Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Geoxe 50 WG
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  fludioxonil
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Ærter) 1,00 kg/ha  1,00 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 15,2 kg/ha 0,0660 B/kg
Miljøadfærd 1,33 kg/ha 0,755 B/kg
Miljøeffekt 13,2 kg/ha 0,0755 B/kg
I alt 1,12 kg/ha 0,896 B/kg
 
Pesticidafgift: 136 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
1-227
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær på friland og hovedsalat- og pluksalat og andre salatplanter (herunder Brassicacea) i væksthus.
Behandlingsfrist
Må i jordbær ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i hovedsalat- og pluksalat og andre salatplanter (herunder Brassicacea) ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Forbehold
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær på friland og hovedsalat- og pluksalat og andre salatplanter (herunder Brassicacea) i væksthus. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må i jordbær kun anvendes i båndsprøjtning. Ved anvendelse i væksthus skal sprøjteførere anvende handsker og beskyttelsesdragt ved blanding, påfyldning og udbringning. Ved anvendelse i væksthus må der ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak. Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 12. okt. 2018 15. jun. 2026 Geoxe 50 WG, reg.nr. 1-227, udvidet godkendelse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 24. sep. 2019 15. jun. 2026 Godkendelse til mindre anvendelse af Geoxe 50 WG (1-227) mod fusarium i prydplanter i væksthus
Mindre anvendelse / Off-label godk. 13. dec. 2021 15. jun. 2026 Godkendelse af Geoxe 50 WG (reg.nr. 1-227) til mindre anvendelse mod Fusarium i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 7. mar. 2022 15. jun. 2026 Godkendelse af Geoxe 50 WG (reg.nr. 1-227) til mindre anvendelse mod gråskimmel og knoldbægersvamp i salat i åbne væksthuse

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Geoxe 50 WG
Sikkerhedsdatablad
Geoxe 50 WG
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.