Middeldatabasen   24. oktober 2021   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Viverda ezi
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
10 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Viverda ezi
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
OD-formulering
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
50  g/l  epoxiconazol
60  g/l  pyraclostrobin
140  g/l  boscalid
Parallelprodukt, identisk med Viverda
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,833 l/ha  1,20 BI/l
Vintersæd 0,962 l/ha  1,04 BI/l
Vårsæd 0,962 l/ha  1,04 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,636 l/ha 1,57 B/l
Miljøadfærd 2,34 l/ha 0,428 B/l
Miljøeffekt 2,71 l/ha 0,369 B/l
I alt 0,422 l/ha 2,37 B/l
 
Pesticidafgift: 267 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 31-10-2021, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
19-233
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og frøgræs.
Behandlingsfrist
Må i hvede, rug og triticale ikke anvendes senere end i vækststadie 71. Må i byg og havre ikke anvendes senere end i vækststadie 65. Frøgræs må ikke anvendes til afgræsning. Halm fra frøgræs må ikke anvendes som foder.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Frøgræs må ikke anvendes til afgræsning. Halm fra frøgræs må ikke anvendes som foder. For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningens angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 23. mar. 2018 30. apr. 2020 Viverda ezi, reg.nr. 19-233
Afmeldt / registrering trukket 1. maj 2020 30. okt. 2021 Viverda ezi, reg.nr. 19-233, godkendelse trukket af Miljøstyrelsen
På forbudsliste 31. okt. 2021 31. dec. 2099 Viverda ezi, reg.nr. 19-233, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
For mange fungicider er der risiko for forekomst af biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor de anvendte aktivstoffer. Der er 3 aktivstoffer i Viverda ezi; Boscalid tilhører gruppen af carboxamider såkaldte SDHI fungicider (FRAC gruppe 7), som vurderes at have middel til høj risiko for udvikling af resistens. Epoxiconazol tilhører gruppen af triazoler såkaldte DMI fungicider (FRAC gruppe 3), som vurderes at have middel risiko for udvikling af resistens. Pyraclostrobin tilhører gruppen af strobiluriner såkaldte QoI fungicider (FRAC gruppe 11), som vurderes at have høj risiko for udvikling af resistens. For visse aktivstoffer i gruppen af DMI fungicider er der konstateret vigende effekter overfor hvedegråplet (septoria). Der er udbredt resistens overfor strobilurinerne hos visse plantesygdomme såsom hvedegråplet (septoria), hvedebladplet og ramularia. I produkter såsom Viverda ezi, der er formuleret med flere aktivstoffer med forskellige virkemekanismer, er risikoen for resistens udvikling mindre. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at undgå udviklingen af resistens anbefales det, at produktet eller andre produkter, der indeholder strobilurin ikke anvendes mere end 2 gange per sæson; i byg anbefales max. 1 gang per sæson For at minske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkningsmekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter. Risikoen for resistens hos fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i infektionsforløbet.
Resistensklasse
3 + 11 + 7
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Blanding: Viverda ezi kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandingsmuligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges. Opblanding: Dunken omrystes grundigt inden brug, Viverda kan separere. Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skyldes præparatfyldeudstyret, samt tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Viverda ezi i fyldestationen. Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst inden den endelige tankblanding er udført. Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtetank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal. Generelt bør der være konstant omrøring under udbringning og kørsel og sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Viverda ezi bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ceando, Comet, Cycocel 750, Cycocel Extra, Fastac 50, Flexity, Juventus 90, Medax Top, Opera, Opus, Terpal
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 0,25 (15 min.)    
Virkemåde
Viverda ezi består af 3 aktive stoffer: Boscalid, Epoxiconazol og Pyraclostrobin der hver virker på forskellig måde. Boscalid tilhører carboxamid gruppen. Boscalid optages hurtigt i planten efter udsprøjtningen. Boscalid er systemisk og spredes translaminært igennem bladet til modsatte side og transporteres med saftstrømmen imod bladspidserne. På denne måde beskyttes også ikke behandlet bladmateriale Boscalid virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne og påvirker dermed svampens ånding og opbygning af energi. Epoxiconazol tilhører triazol gruppen. Den primære virkemåde er at blokere dannelsen af ergosterol, der igen medfører en ophobning af ikke funktionelle steroler. Herved forstyrres celle membran dannelsen, hvorved væksten forhindres. Epoxiconazol optages i bladene og fordeles systemisk ud mod blad- og skudspidser. Den systemiske virkning sikrer en god helbredende virkning og sikrer samtidig en hvis beskyttelse af nyvækst mod svampeangreb. Pyraclostrobin tilhører gruppen af strobiluriner og virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne og påvirker dermed svampens ånding og opbygning af energi. Pyraclostrobin absorberes meget hurtigt i vokslaget efter udsprøjtningen. Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne spirer i bladet. Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet. Det aktive stof frigives, fordeles og absorberes løbende på og i plantevævet.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 2,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,25 liter pr. ha.
Brunrust 2,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,25 liter pr. ha.
Bygbladplet 2,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Mod bygbladplet kan også forventes tilfælde af nedsat effekt med Amistar/Mirador. En resistens, som for tiden kun forventes at berøre de øvrige strobiluriner i begrænset omfang.
Bygmeldug 2,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,25 liter pr. ha.
Bygrust 2,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,25 liter pr. ha.
Gulrust 2,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,25 liter pr. ha.
Hvedebladplet 2,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,25 liter pr. ha.
Hvedemeldug 2,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,25 liter pr. ha.
Knækkefodsyge 2,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,25 liter pr. ha.
Ramularia 2,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,25 liter pr. ha.
Septoria 2,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,25 liter pr. ha.
Skoldplet 2,5 l/ha Dyrkningsvejledning svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,25 liter pr. ha.
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, helmaske. Filtertype A2P3
•  Beskyttelsesdragt uden hætte
•  Handsker og støvler
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Beskyttelsesdragt med hætte
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED HUDEN:Vask med rigeligt vand (P302+P352). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340 + P312). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H332 Farlig ved indånding.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H360Df Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
9, III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Viverda ezi
Sikkerhedsdatablad
Viverda ezi
Vejledning i Planteværn  2021
Side 187 til 188
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.