Middeldatabasen   22. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Pictor Active
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Pictor Active
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
420,00 kr/l  (12. sep. 2023)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
250  g/l  pyraclostrobin
150  g/l  boscalid
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,625 l/ha  1,60 BI/l
(Grøntsager) 0,625 l/ha  1,60 BI/l
(Kartofler) 0,625 l/ha  1,60 BI/l
Vintersæd 0,700 l/ha  1,43 BI/l
Vårsæd 0,700 l/ha  1,43 BI/l
(Ærter) 0,625 l/ha  1,60 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 3,10 l/ha 0,323 B/l
Miljøadfærd 2,41 l/ha 0,415 B/l
Miljøeffekt 1,85 l/ha 0,539 B/l
I alt 0,783 l/ha 1,28 B/l
 
Pesticidafgift: 187 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-228
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i raps, hvede og byg.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 69.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 13. dec. 2017 31. jan. 2025 Godkendelse af Pictor Active (19-228) til mindre anvendelse mod knoldbægersvamp og skulpesvamp i olie-ræddike til frø, rybs, sennep, hør og valmue på friland. Vejledning findes på etiketten.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 13. aug. 2019 15. sep. 2026 Godkendelse af Pictor Active (reg.nr. 19-228) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i hestebønner. Vejledning findes på etiketten.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 11. jun. 2021 15. sep. 2026 Godkendelse af Pictor Active (reg.nr. 19-228) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i græs og kløver til frøproduktion. Vejledning findes på etiketten.
Godkendt 6. feb. 2023 15. sep. 2026 Pictor Active, reg.nr. 19-228, godkendelse udvidet til at omfatte byg og hvede

Anvendelse  
Resistensrisiko
For mange svampemidler er der almindelig risiko for forekomst af svampetyper, der er modstandsdygtige (resistente) over for det aktive stof. Der er 2 aktivstoffer i Pictor Active: Boscalid tilhører gruppen af carboxamider såkaldte SDHI fungicider (FRAC gruppe 7), som vurderes at have middel til høj risiko for udvikling af resistens. Pyraclostrobin tilhører gruppen af strobiluriner (FRAC gruppe 11), som vurderes at have en høj risiko for udvikling af resistens. I Danmark er der fundet resistens overfor visse sygdomme i kornafgrøder. Det anbefales så vidt det er muligt at, skifte mellem midler med forskellige virkemekanismer. Risikoen for resistens hos fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i vækstforløbet/ infektionsforløbet.
Resistensklasse
11 + 7
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
7-12 dage
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæske kan fortyndes og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejleding om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.
Opbevaring
Pictor Active bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterraps, Vårraps Knoldbægersvamp, skulpesvamp 0,6-1 lAfgrødens stadium 60-69 Som enkelt eller delt behandling 2 x 0,5 L/ha. Maks. 2 behandlinger pr. sæson og 7-21 dages interval. Maks. 1,0 L pr. sæson og ikke senere end vækststadie 69.
Vinterhvede, Vårhvede Brunrust, gulrust, hvedegråplet 0,5-1 lAfgrødens stadium 30-69 Som enkelt eller delt behandling 2 x 0,5 L/ha. Maks. 2 behandlinger pr. sæson og min. 14 dages interval. Maks. 1,0 L pr. sæson og ikke senere end vækststadie 69.
Vinterbyg, Vårbyg Bygbladplet, bygrust 0,5-1 lAfgrødens stadium 30-69 Som enkelt eller delt behandling 2 x 0,5 L/ha. Maks. 2 behandlinger pr. sæson og min. 14 dages interval. Maks. 1,0 L pr. sæson og ikke senere end vækststadie 69.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr ½ 1    
Virkemåde
Pictor Active består af to aktivstoffer – Boscalid og Pyraclostrobin – med hver sin virkemåde på svampesygdomme. Boscalid tilhører SDHI gruppen. Boscalid lagres i vokslaget på planteren, hvorfra det giver en langvarig forebyggende virkning på svampesporerne. Boscalid er desuden systemisk og spredes translaminært igennem bladet til modsatte side og transporteres med saftstrømmen imod bladspidserne. På denne måde beskyttes også ikke behandlet bladmateriale Pyraclostrobin tilhører gruppen af strobiluriner. Pyraclostrobin absorberes meget hurtigt i vokslaget efter udsprøjtningen. Det aktive stof frigives, fordeles og absorberes løbende på og i plantevævet. Det giver en lang virkningstid og en ensartet effektiv beskyttelse af hele bladmassen på såvel over- som undersiden af bladene. Begge aktivstoffer virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne, men på hvert sit sted. Blokering af elektrontransporten hæmmer svampens ånding og dermed opbygning af energi. Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne spirer i bladet. Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101) I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION/læge (P301+P312). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302 + P352) VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION/læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312). Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp (P333 + P313) Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H332 Farlig ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102+P405 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P303 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P311 Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P330 Skyl munden.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P391 Udslip opsamles.
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Pictor Active
Sikkerhedsdatablad
Pictor Active
Vejledning i Planteværn  2021
Side 420
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.