Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

PRO-Tector
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Vestjydsk Agro
Distributør
Vestjydsk Agro
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Suspoemulsion
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
125  g/l  prothioconazol
125  g/l  fluopyram
Parallelprodukt, identisk med Propulse SE 250
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,500 l/ha  2,00 BI/l
Kartofler 0,450 l/ha  2,22 BI/l
Majs 0,824 l/ha  1,21 BI/l
Vinterraps 0,824 l/ha  1,21 BI/l
Vintersæd 0,889 l/ha  1,13 BI/l
Vårsæd 0,889 l/ha  1,13 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 4,34 l/ha 0,230 B/l
Miljøeffekt 39,4 l/ha 0,0254 B/l
I alt 3,91 l/ha 0,256 B/l
 
Pesticidafgift: 41 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
623-7
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, raps, majs og kartofler.
Behandlingsfrist
Må i raps ikke anvendes senere end 56 dage før høst. Må i majs ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 69. Må i korn ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 61. Må i kartofler ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 89. Må i kartofler ikke anvendes senere end 1. oktober.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Sprøjteførere skal anvende handsker ved blanding og påfyldning. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102) Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboerne og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 10. jul. 2020 15. aug. 2026 PRO-Tector, reg.nr. 623-7, omklassifikation og udvidet godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
9, III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
PRO-Tector
Sikkerhedsdatablad
PRO-Tector
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.