jorden op til 10 cm. Efter høst. Maks. 1 gang pr. sæson. Obs. Hvis muligt anbefales en inkorporering i 3-5 cm dybde.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 0 ºC 12-25 ºC 27 ºC
Jordfugtighed   god  
pH-værdi   4,5-8,0    
Andet Contans udbringes i 200-300 l vand pr. ha. Sprøjteteknikken er ikke så afgørende, idet der blot skal leveres en jævn dækning på jorden. Efter udsprøjtning skal Contans blandes med de øverste ca. 10 cm jordlag ved harvning eller lignende, så der kan komme størst mulig kontakt med sklerotierne. Der bør ikke pløjes umiddelbart efter behandling, da sklerotier fra dybere jordlag vil kunne blotlægges og udgøre yderligere smittefare. Contans kan også indarbejdes i højbedet/kammen med regnvejr eller kunstvanding senest 12 timer udsprøjtning (10-15 mm vand).
Virkemåde
Contans indeholder nyttesvampen Coniothyrium minitans. Coniothyrium minitans virker både på knoldbægersvampens hvilelegmer (sklerotier), hyfer og mycelium (svampens rodnet). Contans parasitterer og nedbryder knoldbægersvampens hvilelegmer. Nedbrydning af et hvilelegme tager 2-3 måneder. En langvarig anvendelse af Contans vil nedbringe puljen af hvilelegmer i jorden. Contans nedbryder også knoldbægersvampens hyfer og mycelium der udvikles fra hvilelegmerne. Nedbrydning af myceliet i jorden går i gang ligeså snart Contans har kontakt med knoldbægersvampen.

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet piktogram
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring personen i frisk luft. Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. (P302+P352). Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i fl ere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
Bortskaffelse af emballage
Tom emballage og rester kan bortskaffes sammen med dagrenovationen.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Contans
Sikkerhedsdatablad
Contans
Vejledning i Planteværn  2021
Side 212
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.