Middeldatabasen   14. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Input EC 460
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Input 460 EC
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Input EC 460
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
435,00 kr/l  (20. sep. 2022)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
300  g/l  spiroxamin
160  g/l  prothioconazol
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Vintersæd 0,833 l/ha  1,20 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,00 l/ha 0,998 B/l
Miljøadfærd 7,12 l/ha 0,141 B/l
Miljøeffekt 4,69 l/ha 0,213 B/l
I alt 0,740 l/ha 1,35 B/l
 
Pesticidafgift: 199 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-604
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i byg, rug, triticale og hvede.
Behandlingsfrist
Må i byg, rug, triticale og hvede ikke anvendes senere end 35 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Sprøjteførere skal anvende handsker ved blanding og påfyldning. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 30. maj 2017 31. dec. 2024 Input EC 460, reg.nr. 18-604
Under revurdering 1. jan. 2025 31. dec. 2099 Input EC 460, reg.nr. 18-604, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
De to aktivstoffer i Input tilhører to forskellige resistensgrupper. Prothioconazol hører til gruppen af DMI-fungicider (FRAC gruppe 3). Risikoen for resistensudvikling hos denne gruppe vurderes at være moderat. Spiroxamin hører til gruppen af DMI-fungicider (FRAC gruppe 5). Risikoen for resistensudvikling hos denne gruppe vurderes at være lav til moderat. Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum. For at mindske risikoen for resistensudvikling bør produkter, der indeholder det samme DMI-produkt maximalt anvendes 2 gange pr. sæson. Det kan ikke udelukkes, at svampe udvikler nedsat følsomhed mod Input. Sælger kan ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. nedsat følsomhed.
Resistensklasse
5 + 3
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Fremstilling af sprøjtevæsken: Anvend en rengjort sprøjte. Input tilsættes i sprøjtens fyldeudstyr samtidig med vandpåfyldning og omrøring. Ved tankblanding bør det først tilsatte middel være væk fra fyldeudstyret inden næste middel tilsættes. Foretag konstant omrøring af sprøjtevæsken under transport og ud sprøjtning. Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes personligt beskyttelsesudstyr, såsom egnede handsker og briller.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtvæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes mindst 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.
Opbevaring
Bør opbevares køligt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, Balaya, Cerone, Comet Pro, Hussar Plus OD, Kaiso Sorbie, Lamdex, Lenvyor, Medax Top, Metaxon, Moddus M, Moddus Start, Primera Super, Proline EC 250, Propulse SE 250, Starane XL, Terpal, U46 M, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Foxtrot, Himalaya Pro, Hussar OD, Mavrik, Stemper, Trimaxx M
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Hvede Brunrust, gulrust, hvedebladplet, hvedemeldug, Septoria 0,5 lAfgrødens stadium 30-69 God effekt på hvedemeldug. Moderat effekt på gulrust, brunrust, hvedebladplet (DTR) samt Septoria (hvedegråplet og hvedebrunplet). Maks. dosis/behandling: 0,5 l/ha. Maks. dosis per sæson 1,0 l/ha. Kan udbringes i split 2 x 0,5 l/ha.
Byg Bygbladplet, bygmeldug, bygrust, skoldplet 0,5 lAfgrødens stadium 30-61 God effekt på byg meldug og skoldplet. Moderat effekt på bygrust og bygbladplet. Maks. dosis/behandling: 0,5 l/ha. Maks. dosis per sæson 1,0 l/ha. Kan udbringes i split 2 x 0,5 l/ha.
Rug Brunrust, gulrust, rugmeldug, skoldplet 0,5 lAfgrødens stadium 30-69 God effekt på meldug og skoldplet. Moderat effekt på brunrust og gulrust. Maks. dosis/behandling: 0,5 l/ha. Maks. dosis per sæson 1,0 l/ha. Kan udbringes i split 2 x 0,5 l/ha.
Triticale Brunrust, gulrust, hvedebladplet, meldug, Septoria, skoldplet 0,5 lAfgrødens stadium 30-69 God effekt på meldug. Moderat effekt på brunrust, gulrust, skoldplet, Septoria (hvedebrunplet) og hvedebladplet (DTR). Maks. dosis/behandling: 0,5 l/ha. Maks. dosis per sæson 1,0 l/ha. Kan udbringes i split 2 x 0,5 l/ha.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 6 ºC 15-18 ºC 25 ºC
Luftfugtighed   >70 pct RH  
Timers tørvejr 1   2    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Virkningsperioden for Input afhænger af forhold som behandlingstidpunkt, dosering, afgrødens udviklingsstadium og væksthastighed, infektionstryk samt klima.
Virkemåde
Input består af to aktivstoffer: • Prothioconazol tilhører DMI-gruppen (triazoler). Prothioconazol hæmmer opbygningen af svampenes cellemembraner. • Spiroxamin tilhører amin-gruppen (morpholiner). Spiroxamin hæmmer opbygningen af svampenes cellemembraner på en anden måde end prothioconazol. Input virker både forebyggende og kurativt mod en række svampesygdomme. Begge stoffer virker systemisk og fordeles i bladene med saftstrømmen. Den bedste effekt opnås ved at foretage behandling på et tidligt tidspunkt i svampens udviklingsstadium. Input bør anvendes ved begyndende angreb eller efter udslag fra prognosemodeller baseret på risikovurdering.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effektvurdering er baseret på 1,0 l/ha, men maksimal dosis er 0,5 l/ha.
Brunrust 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effektvurdering er baseret på 1,0 l/ha, men maksimal dosis er 0,5 l/ha.
Bygbladplet 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effektvurdering er baseret på 1,0 l/ha, men maksimal dosis er 0,5 l/ha.
Bygmeldug 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effektvurdering er baseret på 1,0 l/ha, men maksimal dosis er 0,5 l/ha.
Bygrust 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effektvurdering er baseret på 1,0 l/ha, men maksimal dosis er 0,5 l/ha.
Gulrust 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effektvurdering er baseret på 1,0 l/ha, men maksimal dosis er 0,5 l/ha.
Hvedebladplet 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effektvurdering er baseret på 1,0 l/ha, men maksimal dosis er 0,5 l/ha.
Hvedemeldug 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effektvurdering er baseret på 1,0 l/ha, men maksimal dosis er 0,5 l/ha.
Knækkefodsyge 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effektvurdering er baseret på 1,0 l/ha, men maksimal dosis er 0,5 l/ha.
Ramularia 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effektvurdering er baseret på 1,0 l/ha, men maksimal dosis er 0,5 l/ha.
Septoria 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effektvurdering er baseret på 1,0 l/ha, men maksimal dosis er 0,5 l/ha.
Skoldplet 0,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effektvurdering er baseret på 1,0 l/ha, men maksimal dosis er 0,5 l/ha.
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrstækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312). Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313). Indtagelse: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P301+P312). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
Bortskaffelse af emballage
Tom emballage og rester kan bortskaffes sammen med dagrenovationen.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder spiroxamin. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P260 Indånd ikke spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Input EC 460
Sikkerhedsdatablad
Input EC 460
Vejledning i Planteværn  2020
Side 445 til 446
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.