Middeldatabasen   1. december 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Acrobat Plus
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 kg
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Acrobat Plus
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
90  g/kg  dimethomorph
600  g/kg  mancozeb
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Grøntsager) 1,72 kg/ha  0,580 BI/kg
(Kartofler) 1,72 kg/ha  0,580 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,87 kg/ha 0,349 B/kg
Miljøadfærd 13,7 kg/ha 0,0730 B/kg
Miljøeffekt 5,43 kg/ha 0,184 B/kg
I alt 1,65 kg/ha 0,606 B/kg
 
Pesticidafgift: 100 kr. pr. kg

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
19-242
Miljøstyrelsens godkendelse
Dispensation 2019: Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kepaløg, skalotteløg, hvidløg, porrer og forårsløg. Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for pesticider. Dispensation til anvendelse gælder i perioden 26. juni til den 23. september 2019 og 12. november til dem 10. december 2019.Tilladelse til opbevaring bortfalder den 10. december 2019.
Behandlingsfrist
Må i kepaløg, skalotteløg, hvidløg og forårsløg ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i porre ikke anvendes senere end 21 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P102+P405). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (Spe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
På forbudsliste 14. okt. 2017 14. jun. 2018 Acrobat Plus, reg.nr. 19-232, Anvendelsesforbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 14. okt. 2018 25. jun. 2019 Acrobat Plus, reg.nr. 19-234, Anvendelsesforbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 11. dec. 2019 31. dec. 2099 Acrobat Plus, reg.nr. 19-242, Anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation

Anvendelse  
Resistensrisiko
Dimethomorph tilhører en gruppe af svampemidler, der påvirker cellevægsdannelsen kaldet CAA fungicid "Carboxylic Acid Amides" (FRAC gruppe 40) med lav til medium risiko for opbygning af resistens. Mancozeb tilhører gruppen af "multisite contact activity" svampemidler (FRAC gruppe M3) med lav risiko for opbygning af resistens. Der er ikke fundet resistente stammer af løgskimmel og da Acrobat Plus er formuleret med 2 aktivstoffer med forskellig virkemekanisme anses risikoen for opbygning af resistens at være lav. Det anbefales dog altid at skifte (alternere) med andre produkter med anden virkemekanisme, og antallet af behandlinger med Acrobat Plus bør ikke overstige 50% af det totale antal behandlinger. For at mindske risikoen for resistensudvikling generelt, anbefales det ligeledes, at anvende Acrobat Plus sammen med andre kulturtekniske metoder (sorter, sædskifte ol.).
Resistensklasse
40 + M
Virkning
Midlet har både kontakt- og systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Acrobat Plus bør opbevares frostfrist og tørt i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder og ikke over 40 ºC.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
ManganChelat 35
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Acrobat Plus består af 2 aktivstoffer Dimethomorph og Mancozeb. Dimethomorph er lokal systemisk med god forebyggende effekt og påvirker cellevægsdannelsen i svampen. Cellevæggene misdannes og går til grunde og alle stadier i svampens livscyklus, hvor der sker celledelinger, påvirkes af dimethomorph. Mancozeb er kontaktmiddel og virker ved at hæmme svampesporernes vækst.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P3
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308 + P313). VED KONTAKT MED HUDEN:Vask med rigeligt vand (P302 + P352). Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp (P333 + P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102+P405 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Acrobat Plus
Sikkerhedsdatablad
Acrobat Plus
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.