Middeldatabasen   27. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Malakite
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Malakite
Anvendes indenfor
Frugtavl
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
250  g/l  dithianon
250  g/l  pyrimethanil
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,03 l/ha 0,972 B/l
Miljøadfærd 3,98 l/ha 0,251 B/l
Miljøeffekt 7,26 l/ha 0,138 B/l
I alt 0,735 l/ha 1,36 B/l
 
Pesticidafgift: 201 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-220
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler og pærer.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 56 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 15. jul. 2015 31. aug. 2025 Malakite, reg.nr. 19-220
Under revurdering 1. sep. 2025 31. dec. 2099 Malakite, reg.nr. 19-220, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
For mange fungicider er der risiko for forekomst af biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) over for de anvendte aktivstoffer. Malakite indeholder 2 aktivstoffer: Pyrimethaniltilhører gruppen af anilinopyrimidiner (FRAC gruppe 9). Risikoen for udvikling af resistens vurderes generelt til at være middel. Skurv vurderes dog at have en stor risiko for udvikling af resistens og da antallet af midler til bekæmpelse af skurv i Danmark er begrænsede, er det vigtigt at FRAC’s anbefalinger for resistensstrategi ved anvendelse af midler med et aktivstof fra gruppen af anilinopyrimidiner følges. Denne anbefaler maksimalt 4 sprøjtninger i æbler og pærer, og i situationer, hvor der på lokaliteten er mistanke om resistens, da kun i blanding med et andet effektivt skurvmiddel. Dithianonsom tilhører gruppen af quinoner (FRAC gruppe M9), der vurderes at have lav risiko for udvikling af resistens. Da Delan WG påvirker svampesygdommene flere steder er der efter mange års brug ingen kendt resistens overfor Delan WG – brugt alene eller som partner i en resistens strategi. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter. Risikoen for resistens hos fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i vækstforløbet/ infektionsforløbet.
Resistensklasse
M + 9
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Sprøjteinterval på minimum 8 dage.
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede plantage, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæske kan fortyndes og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.
Opbevaring
Malakite bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Kumulus S
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Æbler Skurv 1,2 lAfgrødens stadium 53-ca. 77 Maks. 4 behandlinger pr. sæson. Sprøjteinterval minimum 8 dage. Sprøjtefrist 56 dage.
Pærer Skurv 1,2 lAfgrødens stadium 53-ca. 77 Maks. 4 behandlinger pr. sæson. Sprøjteinterval minimum 8 dage. Sprøjtefrist 56 dage.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 5 ºC 10-12 ºC  
Timers tørvejr 1   2    
Virkemåde
Malakite indeholder 2 aktivstoffer Pyrimethanil og Dithianon, der har forskellige virkemåder: Pyrimethanil er et kontakt og lokalsystemisk middel, der påvirker svampens enzymsystem. Pyrimethanil tilhører anilinopyrimidin-gruppen, som blokerer udskillelsen af enzymer, der er nødvendige for en svampeinfektion. Herved hindres eller stoppes infektion processen. Dithianon er et bredt virkende kontaktmiddel, der virker ved at påvirke enzymer i flere forskellige cellefunktioner, hvorved svampecellernes ånding hæmmes.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS06
Giftig
Giftig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i fl ere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Bortskaffelse af emballage
Tom emballage og rester kan bortskaffes sammen med dagrenovationen.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H331 Giftig ved indånding.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask forurenede hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P311 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Klasse 9, gruppe III
IMDG
Klasse 9, gruppe III
IATA
Klasse 9, gruppe III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Malakite
Sikkerhedsdatablad
Malakite
Vejledning i Planteværn  2024
Side 236
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.